Kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, mājas lapa,  pamatkapitāla lielums un valsts līdzdalības apmērs

VAS “Latvijas gaisa satiksme”

juridiskā adrese: Lidosta „Rīga”, LV-1053

www.lgs.lv

Pamatkapitāls: 22 765 948 EUR

 Valsts līdzdalības apmērs - 100% Satiksmes ministrija

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Satiksmes ministrijas Valsts sekretāre Ilonda Stepanova

Kapitālsabiedrības pamatdarbība

VAS “Latvijas gaisa satiksme” pamatdarbības veids ir Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošana un gaisa satiksmes organizēšana, īstenojot sabiedrības intereses, sniedzot drošus aeronavigācijas pakalpojumus, ievērojot gaisa satiksmes vadības drošības starptautisko un valsts standartu prasības, vienlaikus izpildot gan militāro, gan civilo operatoru prasības.

Valsts līdzdalības atbilstība šā (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums) likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 17.panta pirmo daļu VAS "Latvijas Gaisa satiksme" un tās akcijas nedrīkst privatizēt vai atsavināt.

Valsts pārvaldes iekārtas likums: atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punktam

 

Stratēģiskais mērķis: Nodrošināt aeronavigācijas pakalpojumu drošību un gaisa satiksmes vadības drošības starptautisko un valsts standartu prasības, uzturēt optimālu gaisa telpas kapacitāti; īstenot un attīstīt aeronavigācijas pakalpojumus, vienlaikus ņemot vērā nepieciešamību mazināt aviācijas ietekmi uz apkārtējo vidi; vienības maksas, izmaksu un pakalpojumu kvalitātes sabalansētība; dot iespēju visiem gaisa telpas lietotājiem veikt savus lidojumus efektīvi, vienlaikus izpildot gan militāro, gan civilo operatoru prasības; augsti kvalificēts, motivēts personāls, nodrošināts ar atbilstošiem darba apstākļiem un sociālajām garantijām, tādējādi sasniedzot kapitālsabiedrības mērķus

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

Nav līdzdalība citās kapitālsabiedrībās.

 

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

https://www.lgs.lv/korporativa-informacija/statistika-un-finansu-raditaji/parskati/

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 21.februāra rīkojumu Nr. 64 “Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" peļņas daļu” sabiedrībai nav jāmaksā dividendes no prognozētās tīrās peļņas par 2017.-2019. pārskata gadu.

https://www.lgs.lv/korporativa-informacija/statistika-un-finansu-raditaji/maksajumi-budzeta/

Ziņas, ka valsts paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Šobrīd nav plānots

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Šobrīd nav plānots