123

2014.gada 13.novembrī Eiropas Komisija apstiprināja Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”, kuras ietvaros Latvijai būs pieejams finansējums 4,4 miljrd. EUR apmērā. Satiksmes ministrijas pārziņā esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem pieejams finansējums 1,336 mljrd. EUR apmērā jeb 30,4% no pieejamā Eiropas Savienības atbalsta.

Atbalsta jomas:

  • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pieejamība (platjoslas infrastruktūras attīstība lauku teritorijās), darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2. prioritārais virziens. ERAF līdzfinansējums 42,3 miljoni eiro;
  • Zemu oglekļa emisiju veicināšana transportā (elektrotransportlīdzekļu uzlādes tīkls; tramvaju infrastruktūra Rīgā, Liepājā un Daugavpilī; pasažieru autobusi nacionālas nozīmes attīstības centros), darbības programmas 4. prioritārais virziens; ERAF līdzfinansējums 19,8 miljoni eiro; KF līdzfinansējums 244,9 miljonu eiro apmērā;
  • Ilgtspējīga transporta sistēma (galveno autoceļu, ostu, dzelzceļa, Starptautiskās lidostas "Rīga", Rīgas un nacionālas nozīmes centru TEN-T infrastruktūra, reģionālie autoceļi, transporta nozares informācijas nacionālais piekļuves punkts), darbības programmas 6. prioritārais virziens; KF līdzfinansējums 881,7 miljoni eiro; ERAF līdzfinansējums 235,5 miljonu eiro apmērā.

 

Specifiskā atbalsta mērķa nosaukums

ES fondu finansējums, EUR*

2.1.1. uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās (vairāk)

42 274 115

2.1.2. nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē (vairāk)     

13 217 837

4.4.1. attīstīt elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru Latvijā (vairāk)

6 631 445

4.5.1. attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru

279 905 458

4.5.1.1. attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta) (vairāk)

235 002 439

4.5.1.2. attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (vairāk)

44 903 019

6.1.1. palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti (vairāk)

89 312 625

6.1.2. veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga” (vairāk)

12 984 765

6.1.3. nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu

88 624 46 4

6.1.3.1. Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība (vairāk)

88 624 46 4

6.1.4. pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu

49 756 932

6.1.4.2. Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā (vairāk)

49 756 932

6.1.5. valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana (vairāk)

 

257 791 486

6.1.6. transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide (vairāk)

5 000 000

6.1.7. Multimodāla transporta sistēmas iespējošana

24 800 000

6.1.7.1. Ar Rail Baltica projekta saistītās atbalsta infrastruktūras pārbūve (vairāk)

23 800 000

6.1.7.2. Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā (vairāk)

1 000 000

6.2.1. nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti

130 487 518

6.2.1.2. Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve (vairāk)

  130 487 518

6.3.1. palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti (vairāk)

235 477 563

Kopā:

 

1 236 264 208

*Ņemot vērā apstiprinātos darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumus Nr.7

Satiksmes ministrijas ziņojumi par 2014. – 2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu ieviešanu