Kohēzijas politikas fondu regulu priekšlikumi periodam pēc 2020.gada

2018. gada 29. un 31. maijā Eiropas Komisija publicēja regulu priekšlikumus, kas nosaka Kohēzijas politikas ieguldījumu principus un paredzēto finansējuma apjomu konkrētiem fondiem:

Kopīgo noteikumu regulas priekšlikums: 2018/0196 (COD), Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument. Pieejams šeit.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda regulas priekšlikums: 2018/0197 (COD); Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund, SEC(2018) 268 final. Pieejams šeit.

Transporta un sakaru nozarēs atbilstoši Regulas projektam

Kohēzijas Fonds atbalsta:

 • intermodālu, ilgtspējīgu, klimata noturīgu, inteliģentu, drošu TEN-T tīkla attīstību;
 • ilgtspējīgu, klimata noturīgu, inteliģentu, intermodālu nacionālas, reģionālas un vietējas nozīmes mobilitātes uzlabošanu, tai skaitā piekļuvi TEN-T tīkliem un pārrobežu teritorijām;
 • ilgstpējīgu, multimodālas pilsētvides mobilitātes veicināšanu;
 • energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas veicināšanas pasākumus, kā arī viedo enerģijas sistēmu attīstību.

ERAF fonds atbalsta:

 • papildus Kohēzijas fonda atbalsta mērķiem, ERAF veicinās digitālo savienojamību.

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta regulas priekšlikums periodam pēc 2020.gada

2018.gada 6.jūnijā Eiropas Komisija publicēja Regulas priekšlikumu, ar ko pamato Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta darbības turpināšanu pēc 2020.gada un atceļ Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014. Regulas priekšlikums nosaka Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk – EISI) mērķus, finansējuma veidus un noteikumus finansējuma apgūšanai, kā arī budžetu laika posmam no 2021.-2027.gadam.

EISI koncentrējas uz Eiropas komunikāciju tīklu transporta, enerģētikas un digitālajā jomā turpmāko attīstību un modernizāciju. Īpaši tiek atbalstīta pārrobežu sadarbība.

EISI konkrētie mērķi:

transporta nozarē:

 • veicināt tādu kopīgu interešu projektu attīstību, kas ir saistīti ar efektīviem un savstarpēji saistītiem tīkliem un infrastruktūru gudrai, ilgtspējīgai, iekļaujošai un drošai mobilitātei;
 • pielāgot TEN-T tīklus militārās mobilitātes vajadzībām.

Transporta jomā EISI mērķis ir veicināt abu TEN-T līmeņu pabeigšanu, proti, pamattīkla pabeigšanu līdz 2030.gadam un visaptverošā tīkla pabeigšanu līdz 2050.gadam atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1315/2013 par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai noteiktajam. EISI atbalsta Eiropas satiksmes pārvaldības sistēmu izvēršanu visiem satiksmes veidiem, jo īpaši gaisa transportam un dzelzceļiem, un palīdz ES pāriet uz gudru, ilgtspējīgu, iekļaujošu un drošu mobilitāti, piemēram, izveidojot Eiropas uzlādes infrastruktūras tīklu alternatīvajām degvielām. Atsaucoties uz 2017. gada novembra Kopīgo paziņojumu par militārās mobilitātes uzlabošanu Eiropas Savienībā un Militārās mobilitātes rīcības plānu, ko 2018. gada 28. martā pieņēma Komisija un Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos, EISI atbalstīs darbības, ar kurām uzlabos transporta infrastruktūras pieejamību drošības un civilās aizsardzības nolūkos.

digitālajā nozarē:

 • veicināt ļoti augstas veiktspējas tīklu un 5G sistēmu izvēršanu, lai palielinātu digitālo pamattīklu noturību un veiktspēju ES teritorijās, savienojot tos ar kaimiņteritorijām, kā arī lai veicinātu transporta un enerģētikas tīklu digitalizāciju.

Digitalizācijas jomā EISI sniegs ieguldījumu digitālās savienotības mērķu sasniegšanā, kur iedzīvotāji, uzņēmumi un publiskās iestādes var gūt labumu no vienotā digitālā tirgus. EISI uzdevums ir līdz 2025.gadam visiem galvenajiem sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem, piemēram, skolām, slimnīcām, transporta mezgliem, galvenajiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmumiem, kas plaši izmanto digitālās tehnoloģijas, palīdzēt nodrošināt nākotnes prasībām atbilstošu platjoslas pieslēgumu (1gigabits/sekundē).

Investīciju pamatnostādnes Latvijai par Kohēzijas politikas finansējumu 2021.-2027.gadam

Eiropas Komisijas 2019.gada ziņojumā par Latviju (pieejams - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=SWD:2019:1013:FIN) sniegts Komisijas dienestu provizoriskais viedoklis par prioritārajām investīciju jomām un pamatnosacījumiem efektīvai 2021.–2027.gada Kohēzijas politikas īstenošanai.

Politikas mērķis Nr.3: ciešāk savienota Eiropa – mobilitāte un reģionālo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju savienojamība:

Transporta infrastruktūra Latvijā joprojām ievērojami atpaliek no ES vidējiem standartiem attiecībā uz tīkla pārklājumu, oglekļa emisijām un drošības jautājumiem, kā arī ar būtiskām reģionālās pieejamības problēmām. Tāpēc ir noteiktas augstas prioritātes investīciju vajadzības, lai attīstītu ilgtspējīgus, pret klimata pārmaiņām noturīgus, intelektiskus, drošus un intermodālus Eiropas transporta tīklus un to pieejamību un jo īpaši lai:

 • nodrošinātu Eiropas transporta tīklu ceļu pamattīkla un visaptverošā tīkla valsts posmu atbilstību ES standartiem, tostarp drošības standartiem;
 • pabeigtu Eiropas transporta tīklu parasto dzelzceļu pamattīkla izveidi;
 • uzlabotu piekļuvi Eiropas transporta tīkliem un pārrobežu mobilitāti.

Satiksmes sastrēgumu līmenis lielākās Latvijas pilsētās joprojām ir problēma, jo investīcijas ar pilsētas transporta politiku tiek koordinētas ierobežotā mērā. Tāpēc ir noteiktas prioritārās investīciju vajadzības, lai sekmētu ilgtspējīgu multimodālu mobilitāti pilsētās un jo īpaši lai:

 • attīstītu pilsētu transporta sistēmas attiecīgu integrētas teritoriālās attīstības stratēģiju un ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānu ietvaros, īpašu uzmanību pievēršot funkcionālām jomām.

Latvijā starp pilsētu un lauku teritorijām pastāv ievērojama digitālā plaisa attiecībā uz pārklājumu un izmantošanu, lai gan valsts gūst salīdzinoši labus rezultātus kopējās platjoslas savienojamības ziņā. Tāpēc ir noteiktas investīciju vajadzības, lai uzlabotu digitālo savienojamību un jo īpaši lai:

 • izvērstu ļoti augstas veiktspējas tīklus, novēršot pārklājuma trūkumu lauku un mazāk apdzīvotās teritorijās;
 • uzlabotu publisko ļoti augstas veiktspējas tīklu investīciju kiberdrošību un fizisko drošību.