MK noteikumi

24.01.2012.

 

MK Nr.79

 

Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti "Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)

09.08.2005.

 

MK Nr.591

 

Kārtība, kādā elektronisko sakaru komersants aprīko elektronisko sakaru tīklu ar iekārtām, kas likumā noteiktajos gadījumos nodrošina operatīvās informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem un sarunu operatīvu noklausīšanos

30.06.2015.

 

MK Nr.328

 

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli"

11.08.2009.

MK Nr.892

Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu

06.06.2006.

 

MK Nr.453

 

Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām

01.02.2011.

MK Nr.93

Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai

11.09.2007.

 

MK Nr.619

 

Noteikumi par zudušu identificējamu elektronisko sakaru galiekārtu centralizētas datubāzes veidošanu, uzturēšanu un izmantošanu, kā arī šādu galiekārtu izmantošanas iespējas pārtraukšanu un atjaunošanu

04.12.2007.

 

MK Nr.820

 

Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamos datus, kā arī kārtība, kādā apkopo statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem un to izsniegšanu

01.07.2014.

MK Nr.366

Augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājam izvirzāmās prasības un tā atzīšanas kārtība

09.08.2011.

MK Nr.627

Obligātās prasības, kas jāievēro, izstrādājot personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas un novēršanas iekšējo kārtību

21.01.2014.

MK Nr.45

Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi

09.06.2014.

MK Nr.291

Kārtība, kādā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija sagatavo un nosūta lēmumu par piekļuves ierobežošanu Latvijā nelicencētu interaktīvo azartspēļu organizētāju interneta mājaslapām

17.06.2014.

MK Nr.306

Kārtība, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Datu valsts inspekcija pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod noslodzes datus

19.08.2014.

MK Nr.501

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība

01.02.2011.

MK Nr.91

Noteikumi par Latvijas sabiedrībai īpaši svarīgiem notikumiem, kas atspoguļojami audiovizuālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos

16.02.2010.

MK Nr.143

Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē

06.10.2009.

MK Nr. 1151

Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)

30.11.2009.

MK Nr.1361

Elektronisko sakaru tīklu, elektrisko tīklu, siltumtīklu, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu, gāzes vadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju būvniecības saskaņošanas kārtība, ja šo objektu aizsargjosla aizņems zemi, kas ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopīpašums

28.06. 2005.

MK Nr.480

Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas

26.05. 2014.

MK Nr.271

Noteikumi par izsaucēja ‒ izsaucošās elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas ‒ atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu

24.11.2015.

MK Nr.664

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

12.04.2016.

MK Nr.208

Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi

12.04.2016.

MK Nr.209

Iekārtu elektrodrošības noteikumi

30.06.2015.

MK Nr.367

Nacionālais numerācijas plāns

07.06.2016.

MK Nr.360

Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi

09.08.2016.

MK Nr.529

Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība

16.05.2017.

MK Nr.261

 

Kārtība, kādā nosaka atlīdzību par elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai un būvniecībai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu

19.01.2018.

MK Nr.24

Noteikumi par valsts nodevu apraides atļaujas izsniegšanai un pamatnosacījumu pārskatīšanai, retranslācijas atļaujas izsniegšanai un pārreģistrācijai, kā arī apraides tiesību īstenošanas uzraudzībai

30.1020.18.

MK Nr.652

Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis

19.11.2019.

MK Nr.542

Tarifu aprēķināšanas metodika elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmu apraidei ciparformātā ar zemes raidītājiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumi ir pieejami tīmekļa vietnē.