• Ministru kabineta 2020. gada 5. maija noteikumi Nr. 263 "Kārtība, kādā īsteno tahogrāfa inspicēšanas institūcijas (darbnīcas) darbību un tās uzraudzību, un tahogrāfa darbības papildu pārbaudes veikšanas kārtība". https://likumi.lv/ta/id/314491
 • Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa noteikumi Nr. 194 "Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus". https://likumi.lv/ta/id/313824
 • Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumi Nr. 541 "Noteikumi par tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzējiem pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili". https://likumi.lv/ta/id/310793
 • Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumi Nr. 607 "Pasažieru un kravas pašpārvadājumu veikšanas kārtība". https://likumi.lv/ta/id/311348
 • Ministru kabineta 2019. gada 29. oktobra noteikumi Nr. 502 "Autoostu noteikumi". https://likumi.lv/ta/id/310352
 • Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumi Nr. 405 "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru". https://likumi.lv/ta/id/309083
 • Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumi Nr. 389 "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili". https://likumi.lv/ta/id/309032
 • Ministru kabineta 2018. gada 6. marta noteikumi Nr. 149 "Vadītāju reģistrācijas noteikumi pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili". https://likumi.lv/ta/id/297821
 • Ministru kabineta 2018. gada 6. marta noteikumi Nr. 146 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu". https://likumi.lv/ta/id/297818
 • Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumi Nr. 414 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi". https://likumi.lv/ta/id/324287
 • Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumi Nr. 461 "Vienotas sabiedriskā transporta pakalpojumu uzskaites sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un attīstīšanas kārtība". https://likumi.lv/ta/id/276061
 • Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumi Nr. 717 "Noteikumi par valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu". https://likumi.lv/ta/id/303331
 • Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu". https://likumi.lv/ta/id/275812
 • Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 364 "Kārtība, kādā veicami iekšzemes pasažieru neregulārie pārvadājumi un speciālie regulārie pārvadājumi". https://likumi.lv/ta/id/275150
 • Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumi Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi". https://likumi.lv/ta/id/274865
 • Ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumi Nr. 599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība". https://likumi.lv/ta/id/251480
 • Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumi Nr. 122 "Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā". https://likumi.lv/ta/id/244502
 • Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 37 "Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību". https://likumi.lv/ta/id/242654
 • Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumi Nr. 411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība". https://likumi.lv/ta/id/231347
 • Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumi Nr. 634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā". https://likumi.lv/ta/id/214393
 • Ministru kabineta 2010. gada 6. aprīļa noteikumi Nr. 343 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem". https://likumi.lv/ta/id/208072
 • Ministru kabineta 2007. gada 3. jūlija noteikumi Nr. 474 "Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanas, ievērošanas un uzskaites noteikumi". https://likumi.lv/ta/id/160663
 • Ministru kabineta 2007. gada 24. aprīļa noteikumi Nr. 279 "Noteikumi par izņēmumiem, kad nepiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Regulu (EK) Nr.561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr.2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.3820/85". https://likumi.lv/ta/id/156704
 • Ministru kabineta 2006. gada 21. februāra noteikumi Nr. 156 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā". https://likumi.lv/ta/id/129791
 • Ministru kabineta 2005. gada 1. novembra noteikumi Nr. 836 "Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku". https://likumi.lv/ta/id/121315
 • Ministru kabineta 2005. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 442 "Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu". https://likumi.lv/ta/id/111340
 • Ministru kabineta 2005. gada 17. maija noteikumi Nr. 339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas pārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem". https://likumi.lv/ta/id/108617
 • Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 225 "Kārtība, kādā veicami kombinētie komercpārvadājumi, kombinētie pašpārvadājumi vai kombinētie pārvadājumi ar iznomātu transportlīdzekli, kā arī prasības kombinēto pārvadājumu kravas pavaddokumentam". https://likumi.lv/ta/id/74479
 • Ministru kabineta 2002. gada 23. decembra noteikumi Nr. 548 "Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīci un šīs ierīces lietošanas kārtība". https://likumi.lv/ta/id/69766
 • Ministru kabineta 2018. gada 6. februāra noteikumi Nr. 78 "Prasības elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes, ūdeņraža uzpildes un krasta elektropadeves iekārtām". https://likumi.lv/ta/id/297090

 

 

 • Komisijas 2021. gada 9. decembra īstenošanas Regula (ES) 2021/2179 par tās publiskās saskarnes funkcijām, kas savienota ar Iekšējā tirgus informācijas sistēmu un ko izmanto attiecībā uz autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 15. jūlija Regula (ES) 2020/1054, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem transportlīdzekļa ikdienas un iknedēļas vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 15. jūlija Regula (ES) 2020/1055, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1071/2009, (EK) Nr. 1072/2009 un (ES) Nr. 1024/2012, lai tās pielāgotu norisēm autotransporta nozarē.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 15. jūlija Regula (ES) 2020/1056 , par kravu pārvadājumu elektronisku informāciju (Dokuments attiecas uz EEZ).
 • Komisijas 2009.gada 23.janvāra Regula (EK) Nr.68/2009, ar kuru devīto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra Regula (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Regula (EK) Nr.561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr.2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.3820/85.
 • Padomes 1998.gada 24.septembra Regula (EK) Nr. 2135/98 ar kuru groza Regulu (EEK) Nr.3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā un Direktīvu 88/599/EEK par Regulas (EEK) Nr.3820/85 un Regulas (EEK) Nr.3821/85 piemērošanu.
 • Padomes 1992. gada. 17. decembra Regula (EEK) Nr. 3912/92 par kontroles pasākumiem, ko veic Kopienas teritorijā autoceļu un iekšējo ūdensceļu transporta jomā attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas reģistrēti vai laisti ekspluatācijā trešā valstī.
 • Padomes 1990.gada 21.decembra Regula (EEK) Nr. 3916/90 par pasākumiem, kas veicami kravu autopārvadājumu tirgus krīzes gadījumā.
 • Padomes 1989.gada 21.decembra Regula (EEK) Nr. 4058/89 par likmju noteikšanu kravu autopārvadājumiem starp dalībvalstīm.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 25. marta Regula (ES) 2019/501 par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina kravu autopārvadājumu un pasažieru autopārvadājumu pamatsavienojamību saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības.
 • Komisijas 2017. gada 23. marta īstenošanas Regula (ES) Nr. 2017/548, ar ko nosaka standarta veidlapu rakstveida paziņojumam par tahogrāfa plombas noņemšanu vai nolaušanu.
 • Komisijas 2016. gada 18. marta Regula (ES) Nr. 2016/403, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1071/2009 attiecībā uz Savienības noteikumu tādu nopietnu pārkāpumu klasifikāciju, kas var izraisīt autopārvadātāja labas reputācijas zaudēšanu, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/22/EK III pielikumu.
 • Komisijas 2014. gada 9. aprīļa Regula (ES) Nr. 361/2014, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/2009 attiecībā uz dokumentiem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2121/98.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Regula (ES) Nr. 165/2014 par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 181/2011 par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004.
 • Komisijas 2010. gada 1. jūlija Regula (ES) Nr. 581/2010 par maksimālajiem termiņiem, kuros jāveic attiecīgo datu lejupielāde no transportlīdzekļa datu saglabāšanas ierīces un vadītāja kartes.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regula (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra  Regula (EK) Nr. 1072/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regula (EK) Nr. 1071/2009 ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem.
 • Komisijas 2009. gada 16. decembra Regula (ES) Nr.1266/2009 ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā.

 

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 15. jūlija Direktīva (ES) 2020/1057, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā, un groza Regulu (ES) Nr. 1024/2012.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 22.oktobra Direktīva 2014/94/ES par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/62/EK (1999.gada 17.jūnijs) par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu kravas transportlīdzekļiem;