123

2014.gada 13.novembrī Eiropas Komisija apstiprināja Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”, kuras ietvaros Latvijai būs pieejams finansējums 4,4 miljrd. EUR apmērā. Satiksmes ministrijas pārziņā esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem pieejams finansējums 1,336 mljrd. EUR apmērā jeb 30,4% no pieejamā Eiropas Savienības atbalsta.

Atbalsta jomas:

  • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pieejamība (platjoslas infrastruktūras attīstība lauku teritorijās), darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2. prioritārais virziens. ERAF līdzfinansējums 39.7 miljoni eiro;
  • Zemu oglekļa emisiju veicināšana transportā (automobīļu elektrouzlādes tīkls; tramvaju infrastruktūra, Liepājā un Daugavpilī; pasažieru autobusi pārējos nacionālas nozīmes attīstības centros), darbības programmas 4. prioritārais virziens; ERAF līdzfinansējums 19.8 miljoni eiro; KF līdzfinansējums 159.5 miljonu eiro apmērā;
  • Ilgtspējīga transporta sistēma (galveno autoceļu, ostu, dzelzceļa), Starptautiskās lidostas "Rīga", Rīgas un nacionālas nozīmes centru TEN-T infrastruktūra, reģionālie autoceļi, transporta nozares informācijas nacionālais piekļuves punkts), darbības programmas 6. prioritārais virziens; KF līdzfinansējums 881.7 miljoni eiro; ERAF līdzfinansējums 235.5 miljonu eiro apmērā.

Specifiskā atbalsta mērķa nosaukums

ES fondu finansējums, EUR*

2.1.1. uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās (vairāk)

39 724 115

4.4.1. attīstīt elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru Latvijā (vairāk)

6 631 445

4.5.1. attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru

172 723 447

4.5.1.1. attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta) (vairāk)

160 206 679

4.5.1.2. attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (vairāk)

12 516 768

6.1.1. palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti. (vairāk)

89 312 625

6.1.2. veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga” (vairāk)

12 984 765

6.1.3. nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu

75 109 464

6.1.3.1. Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība (vairāk)

75 109 464

6.1.3.2. Multimodāla transporta mezgla izbūve Torņakalna apkaimē (vairāk)

Saskaņā ar MK 13.09.2019. ārkārtas sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41, 1.§) 3.1.5.apakšpunktu 6.1.3.2. pasākuma ietvaros vairs nav pieejams ES fondu finansējums

6.1.4. pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu

44 916 932

6.1.4.1. Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā (vairāk)

Saskaņā ar MK 2019.gada 11.oktobra ārkārtas sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 47, 3.§) 7.punktu 6.1.4.1.pasākuma ietvaros vairs nav pieejams ES fondu finansējums

6.1.4.2. Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā (vairāk)

44 916 932

6.1.5. valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana (vairāk)

226 956 486

6.1.6. transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide

5 000 000

6.2.1. nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti

427 427 366

6.2.1.1. Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija (vairāk)

346 639 348

6.2.1.2. Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve (vairāk)

80 788 018

6.3.1. palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti (vairāk)

235 477 563

Kopā:

1 336 264 208

*Ņemot vērā apstiprinātos darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumus Nr.5