Nozares tiesību akti

Starptautisko jūrlietu jomas konvenciju, kurām Latvija ir pievienojusies, normas lielākoties ir piemērojamas tieši. Nepieciešamības gadījumā starptautiskajos instrumentos jūrlietās un ES līmenī noteiktās prasības jūras drošības, piesārņojuma novēršanas un jūras satiksmes efektivitātes nodrošināšanas jomās, nacionālā līmenī tiek ieviestas ar likumiem un no tiem izrietošajiem Ministru kabineta noteikumiem.

Likumos par attiecīgo konvenciju pieņemšanu tiek noteikta arī iestāde, kas koordinē konvencijā paredzēto saistību izpildi. Jūras kodekss regulē administratīvās un privāttiesiskās attiecības, kas rodas starp tiesību subjektiem ar jūrlietām saistīto tiesisko attiecību jomā.

Jūrlietu pārvades un jūras drošības likuma mērķis ir noteikt valsts pārvaldes institucionālo sistēmu jūrlietās un nodrošināt jūras drošības un aizsardzības jomā pieņemto Latvijai saistošo starptautisko līgumu prasību un standartu īstenošanu un ievērošanu, lai nodrošinātu kuģošanas drošību, kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzību, novērstu vides piesārņošanu no kuģiem un padarītu efektīvāku jūras satiksmi. Likums par ostām reglamentē ostu darbības principus un pārvaldes kārtību.

31.03.1993.

MK sēdes prot. Nr. 18

Nolīgums starp Latvijas Republikas valdību un Vācijas Federatīvās Republikas valdību par jūras kuģniecību

19.04.1994.

MK sēdes prot. Nr. 21

Latvijas Republikas Valdības un Krievijas Federācijas Valdības Nolīgums par tirdzniecības kuģošanu

06.12.1994

MK lēmums Nr.150

Par Latvijas Republikas Valdības un Beļģijas Karalistes Valdības, kā arī Luksemburgas Lielhercogistes Valdības nolīgumu par jūras transportu

07.08.1996.

MK rīk. Nr. 321

Par Latvijas Republikas un Nīderlandes Karalistes nolīgumu par jūras transportu

10.07.1996.

MK rīkojums Nr.275

Par Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumu par jūras robežas delimitāciju Rīgas jūras līcī, Irbes šaurumā un Baltijas jūrā

11.09.1997.

Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības nolīgumu jūrniecības jomā

23.04.1997.

MK rīkojums Nr.186

Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par kopīgo jūras robežas punktu Baltijas jūrā

14.05.1997.

MK rīkojums Nr.227

Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības vienošanos par mīnu un neeksplodējušas munīcijas meklēšanu un iznīcināšanu Latvijas ūdeņos Zviedrijas bruņoto spēku vadībā sadarbībā ar Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem

04.06.1997.

MK rīkojums Nr.269

Par Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības nolīgumu jūrniecības jomā

26.02.1998.

Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Francijas Republikas valdības nolīgumu jūrniecības jomā

30.06.1998.

MK rīk. Nr. 325

Par Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības nolīgumu par Latvijas Republikas ostu izmantošanu Uzbekistānas Republikas kravu apstrādei un transportēšanai

15.10.1998.

Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta nolīgumu par tirdzniecības kuģošanu

21.10.1998.

Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības nolīgumu par Latvijas Republikas ostu izmantošanu Kazahstānas Republikas kravu apstrādei un transportēšanai

13.01.1999.

MK rīk. Nr. 6

Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumu par tirdzniecības kuģošanu

13.01.1999.

MK rīk. Nr. 6

Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību meklēšanā un glābšanā uz jūras

02.09.1999.

MK rīk. Nr. 408

Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības nolīgumu par sadarbību jūras un aviācijas meklēšanā un glābšanā

20.01.2000.

Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgumu par nosacījumiem Baltkrievijas Republikas kravu tranzītam, izmantojot Latvijas Republikas ostas un citu transporta infrastruktūru

20.01.2000.

Likums

Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības nolīgumu par Latvijas Republikas ostu izmantošanu Moldovas Republikas kravu apstrādei un transportēšanai

20.01.2000.

Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības nolīgumu par jūras transportu

10.05.2001.

Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības nolīgumu par tirdzniecības kuģošanu

19.09.2002.

Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Grieķijas Republikas valdības nolīgumu par jūras transportu

30.09.2004.

Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības nolīgumu par jūras transportu

21.03.2017

MK Nr.151

Kārtība, kādā Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardze nodrošina lēmuma izpildi par kuģa izraidīšanu no ostas

17.01.2017

MK Nr.34

Kuģu aprīkojuma noteikumi

20.12.2016

MK Nr.811

Jūrnieku ārstu atzīšanas noteikumi

28.06.2016

MK Nr.424

Noteikumi par starptautiskajiem kravu pārvadājumiem paredzēto konteineru atbilstības novērtēšanu un verificētās bruto masas noteikšanu, paziņošanu un kontroli

14.06.2016

MK Nr.363

Kuģu kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtība Latvijas ūdeņos

11.02.2016

MK Nr.92

Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos

29.01.2016

MK Nr.30

Kuģu radio un navigācijas aprīkojuma izmantošanas un apkalpošanas noteikumi

02.01.2016

MK Nr.27

Noteikumi par atpūtas kuģu un ūdens motociklu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū

     
     

23.02.2016

MK Nr.108

Kārtība, kādā ārvalstu karakuģi ienāk un uzturas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās un iziet no tām

26.01.2010

MK Nr.78

Noteikumi par Ventspils ostas robežu noteikšanu

05.06.2012

MK Nr.385

Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap kuģošanas drošībai paredzētajiem navigācijas tehniskajiem līdzekļiem

08.10.2002

MK Nr.455

Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība

04.02.2003

MK Nr.61

Noteikumi par drošības un veselības aizsardzības prasībām darbā uz zvejas kuģiem

01.07.2003

MK Nr.359

Noteikumi par drošības un veselības aizsardzības prasībām un medicīnisko aprūpi uz kuģiem

03.06.2014.

MK Nr.273

Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa

02.12.2003

MK Nr.674

Noteikumi par cilvēku meklēšanu un glābšanu aviācijas un jūras avārijas gadījumā

25.03.2008

MK Nr.213

Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība

06.01.2004

MK Nr.7

Ostas pārvaldes paraugnolikums

17.02.2004

MK Nr.86

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanas metodika

01.06.2004

MK Nr.508

Kuģu kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtība Latvijas ūdeņos

09.02.2016.

MK Nr.92

Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos

15.03.2005

MK Nr.193

Noteikumi par Lielupes ostas robežu noteikšanu

21.12.2010

MK Nr.1171

Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos

12.01.2016.

MK Nr.27

Noteikumi par atpūtas kuģu un ūdens motociklu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū

30.04.2013.

MK Nr.239

Par Vienošanās memorandu par iepakoto bīstamo kravu pārvadāšanu ar ro-ro kuģiem Baltijas jūrā

25.03.2008

MK. Nr. 201

Noteikumi par atpūtas kuģu drošbu

27.09.2005

MK Nr.744

Par Parīzes saprašanās memorandu par ostas valsts kontroli

15.12.2015

MK Nr.710

Jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu sertificēšanas, īstenošanas un uzraudzības noteikumi

16.10.2012

MK Nr.708

Noteikumi par nederīgo dokumentu reģistru

15.05.2012

MK Nr.339

Noteikumi par ostu formalitātēm

22.11.2005

MK Nr.895

Jūrnieku sertificēšanas noteikumi

20.12.2005

MK Nr.992

Noteikumi par jūrnieka grāmatiņu

04.09.2012.

MK Nr.619

Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju

05.10.2010

MK Nr.927

Noteikumi par īpašām stabilitātes prasībām ro-ro pasažieru kuģiem

07.06.2011

MK Nr.439

Noteikumi par kuģu karoga valsts uzraudzības īstenošanu

24.01.2006

MK Nr.80

Noteikumi par kuģu apkalpes minimālo sastāvu

07.02.2006

MK Nr.102

Noteikumi par ločiem

14.02.2006

MK Nr.141

Noteikumi par Mērsraga ostas robežu noteikšanu

14.02.2006

MK Nr.143

Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi

12.01.2016.

MK Nr.30

Kuģu radio un navigācijas aprīkojuma izmantošanas un apkalpošanas noteikumi

14.02.2006

MK Nr.145

Noteikumi par ro-ro pasažieru kuģu un ātrgaitas pasažieru kuģu drošību

14.06.2011.

MK Nr.451

Noteikumi par drošības prasībām vietējos reisos iesaistītiem pasažieru kuģiem

21.12.2010

MK Nr.1164

Ostas valsts kontroles kārtība

14.03.2006

MK Nr.198

Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu

15.09.2009

MK Nr.1060

Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās

28.03.2006

MK Nr.248

Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību

04.04.2006

MK Nr.258

Noteikumi par Skultes ostas robežu noteikšanu

09.05.2006

MK Nr.368

Noteikumi par Pāvilostas ostas robežu noteikšanu

31.05.2011

MK Nr.424

Klasifikācijas sabiedrību (atzīto organizāciju) uzraudzības kārtība

30.05.2006

MK Nr.440

Noteikumi par Salacgrīvas ostas robežu noteikšanu

06.06.2006

MK Nr.467

Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā

06.06.2006

MK rīkojums Nr.420

Par kuģu automātiskās identifikācijas sistēmas nodošanu Aizsardzības ministrijai

20.06.2006

MK Nr.486

Noteikumi par Liepājas ostas robežu noteikšanu

22.12.2015.

MK Nr.746

Noteikumi par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildi un uzraudzību

22.08.2006

MK Nr.683

Kuģa aizsardzības trauksmes signālu sakaru tīkla darbības nodrošināšanas kārtība

22.08.2006

MK Nr.690

Noteikumi par Rīgas brīvostas robežu noteikšanu

11.09.2006

MKrīkojums Nr.691/1

Par Tehniskās palīdzības līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Amerikas Savienoto Valstu valdību par ostu drošības jautājumiem

04.08.2009

MK Nr.857

Kārtība, kādā nodrošināma sakaru tīklu darbība Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmas ietvaros

19.12.2006

MK Nr.1024

Noteikumi par tehniskajām prasībām navigācijas līdzekļiem

19.12.2006

MK Nr.1031

Noteikumi par kuģu satiksmes vadības operatoru apmācību, sertifikāciju un kvalifikācijas pārbaudēm

19.12.2006

MK Nr.1032

Navigācijas līdzekļu darbības nodrošināšanas kārtība

12.07.2011

MK Nr.561

Jūras negadījumu un jūras incidentu izmeklēšanas kārtība

14.02.2007

MK rīkojums Nr.88

Par Publisko iepirkumu likuma nepiemērošanu Tehniskās palīdzības līgumam starp Latvijas Republikas valdību un Amerikas Savienoto Valstu valdību par ostu drošības jautājumiem

15.05.2007

MK rīkojums Nr.265

Par globālās jūras negadījumu un drošības sistēmas darbībai nepieciešamās infrastruktūras nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā

10.07.1996

MK Nr.275

Par Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumu par jūras robežas delimitāciju Rīgas jūras līcī, Irbes šaurumā un Baltijas jūrā

17.09.2013.

MK Nr.867

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis

22.12.2015.

MK Nr.746

Noteikumi par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildi un uzraudzību

13.11.2007

MK Nr.766

Kuģu tilpības mērīšanas un tilpību apliecinošu dokumentu izsniegšanas kārtība

22.12.2015.

MK Nr.745

Atzīto aizsardzības organizāciju atzīšanas, sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība

17.05.2011.

MK Nr.364

Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā

29.01.2008

MK Nr. 49

Noteikumi par kuģu drošību

17.08.2010

MK Nr. 779

Noteikumi par bāzes līniju punktu koordinātām

22.12.2009

MK Nr. 1599

Noteikumi par Latvijas valsts karoga lietošanas kārtību uz kuģiem

1. 1958. gada 29. aprīļa ANO Konvencija par teritoriālo jūru un tai piegulošo zonu / Convention on Territorial Sea and Contiguous Zone.
Ratificēta ar 10.09.1991 AP deklarāciju

2. 1958. gada 29. aprīļa ANO Konvencija par atklāto jūru / Convention on the High Seas.
Ratificēta ar 10.09.1991 AP deklarāciju

3. 1958. gada 29. aprīļa ANO Konvencija par kontinentālo šelfu / Convention on Continental Shelf.
Ratificēta ar 10.09.1991 AP deklarāciju

4. 1964. gada 12. septembra ANO Konvencija par Starptautisko Jūras izpētes padomi / ICES.
Ratificēta ar 25.03.2003. likumu.

5. Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencija un Līgums par Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencijas XI daļas piemērošanu. United Nations Convention On The Law Of The Sea, 1982; Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982
Ratificēta ar 28.10.2004. likumu.

6. Par Nolīgumu par 1982.gada 10.decembra Apvienoto Nāciju Jūras tiesību konvencijasīstenošanu attiecībā uz transzonālo zivju krājumu un tālu migrējošo zivju krājumu saglabāšanu un pārvaldību.
Ratificēta ar 10.19.2006. likumu

IMO

Jūras vides aizsardzība

7. Starptautiskā konvencija par kaitīgās pretapaugšanas sistēmas uz kuģiem kontroli, 2001/International Convention on the Control of Harmhul Anti-fouling sistems on Ships (ATF), 2001.
Ratificēta ar 09.10.2003 likumu

8. 1990. gada Starptautiskā konvencija par gatavību reaģēšanu un sadarbību naftas piesārņojuma gadījumā / International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (OPRC), 1990.
Ratificēta ar 15.06.2000 likumu

9. 1973. gada 2. novembra IMO Konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, kas grozīta ar tās 1978.gada protokolu / International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), 73/78
Ratificēta ar 10.09.1991 AP deklarāciju

10. 1973.gada Starptautiskās konvencijas par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, kas grozīta ar 1978.gada Protokolu, 1997.gada Protokols (VI Pielikums)/Protocol of 1997 to amend the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto.
Ratificēta ar 11.05.2006 likumu

11. 1969. gada Starptautiskā konvencija par iejaukšanās tiesībām atklātā jūrā naftas piesārņojuma gadījumā un tās Pielikumu un 1973. gada Protokols par iejaukšanās tiesībām atklātā jūrā citu vielu, kas nav nafta, izraisīta piesārņojuma gadījumā / International Convention Relating To Intervention On The High Seas In Cases Of Oil Pollution Casualities (INTERVENTION), 1969 /Protocol Relating To Intervention On The High Seas In Cases Of Marine Pollution By Substances Other Than Oil, 1973.
Ratificēta ar 17.05.2001 likumu

12. 2004. gada Starptautiskā konvencija par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību.
Ratificēta ar 20.06.2018. likumu

Jūras drošība

13. 1978. gada 7. jūlija IMO Starptautiskā konvencija par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu/ International Convention on Standarts of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978.
Ratificēta ar 10.09.1991 likumu

14. 1995. gada Starptautiskā konvencija par zvejas kuģu personāla sagatavošanas un diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem /International Convention on Standarts of Training, Certification and watchkeeping for fishing vessel personel, 1995.
Ratificēta ar 02.11.2006 likumu

15. 1979. gada Starptautiskā konvencija par meklēšanu un glābšanu uz jūras / International Convention on Maritime Search And Rescue (SAR), 1979
Ratificēta ar 29.09.1998 MK rīkojumu

16. 1976. gada 3.septembra IMO Starptautiskās jūras satelītu sakaru organizācijas konvencija / Convention on the International Maritime Satellite Organisation (INMARSAT), 1976.
Ratificēta ar 13.12.1994 MK lēmumu

17. 1972. gada Starptautiskā konvencija par drošiem konteineriem un tās 1993. gada grozījumi / International Convention for Safe Containers (CSC), 1972.
Ratificēta ar 07.12.2000 likumu

18. 1972. gada 20. oktobra Konvencija par starptautiskiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem, / Convention on the International Regulations for Perventing Collisions at Sea (COLERG), 1972.
Ratificēta ar 10.09.1991 AP deklarāciju

19. 1966.gada 5. aprīļa IMO Starptautiskā konvencija par kravas marku / International Convention on Load Lines (LL), 1966.
Ratificēta ar 10.09.1991. AP deklarāciju

20. 1966.gada Starptautiskās konvencijas par kravas marku 1988.gada protokols. / Protocol of 1988 Relating to the International Convention on Load Lines (LL), 1966
Ratificēta ar 13.06.2002 likumu

21. 1974. gada 1. novembra IMO Starptautiskā konvencija par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras / International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974.
Ratificēta ar 10.09.1991 AP deklarāciju

22. 1974. gada 1. novembra IMO Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras 1988. gada protokols/ Protocol of 1988 Relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974. Ratificēta ar 04.03.1999.likumu

23. 1974. gada 1. novembra IMO Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras 1978. gada protokols/ Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974.
Ratificēta ar 17.03.2005 likumu

Atbildība un kompensācija

24. 1974.gada Atēnu konvencija par pasažieru un to bagāžas pārvadājumu un tās 1976.gada protokols/ Athens Convention Relating To The Carriage Of Passengers And Their Lagguage By Sea (PAL), 1974; Protocol Of 1976 To The Athens Convention Relating To The Carriage Of Passengers And Their Lagguage By Sea (PAL), 1976.
Ratificēta ar 01.11.2001 likumu

25. 1974.gada Atēnu konvencijas par pasažieru un to bagāžas pārvadājumu 2002.gada protokols/ Protocol of 2002 to the Athens Convention Relating To The Carriage Of Passengers And Their Lagguage By Sea, 1974 (PAL 2002).
Ratificēta ar 22.12.2004 likumu

26. 1976.gada konvencija par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām / Convention on Limitation of Liability for Marine Claims (LLMC), 1976.
Ratificēta ar 03.06.1999 likumu

27. 1976. gada konvencijas par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām 1996.gada protokols / Protocol of 1996 to amend Convention on Limitation of Liability for Marine Claims of November 1976.
Ratificēta ar 08.03 2007 likumu

28. 1992. gada protokols par grozījumiem 1971.gada Starptautiskajā konvencijā par Starptautiskā fonda nodibināšanu naftas piesārņojuma radīto zaudējumu kompensācijai/ Protocol of 1992 to amend the International Convention on the Estabilshment of International Fund for Compensation for Oil Pollution Damge (FUND), 1971
Ratificēta ar 26.02.1998. likumu

29. 1992.gada starptautiskā konvencija par starptautiskā fonda nodibināšanu naftas piesārņojuma radīto zaudējumu kompensācijai 2003.gada protokols/Protocol of 2003 to the international Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pllution Damage, 1992 Ratificēta ar 16.03.2006 likumu

30. 1992. gada IMO Protokols par grozījumiem 1969. gada Starptautiskajā konvencijā par civilo atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem. Protocol of 1992 to the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969.
Ratificēta ar 01.10.1997 likumu

31. 2001.gada 23.marta Starptautiskā konvencija par civilo atbildību par bunkera degvielas piesārņojuma radīto kaitējumu (BUNKER).
Ratificēta ar 03.03.2005 likumu

Citas Konvencijas

32. Starptautiskā glābšanas konvencija (SALVAGE-1989) / International Convention on Salvage, 1989 (SALVAGE 1989).
Ratificēta ar 03.02.1999 MK rīkojumu

33. 1988.gada 10.marta konvencija par prettiesisku darbību pret kuģošanas drošību apkarošanu; 1988.gada 10.marta protokols par prettiesisku darbību pret nostiprinātu platformu drošību kontinentālajā šelfā apkarošanu/ Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, 1988; Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, 1988. (SUA-88).
Ratificēta ar 31.10.2002 likumu

34. Konvencijas par prettiesisku darbību pret kuģošanas drošību apkarošanu 2005.gada Protokols un 2005.gada Protokols pie Protokola par tādu nelikumīgu darbību novēršanu, kas vērstas pret kontinentālajā šelfā esošu stacionāru platformu drošību (SUA – 2005)
Ratificēta ar 08.10.2009 likumu

35. 1969.gada Starptautiskā konvencija par kuģu tilpības mērīšanu/ International Convention on Tonnage Measuremnt of Ships (TONNAGE), 1969.
Ratificēta ar 02.04.1998 likumu

36. 1965. gada konvencija par Starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu / Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL), 1965. Ratificēta ar 11.09.1997 likumu

37. 1948. gada 6. marta Konvencija par Starptautisko jūrniecības organizāciju /Convention on the International Maritime Organisation (IMO), 1948. Ratificēta ar 12.01.1993 AP lēmumu

38. Par 1991.gada grozījumiem un 1993. gada grozījumiem konvencijā par Starptautiskās Jūrniecības organizāciju /Amendments to the Convention on the International Maritime Organizations, 1991 /Amendments to the Convention on the International Maritime Organizations, 1993.
Ratificēta ar 06.04.2000 likumu

ILO konvencijas

39. 2006.gada konvencija par darbu jūrniecībā / Maritime Labour convention, 2006
Ratificēta ar 07.04.2011 likumu

40. 1958. gada 13. maija Starptautiskās darba organizācijas (ILO) konvencija Nr. 108 ''Par jūrnieku nacionālajām personas apliecībām ''/Seafarers' Identity Douments Convention, 1958 (No.108)
Ratificēta ar 12.01.1993 AP lēmumu

 

Pārējās Konvencijas

41. Helsinku konvencija par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību.
Ratificēta ar 19.10.2006 likumu

42. 1949. gada 12. augusta Ženēvas Konvencija par jūras kara spēku sastāvā esošo ievainoto, slimo un kuģu katastrofās cietušo personu stāvokļa uzlabošanu.
Ratificēta ar 20.11.1991 AP lēmumu

43. 1989. gada 22. marta Bāzeles Konvencija par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu / Bazel Convention on Border Crossing Transportation and Removal of Harmful Wastes.
Ratificēta ar 13.12.1991 AP lēmumu

44. 1971. gada 11. februāra Līgums par aizliegumu izvietot jūru un okeānu dibenā un to dzīlēs kodolieročus un citus masveida iznīcināšanas ieročus.
Ratificēta ar 03.06.1992 AP lēmumu

45. 1952. gada 10. maija Konvencija par noteiktu likumu, kas attiecas uz jūras kuģu arestu, unifikāciju / International Convention for the unification of certain rules relating to the arrest of sea-going ships, Brussels, May 10th, 1952, ARREST, 1952.
Ratificēta ar AP 23.02.1993 lēmumu

46. 1975. gada 14. novembra Muitas konvencija par starptautisko kravu pārvadājumiem, izmantojot TIR grāmatiņu / Customs Convention on International Cargo Transportation with applying of TIR Carnet.
Ratificēta ar 16.03.1993 AP lēmumu

47. 1974. gada un 1992. gada Helsinku konvencija par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību / HELCOM.
Ratificēta ar 03.03.1994 likumu

48. 1999.gada Starptautiskā konvencija par kuģu arestu / Intrnational Convention on arrest of ships, 1999.
Ratificēta ar 18.10.2001 likumu

49. 1924.gada Starptautiskā konvencija par dažu konosamenta noteikumu unifikāciju (Hāgas noteikumi) un tās 1968.gada protokols (Visbijas protokols) un 1979.gada protokols (SDR protokols) / International convention for the unification of certain rules relating to bills of lading, signed at Brussels, August 25, 1924, Visby Protocol 1968 and SDR Protocol 1979.
Ratificēta ar 07.02.2002 likumu

50. 1967.gada Starptautiskā Hidrogrāfijas organizācijas konvencija/ Convention on the International Hydrographic Organisation, 1967
Ratificēta ar 30.05.2002 likumu

51. Starptautiskās Hidrogrāfijas organizācijas konvencijas grozījumu protokols /Protocol of amendments to the conventionon the international hydrographic organization
Ratificēta ar 22.03.2007 likumu