Saskaņā ar Satiksmes ministrijas nolikumā (Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr. 242) noteikto, Satiksmes ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde transporta un sakaru nozarēs.

Transporta nozare ietver dzelzceļa, autosatiksmes, jūrniecības un aviācijas apakšnozares, kā arī pasažieru pārvadājumu, tranzītpārvadājumu un bīstamo kravu pārvadājumu jomas. Autosatiksmes apakšnozare ietver autotransporta, autoceļu un ceļu satiksmes drošības jomas. Sakaru nozare ietver elektronisko sakaru (arī sakaru un datu pārraides kanālus valsts pārvaldes jomā) un pasta apakšnozares.


Satiksmes ministrija veic šādas funkcijas:

  • transporta un sakaru nozares politikas veidošana, izstrādājot politikas plānošanas dokumentu projektus, kā arī plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu īstenošanas uzraudzība;
  • transporta un sakaru nozares tiesību aktu projektu izstrāde;
  • valsts interešu pārstāvēšana un sadarbība ar Eiropas Savienības institūcijām un starptautiskām institūcijām un trešajām valstīm;
  • likumā par valsts budžetu kārtējam gadam iekļaujamo budžeta programmu plānošana;
  • ilgtspējīgas un efektīvas transporta un loģistikas nozares pārvaldības nodrošināšana;
  • transporta un sakaru nozares tiesiskais nodrošinājums;
  • transporta nozares padotības iestāžu pārraudzība;
  • valsts kapitāla daļu pārvalde nozares kapitālsabiedrībās;
  • transporta un sakaru nozares nekustamā īpašuma pārvalde;
  • Latvijas Republikas gaisa telpas drošas un efektīvas izmantošanas nodrošināšana.

Iestādes privātuma politika