Bīstamo kravu pārvadājumus ar autotransportu Latvijā reglamentē Bīstamo kravu aprites likums, Autopārvadājumu likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumi Nr.674 “Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi” (turpmāk –MK noteikumi Nr.674), kā arī Bīstamo kravu aprites likums. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 24.septembra Direktīvas 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem (turpmāk – Direktīva 2008/68/EK) 3.pants nosaka, ka bīstamo kravu pārvadājumus atļauj, ja ir ievēroti Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļā, II pielikuma II.1. iedaļā un III pielikuma III.1. iedaļā izklāstītie nosacījumi. Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļā ir iekļauts 1957.gada 30.septembra Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu, ieviešot Latvijas likumdošanā Direktīvas 2008/68/EK prasības, MK noteikumu Nr.674 3.punkts nosaka, ka Latvijā bīstamo kravu starptautiskos un iekšzemes pārvadājumus veic atbilstoši ADR nolīguma prasībām, un arī Bīstamo kravu aprites likuma 3.panta trešā daļa nosaka, ka jautājumus par bīstamo kravu apriti un tās uzraudzību autopārvadājumu jomā reglamentē ADR. Latvija 1996.gada 24.oktobrī pievienojās ADR un protokolam par grozījumiem nolīgumā.

Bīstamo kravu pārvadājumus dzelzceļa transportā reglamentē Dzelzceļa likums, Dzelzceļa pārvadājumu likums, Bīstamo kravu aprites likums, Konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) B papildinājuma “Vienotie noteikumi līgumam par kravu starptautiskajiem pārvadājumiem (CIM)” I pielikums „Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumi (RID)”, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/68.

Bīstamo kravu pārvadājumus jūras pārvadājumu jomā reglamentē 1974.gada Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS-74 konvencija) un tās 1978.gada un 1988.gada protokoli, minētajā konvencijā un tās protokolos par saistošiem noteiktie kodeksi: Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss (IMDG kodekss), Starptautiskais kodekss par kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri pārvadā bīstamās ķīmiskās vielas kā lejamkravas (IBC kodekss), Baltijas jūras reģiona vides aizsardzības konvencija, Starptautiskais kodekss par kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri pārvadā sašķidrinātas gāzes kā lejamkravas (IGC kodekss) un Starptautiskais kodekss iepakotas radioaktīvas kodoldegvielas, plutonija un radioaktīvo atkritumu ar augstu radioaktivitātes līmeni drošai pārvadāšanai ar kuģiem (INF kodekss), Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 38.pants, Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumi Nr.129 noteikumi “Prasības darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem” un Ministru kabineta 2009.gada 15. septembra noteikumi Nr.1060 “Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās”.

Bīstamo kravu pārvadājumus gaisa pārvadājumu jomā reglamentē Konvencija par starptautisko civilo aviāciju, kā arī Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas Tehniskā instrukcija bīstamo izstrādājumu drošai pārvadāšanai pa gaisu (ICAO-TI), kuru minētā konvencija nosaka par saistošu. Ministru kabineta 208.gada 26.februāra noteikumi Nr.123 “Bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu gaisa pārvadājumu veikšanas kārtība”, Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju84.panta otro daļu.

ICAO-TI Latvijai ir saistošs kopš 1992.gada, IMDG Kodekss – kopš 1993.gada un RID – kopš 1999.gada, kad Latvija iestājās attiecīgajās starptautiskajās organizācijās.

Tā kā lielākā daļa pārvadājumu ir starptautiski un iespējamo negadījumu sekas arī varētu būt starptautiskas, tad ir izstrādāta starptautiska sistēma bīstamo kravu transporta drošības garantēšanai.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomiskās un sociālās padomes Bīstamo kravu transportēšanas ekspertu komiteja ir izstrādājusi un regulāri papildina dokumentu “Rekomendācijas bīstamo kravu pārvadāšanai” (turpmāk – ANO Rekomendācijas). Šis dokuments ietver kopējus bīstamo kravu klasifikācijas, iepakošanas, marķēšanas un citus noteikumus visiem transporta veidiem, tādējādi atvieglojot arī multimodālos pārvadājumus. ANO Rekomendācijas ir adresētas visām valdībām nacionālo noteikumu izstrādei, kā arī tādām starptautiskajām organizācijām kā Starptautiskā dzelzceļa organizācija (OTIF), Starptautiskā jūrniecības organizācija (IMO), Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO) un tādām reģionālām komisijām kā ANO Eiropas Ekonomiskā Komisija (EEK) starptautisku nolīgumu un konvenciju izstrādei par bīstamo kravu pārvadāšanu gaisa satiksmē, pa jūru, autoceļiem, dzelzceļu un iekšējiem ūdensceļiem.

Ievērojot ANO Rekomendācijas:

  • ANO Eiropas Ekonomiskā Komisija ir izstrādājusi Eiropas valstu nolīgumu par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa autoceļiem (European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (turpmāk tekstā - ADR));
  • Starptautiskā dzelzceļa organizācija (OTIF) ir izstrādājusi Konvenciju par starptautiskiem dzelzceļa pārvadājumiem, kurā ietverta arī Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskiem dzelzceļa pārvadājumiem (Regulations concerning the international Carriage of Dangerous Goods (turpmāk tekstā - RID);
  • Starptautiskā civilās aviācijas organizācija ir izstrādājusi instrukcijas bīstamo kravu gaisa pārvadājumiem Tehniskās instrukcijas drošam bīstamo kravu aviotransportam (Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (turpmāk – ICAO-TI);
  • Starptautiskā jūrniecības organizācija ir izstrādājusi Starptautisko jūras bīstamo kravu kodeksu (International maritime dangerous goods

ADR pilns teksts angļu valodā ir pieejams šeit.

Ar tulkojumu latviešu valodā iespējams iepazīties un jaunāko 2019.gada izdevumu iegādāties VSIA „Autotransporta direkcija”, Vaļņu ielā 30, 320.telpā. Kontaktinformācija: Klientu zāles administrators, tālr.67280485;

RID pilns teksts angļu valodā pieejams šeit.

Ar tulkojumu latviešu valodā iespējams iepazīties Valsts Dzelzceļa Tehniskās  inspekcijas mājaslapā. Kontaktinformācija: tālr.29531190.