Kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, mājas lapa,  pamatkapitāla lielums un valsts līdzdalības apmērs

VAS “Latvijas dzelzceļš”

juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547

www.ldz.lv

Pamatkapitāls: 289 142 391 EUR

Valsts līdzdalības apmērs - 100% Satiksmes ministrija

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre Ilonda Stepanova

Kapitālsabiedrības pamatdarbība

VAS „Latvijas dzelzceļš” ir publiskās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs. VAS „Latvijas dzelzceļš” veic dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, nodrošina vilcienu kustību, nodrošina attiecīgo pamatlīdzekļu uzturēšanu un atjaunošanu, izstrādā investīciju projektus un iegulda līdzekļus infrastruktūras attīstībā, piesaistot Eiropas Savienības fondu un kredītu institūciju finansējumu

Valsts līdzdalības atbilstība šā (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums) likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 17.panta pirmo daļu VAS "Latvijas dzelzceļš" un tās akcijas nedrīkst privatizēt vai atsavināt.

Valsts pārvaldes iekārtas likums: atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2. un 3.punktam

Stratēģiskais mērķis: Nodrošināt dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanu un loģistikas pakalpojumus Latvijas tautsaimniecības interesēs. Būt līderim kravu apgrozījumā pa dzelzceļa infrastruktūru Baltijā. Nodrošināt konkurētspējīgu dzelzceļa infrastruktūras, transporta un loģistikas pakalpojumu kvalitātes un izmaksu līmeni, kā arī attīstīt videi draudzīgu un efektīvu dzelzceļa transportu, elektrificējot svarīgākos maršrutus un atjaunojot vilces parku.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

  • SIA „LDZ CARGO” (LDZ daļu īpatsvars – 100%), adrese: Dzirnavu ielā 147, k-1, Rīgā, LV-1050
  • SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (LDZ daļu īpatsvars – 100%), adrese: Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547
  • SIA „LDZ infrastruktūra” (LDZ daļu īpatsvars – 100%), adrese:            Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547
  • SIA „LDZ apsardze” (LDZ daļu īpatsvars – 100%), adrese:        Zasas ielā 5-3, Rīgā, LV-1057
  • AS „LatRailNet”   (LDZ daļu īpatsvars – 100%), adrese: Dzirnavu ielā 16, Rīgā, LV-1010
  • SIA “LDZ Loģistika”        (LDZ daļu īpatsvars – 100%), adrese: Dzirnavu ielā 147, k-2, Rīgā, LV-1050
  • SIA „STREK”  (LDZ daļu īpatsvars 5,84% ), adrese: Uriekstes iela 9, Rīga, LV-1005
  • Baltkrievijas – Latvijas kopuzņēmums SIA „Mirigo”  (LDZ daļu īpatsvars 3%), adrese: Mogilevskaja iela 16, 246010 Gomeļa, Baltkrievija.

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

 https://www.ldz.lv/lv/audit%C4%93ti-gada-p%C4%81rskati

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā

Par 2019.gada pārskata gadu izmaksātās dividendes- 25 944 euro.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada  28.janvāra   rīkojumu Nr.35 “Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” peļņas daļu par 2018. pārskata gadu”  sabiedrībai nav jāmaksā dividendes no tīrās peļņas par 2018.gadu.

https://www.ldz.lv/lv/audit%C4%93ti-gada-p%C4%81rskati

Ziņas, ka valsts paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Šobrīd nav plānots

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Šobrīd nav plānots