No 2004. gada Latvijai ir pieejams Kopienas finansiālais atbalsts Eiropas transporta tīkla (TEN-T) jomā.

2004.-2006.gadu periodā Latvija ir iesniegusi Eiropas Komisijā 9 projektu iesniegumus, no kuriem Kopienas finansiālā atbalsta saņemšanai atbalstīti 5 projekti: četri izpētes un projektēšanas projekti, bet viens – būvdarbu projekts. Projektu kopējās izmaksas ir EUR 34,96 milj., no kuriem TEN-T budžeta finansējums ir EUR 9,6 milj. apjomā.

2004.gadā apstiprinātie Latvijas projekti:

Projekts Nr.2004-LV-92304-S „E22 ceļa posma Rēzekne-Terehova uzlabošanas izpēte”

Projekta faktiskās attiecināmās izmaksas ir EUR 2,165milj. TEN-T līdzekļi – EUR 769,7 tūkst. jeb 33,55%. Ceļa posms Rēzekne–Terehova ir daļa no Latvijas valsts autoceļa A12 posmā Rēzekne–Krievijas robeža (E22 Rietumu–Austrumu koridors (Liepājas/Ventspils ostu sasaiste ar I un IX Pan-Eiropas koridoru). TEN-T projekta ietvaros ir veikti šādi pasākumi:

1) Esošā ceļa posma projektēšana 62 km garumā;
2) Sagatavota būvdarbu konkursa dokumentācija;
3) Sarunu veikšana par zemju iegādi un to apsekošana.

Projekta īstenošana tika pabeigta kā paredzēts 2007.gada 30.jūnijā.

Projekts Nr.2004-LV-92306-S „E67 Via Baltica ceļa posma Rīga-Ķekava (km 7,9-25,0)un Ķekavas apvedceļa uzlabošanas izpēte”

Ceļa posms Rīga–Ķekava ir daļa no Latvijas valsts autoceļa A7 posmā Rīga–Lietuvas robeža. Tas kopā ar I Pan-Eiropas koridoru veido sasaisti ar Rīgas jūras ostu un starptautisko lidostu Rīga.

Projekta ietvaros tika izstrādāts rekonstrukcijas būvprojekts ceļa A7 posmam no Rīgas robežas līdz km 25 un Ķekavas apvedceļa skiču projekts. Kopējās projektēšanas izmaksas ir EUR 567,2 tūkst. no kurām 38,7% ir TEN-T finansējums. Projekta īstenošana tika pabeigta kā paredzēts 2007. gada 30. jūnijā.

Projekts Nr.2004-LV-92302-P „Ventspils brīvostas infrastruktūras kapacitātes un efektivitātes optimizācija”

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas – EUR 12,75 milj., t.sk. TEN-T budžeta finansējums – EUR 1,24 milj.. Projekta ietvaros tika paplašināts un padziļināts Ventspils ostas pienākošais kanāls, uzbūvēts klientu apkalpošanas centrs universālajā terminālī un smago transportlīdzekļu stāvvieta, tika veikti būvdarbi 3.muliņā. Tāpat projekta ietvaros tika veikta 14.piestātnes būvniecība, kā arī enkurvietas galvenās daļas un kuģu iekraušanas mašīnu sliežu ceļa pamata būvniecība 14. piestātnē. Projekta īstenošana pabeigta kā paredzēts 2008. gada 31.decembrī.

2005.gadā apstiprinātie Latvijas projekti

Projekts Nr.2005-LV-92301-S „Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN-T tīklā”

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas – EUR 7,555 milj. TEN-T finansējums – EUR 3,777 milj. jeb 50%. Projekta ietvaros tika izstrādāts tehniskais projekts diviem Austrumu maģistrāles ceļu mezgliem, kā arī pārskatīts un atjaunots Brīvības ielas dubliera un Jaunciema savienojuma skiču projekts. Ir veikti saimnieciski, juridiski un finansiāli pētījumi, kā arī konkursa dokumentācijas sagatavošana privātā kapitāla piesaistei Brīvības ielas dubliera izbūvei. Realizējot projektu, tika izstrādāts skiču projekts un tehniski ekonomiskais pamatojums Brīvības ielas dubliera savienojumam ar Ziemeļu šķērsojumu. Lai projekta dokumentāciju sagatavotu privātā kapitāla piesaistei, tika pārskatīts Daugavas šķērsojuma skiču projekts, kā arī izstrādāti saimnieciski, juridiski un finansiāli pētījumi privātā kapitāla piesaistei Ziemeļu šķērsojuma izbūvei. Projektu īstenoja Rīgas dome un tā īstenošana pabeigta Eiropas Komisijas lēmumā noteiktajā termiņā - 2010. gada 31.decembrī.

2006. gadā apstiprinātie Latvijas projekti

Projekts Nr.2006-LV-92301-S „TEN-T ostu infrastruktūras uzlabošanas izpēte”

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 1,99 milj., no kuriem TEN-T budžeta finansējums - EUR 0,99 milj. jeb 50%. Projekta ietvaros tika veiktas izpētes un projektēšanas darbi Rīgas, Ventspils un Liepājas ostās. Rīgas brīvostā tika sagatavots tehniski-ekonomiskais pamatojums RO-PAX un kruīza kuģu terminālam, kā arī veikta izpēte Rietumu un Austrumu molu rekonstrukcijai. Ventspils brīvostā tika sagatavots skiču projekts kokmateriālu termināla būvniecībai, veikta molu rekonstrukcijas izpēte, kā arī hidrotehnisko būvju tehniskā apsekošana to atjaunošanai. Liepājas ostā tika veikta viļņlaužu rekonstrukcijas izpēte un sagatavots tehniskais projekts. Projekta īstenošana pabeigta kā paredzēts 2009.gada 31.decembrī.