MK noteikumi

24.01.2012.

 

MK Nr. 79

 

Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti "Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)

27.09.2022..

 

MK Nr. 599

 

 

Kārtība, kādā elektronisko sakaru komersants aprīko elektronisko sakaru tīklu ar iekārtām, kas likumā noteiktajos gadījumos nodrošina operatīvās informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem un sarunu operatīvu noklausīšanos

 

30.06.2015.

 

MK Nr. 328

 

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli"

11.11.2022.

MK Nr. 714

Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu

11.10.2022..

MK Nr. 628

Speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtība

20.09.2022.

 

MK Nr. 583

 

Saglabājamo datu apstrādes kārtība

06.09.2022.

MK Nr. 553

Augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājam izvirzāmās prasības un tā atzīšanas kārtība

06.09.2022.

MK Nr. 552

Obligātās prasības, kas jāievēro, izstrādājot personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas un novēršanas iekšējo kārtību

15.11.2022.

MK Nr. 715

Numerācijas pārvaldīšanas kārtība

16.08.2022.

MK Nr. 506

Kārtība, kādā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija sagatavo un nosūta lēmumu par piekļuves ierobežošanu Latvijā nelicencētu interaktīvo azartspēļu organizētāju tīmekļvietnēm

04.10.2022.

MK Nr. 616

Elektronisko sakaru komersantam pieprasīto noslodzes datu nodošanas kārtība

19.08.2014.

MK Nr. 501

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība

01.02.2011.

MK Nr. 91

Noteikumi par Latvijas sabiedrībai īpaši svarīgiem notikumiem, kas atspoguļojami audiovizuālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos

11.10.2022.

MK Nr. 635

Ierobežoto radiofrekvenču joslu noteikumi

10.01.2023.

MK Nr. 3

Nacionālais radiofrekvenču plāns

30.11.2009.

MK Nr. 1361

Elektronisko sakaru tīklu, elektrisko tīklu, siltumtīklu, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu, gāzes vadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju būvniecības saskaņošanas kārtība, ja šo objektu aizsargjosla aizņems zemi, kas ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopīpašums

28.06. 2005.

MK Nr. 480

Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas

13.12.2022.

MK Nr. 772

Noteikumi par izsaucēja atrašanās vietas datu apstrādi

24.11.2015.

MK Nr. 664

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

12.04.2016.

MK Nr. 208

Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi

12.04.2016.

MK Nr. 209

Iekārtu elektrodrošības noteikumi

30.06.2015.

MK Nr. 367

Nacionālais numerācijas plāns

07.06.2016.

MK Nr. 360

Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi

19.01.2018.

MK Nr. 24

Noteikumi par valsts nodevu apraides atļaujas izsniegšanai un pamatnosacījumu pārskatīšanai, retranslācijas atļaujas izsniegšanai un pārreģistrācijai, kā arī apraides tiesību īstenošanas uzraudzībai

27.09.2022.

MK Nr. 600

Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis

19.11.2019.

MK Nr. 542

Tarifu aprēķināšanas metodika elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmu apraidei ciparformātā ar zemes raidītājiem

28.11.2023. MK Nr. 681 Pieteikšanās neatkarīgas interneta protokola sestās versijas adresei, tās saņemšanas kārtība un lokālā interneta reģistra darbības nodrošināšanas, uzturēšanas un finansēšanas kārtība
31.01.2023. MK Nr. 42 Noteikumi par īpašniekam zudušu galiekārtu centralizēto datubāzi un šo galiekārtu izmantošanas iespējas pārtraukšanu un atjaunošanu elektronisko sakaru tīklā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumi ir pieejami tīmekļa vietnē.