Informācija par iznomātiem nekustamiem īpašumiem

Nr.p.k.

Adrese

Platība

Nomnieks

Līguma termiņš

1.

“Baltika”, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads

3.12 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

07.08.2024.

2.

“Berjozovka”, Izvaltas pagasts, Krāslavas novads

8,61 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

07.08.2024.

3.

“Čuksti”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads

9,93 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

07.08.2024.

4.

“Karjers Jumurda”, Jumurdas pagasts, Madonas novads

6,73 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

07.08.2024.

5.

“Lielmeži”, Konstantinovas pagasts, Krāslavas novads

8,05 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

07.08.2024.

6.

“Renda”, Rendas pagasts, Kuldīgas novads

16,04 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

07.08.2024.

7.

“Zagadi”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

5,97 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

07.08.2024.

8.

“Dauģēnu karjers”, Mazsalacas pagasts, Valmieras novads

3,10 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

07.08.2024.

9.

“Elerne 4”, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads

5,01 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

07.08.2024.

10.

“VAS “Latgales ceļi””, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads

11,68 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

07.08.2024.

11.

“Strazdu grantskarjers”, Sausnējas pagasts, Madonas novads

7,56 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

07.08.2024.

12.

“Teimas 1”, Koņu pagasts, Valmieras novads

5,80 ha

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

07.08.2024.

13.

Daugavgrīvas iela 93, Rīga

9,01 kv.m.

SIA “EXTRON BALTIC”

12.05.2025.

Vispārēja informācija par īpašumiem

Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība. Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 1.pantam nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana ir obligāta. Attiecīgi informācija par nekustamajiem īpašumiem ir pieejama Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā (pieejama https://www.zemesgramata.lv/).

Informācija par nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem ir pieejama Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (pieejama https://www.kadastrs.lv/).

Informācija par publisku personu nekustamo īpašumu un kustamās mantas atsavināšanas vai iznomāšanas elektroniskajām izsolēm pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.

Informācija par valsts nekustamajiem īpašumiem, kurus plānots atsavināt vai iznomāt, pieejama arī valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē www.vni.lv sadaļā “Sludinājumi”.

Informācija par valsts iestādēm nevajadzīgo valsts kustamo mantu pieejama valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē www.vni.lv.”