Attels

 

2014.gada 13.novembrī Eiropas Komisija apstiprināja Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”, kuras ietvaros Latvijai būs pieejams finansējums 4,4 miljrd. EUR apmērā. Satiksmes ministrijas pārziņā esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem pieejams finansējums 1,336 mljrd. EUR apmērā jeb 30,4% no pieejamā Eiropas Savienības atbalsta.

Atbalsta jomas:

  • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pieejamība (platjoslas infrastruktūras attīstība lauku teritorijās), darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2. prioritārais virziens. ERAF līdzfinansējums 39,7 miljoni eiro;
  • Zemu oglekļa emisiju veicināšana transportā (automobīļu elektrouzlādes tīkls; tramvaju infrastruktūra Liepājā un Daugavpilī; pasažieru autobusi pārējos nacionālas nozīmes attīstības centros), darbības programmas 4. prioritārais virziens; ERAF līdzfinansējums 19,8 miljoni eiro; KF līdzfinansējums 159,5 miljonu eiro apmērā;
  • Ilgtspējīga transporta sistēma (galveno autoceļu, ostu, dzelzceļa, Starptautiskās lidostas "Rīga", Rīgas un nacionālas nozīmes centru TEN-T infrastruktūra, reģionālie autoceļi, transporta nozares informācijas nacionālais piekļuves punkts), darbības programmas 6. prioritārais virziens; KF līdzfinansējums 881,7 miljoni eiro; ERAF līdzfinansējums 235,5 miljonu eiro apmērā.

Specifiskā atbalsta mērķa nosaukums

ES fondu finansējums, EUR*

2.1.1. uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās (vairāk)

39 724 115

4.4.1. attīstīt elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru Latvijā (vairāk)

6 631 445

4.5.1. attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru

172 723 447

4.5.1.1. attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta) (vairāk)

160 206 679

4.5.1.2. attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (vairāk)

12 516 768

6.1.1. palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti (vairāk)

89 312 625

6.1.2. veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga” (vairāk)

12 984 765

6.1.3. nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu

75 109 464

6.1.3.1. Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība (vairāk)

75 109 464

6.1.3.2. Multimodāla transporta mezgla izbūve Torņakalna apkaimē (vairāk)

Saskaņā ar MK 13.09.2019. ārkārtas sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41, 1.§) 3.1.5.apakšpunktu 6.1.3.2. pasākuma ietvaros vairs nav pieejams ES fondu finansējums

6.1.4. pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu

44 916 932

6.1.4.1. Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā (vairāk)

Saskaņā ar MK 2019.gada 11.oktobra ārkārtas sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 47, 3.§) 7.punktu 6.1.4.1.pasākuma ietvaros vairs nav pieejams ES fondu finansējums

6.1.4.2. Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā (vairāk)

44 916 932

6.1.5. valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana (vairāk)

22 6956 486

6.1.6. transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide (vairāk)

5 000 000

6.2.1. nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti

427 427 366

6.2.1.1. Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija (vairāk)

346 639 348

6.2.1.2. Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve (vairāk)

80 788 018

6.3.1. palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti (vairāk)

235 477 563

Kopā:

1 336 264208

*Ņemot vērā apstiprinātos darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumus Nr.5

 

 

SAM/Pasākuma numurs

SAM/Pasākuma nosaukums/atlases kārta

Kritēriju komplekta iesniegšana AK

Kritēriju apstiprināšana UK

MK noteikumu izsludināšanas datums VSS

MK noteikumu apstiprināšanas datums
(datums, nr.)

Atlases uzsākšanas datums (datums/mēneši no MKN apstiprināšanas

2.1.1.

Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās

21.04.2015

02.07.2015

09.07.2015.

24.11.2015.
Nr.664

27.01.2016

4.4.1.

Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā

14.05.2015

02.07.2015

06.08.2015.

3.11.2015.
Nr.637

21.12.2015

4.5.1.1.

Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)

26.06.2015

20.02.2020.

24.11.2015

2020.

11.02.2016

07.05.2020.

03.05.2016
Nr.281

25.08.2016

4.5.1.2.

Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru

21.07.2016

17.10.2016

15.09.2016

20.12.2016
Nr.848

20.02.2017

6.1.1.

Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti

23.07.2015

31.03.2016

18.02.2016

24.05.2016
Nr. 319

21.07.2016

6.1.2.

Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga”

11.11.2015

24.03.2020.

08.03.2016

2020.

28.04.2016.

02.08.2016
Nr 510

22.09.2016

6.1.3.1.

Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība

14.08.2014

23.12.2014

19.11.2015

15.03.2016
Nr. 158

27.04.2016

6.1.3.2.

Multimodāla transporta mezgla izbūve Torņakalna apkaimē

Saskaņā ar MK 13.09.2019. ārkārtas sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41, 1.§) 3.1.5.apakšpunktu 6.1.3.2. pasākuma ietvaros vairs nav pieejams ES fondu finansējums

09.11.2016

22.12.2016

22.12.2016

04.04.2017
Nr. 198

15.06.2017

6.1.4.1.

Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā

Saskaņā ar MK 2019.gada 11.oktobra ārkārtas sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 47, 3.§) 7.punktu 6.1.4.1.pasākuma ietvaros vairs nav pieejams ES fondu finansējums

21.08.2015

24.11.2015

10.12.2015

22.03.2016
Nr. 173

03.06.2016

6.1.4.2.

Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā

13.06.2016

04.07.2016

30.06.2016

30.08.2016
Nr.587

16.11.2016

6.1.5.

Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana

16.01.2015

23.12.2014

26.03.2015

19.05.2015. Nr.243

13.07.2015

6.1.6.

Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide

2020.

       

6.2.1.1.

Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija

25.08.2016.

24.10.2016

10.11.2016

31.01.2017
Nr. 69

16.03.2017

6.2.1.2.

Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve

23.07.2015

25.04.2016

25.02.2016

21.06.2016
Nr.404

22.08.2016

6.3.1.

Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti

14.08.2014

23.12.2014

21.01.2016

09.02.2016.
Nr.101

08.03.2016