Attels

2014.gada 13.novembrī Eiropas Komisija apstiprināja Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”, kuras ietvaros Latvijai būs pieejams finansējums 4,4 miljrd. EUR apmērā. Satiksmes ministrijas pārziņā esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem pieejams finansējums 1,236 mljrd. EUR apmērā jeb 28% no pieejamā Eiropas Savienības atbalsta.

2014.gada 13.novembrī Eiropas Komisija apstiprināja Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”, kuras ietvaros Latvijai būs pieejams finansējums 4,4 miljrd. EUR apmērā. Satiksmes ministrijas pārziņā esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem pieejams finansējums 1,236 mljrd. EUR apmērā jeb 28% no pieejamā Eiropas Savienības atbalsta.

Atbalsta jomas:

  • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pieejamība (platjoslas infrastruktūras attīstība lauku teritorijās), darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2. prioritārais virziens. ERAF līdzfinansējums 42,27 miljoni eiro;
  • Zemu oglekļa emisiju veicināšana transportā (elektrotransportlīdzekļu uzlādes tīkls; tramvaju infrastruktūra Rīgā, Liepājā un Daugavpilī; pasažieru autobusi nacionālas nozīmes attīstības centros), darbības programmas 4. prioritārais virziens; ERAF līdzfinansējums 6,63 miljoni eiro; KF līdzfinansējums 279,91 miljonu eiro apmērā;
  • Ilgtspējīga transporta sistēma (galveno autoceļu, ostu, dzelzceļa, Starptautiskās lidostas "Rīga", Rīgas un nacionālas nozīmes centru TEN-T infrastruktūra, reģionālie autoceļi, transporta nozares informācijas nacionālais piekļuves punkts), darbības programmas 6. prioritārais virziens; KF līdzfinansējums 658,8 miljoni eiro; ERAF līdzfinansējums 235,5 miljonu eiro apmērā.
infografika
skats uz ceļu no putna lidojuma

Specifiskā atbalsta mērķa nosaukums

ES fondu finansējums, EUR*

2.1.1. uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās

42 274 115

4.4.1. attīstīt elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru Latvijā

6 631 445

4.5.1. attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru

279 905 458

4.5.1.1. attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)

235 002 439

4.5.1.2. attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru

44 903 019

6.1.1. palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti

83 787 148

6.1.2. veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga”

12 984 765

6.1.3. nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu

88 624 46 4

6.1.3.1. Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība

88 624 46 4

6.1.4. pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu

49 756 932

6.1.4.2. Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā

49 756 932

6.1.5. valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana

 

257 791 486

6.1.6. transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide

5 000 000

6.1.7. Multimodāla transporta sistēmas iespējošana

24 800 000

6.1.7.1. Ar Rail Baltica projekta saistītās atbalsta infrastruktūras pārbūve

23 800 000

6.1.7.2. Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā

1 000 000

6.2.1. nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti

130 487 018

6.2.1.2. Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve

130 487 518

6.3.1. palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti

235 477 563

Kopā:

 

1 217 520 894

*Ņemot vērā apstiprinātos darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumus Nr.7

 

M/Pasākuma numurs

SAM/Pasākuma nosaukums

Kritēriju komplekta iesniegšana AK

Kritēriju apstiprināšana UK

MK noteikumu izsludināšanas datums VSS

MK noteikumu apstiprināšanas datums
(datums, nr.)

Atlases uzsākšanas datums

2.1.1.

Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās

21.04.2015

02.07.2015

09.07.2015.

24.11.2015.
Nr.664

27.01.2016

4.4.1.

Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā

14.05.2015

02.07.2015

06.08.2015.

3.11.2015.
Nr.637

21.12.2015

4.5.1.1.

Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)

26.06.2015

20.02.2020.

24.11.2015

23.07.2020.

11.02.2016

07.05.2020.

 28.07.2020
Nr.467

Pirmā atlases kārta: 25.08.2016

Otrā atlases kārta: 19.08.2020

Trešā atlases kārta: 26.01.2021

Ceturtā atlases kārta: 10.02.2021

4.5.1.2.

Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru

21.07.2016

17.10.2016

15.09.2016

20.12.2016
Nr.848

Pirmā atlases kārta: 20.02.2017

Otrā atlases kārta: 05.02.2021

Trešā atlases kārta: 10.12.2021

6.1.1.

Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti

23.07.2015

31.03.2016

18.02.2016

24.05.2016
Nr. 319

21.07.2016

6.1.2.

Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga”

11.11.2015

24.03.2020.

08.03.2016

23.07.2020.

28.04.2016.

16.07.2020.

 27.10.2020 Nr. 652

Pirmā atlases kārta: 22.09.2016

Otrā atlases kārta: 19.11.2020

6.1.3.1.

Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība

14.08.2014

23.12.2014

19.11.2015

15.03.2016
Nr. 158

27.04.2016

6.1.4.2.

Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā

13.06.2016

04.07.2016

30.06.2016

30.08.2016
Nr.587

Pirmā atlases kārta:

14.11.2016

 

Otrā atlases kārta: 23.08.2021

6.1.5.

Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana

16.01.2015

23.12.2014

26.03.2015

19.05.2015. Nr.243

13.07.2015

6.1.6.

Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide

 30.07.2020

  25.08.2020.

  20.05.2020

24.11.2020. Nr.699.

 18.12.2020.

6.1.7.1.

Ar Rail Baltica projekta saistītās atbalsta infrastruktūras pārbūve

14.06.2021.

03.09.2021.

17.06.2021.

14.09.2021.

Nr.630

06.10.2021.

6.1.7.2.

Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā

28.10.2021.

25.11.2021.

27.10.2021.

01.02.2022. Nr.83

02.03.2022.

6.2.1.2.

Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve

23.07.2015

25.04.2016

25.02.2016

21.06.2016
Nr.404

Pirmā atlases kārta 22.08.2016

 

Otrā atlases kārta- 04.06.2021

 

Trešā atlases kārta-28.12.2021

6.3.1.

Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti

14.08.2014

23.12.2014

21.01.2016

09.02.2016.
Nr.101

08.03.2016