Kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, mājas lapa,  pamatkapitāla lielums un valsts līdzdalības apmērs

VAS “Latvijas dzelzceļš”

juridiskā adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547

www.ldz.lv

Pamatkapitāls: 327 621 636 EUR

Valsts līdzdalības apmērs - 100% Satiksmes ministrija

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja Ligita Austrupe

Kapitālsabiedrības pamatdarbība

VAS „Latvijas dzelzceļš” ir publiskās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs. VAS „Latvijas dzelzceļš” veic dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, nodrošina vilcienu kustību, nodrošina attiecīgo pamatlīdzekļu uzturēšanu un atjaunošanu, izstrādā investīciju projektus un iegulda līdzekļus infrastruktūras attīstībā, piesaistot Eiropas Savienības fondu un kredītu institūciju finansējumu

Valsts līdzdalības atbilstība šā (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums) likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 17. panta pirmo daļu VAS "Latvijas dzelzceļš" un tās akcijas nedrīkst privatizēt vai atsavināt.

Valsts pārvaldes iekārtas likums: atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2. un 3. punktam

Stratēģiskais mērķis: Nodrošināt dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanu un loģistikas pakalpojumus Latvijas tautsaimniecības interesēs. Būt līderim kravu apgrozījumā pa dzelzceļa infrastruktūru Baltijā. Nodrošināt konkurētspējīgu dzelzceļa infrastruktūras, transporta un loģistikas pakalpojumu kvalitātes un izmaksu līmeni, kā arī attīstīt videi draudzīgu un efektīvu dzelzceļa transportu, elektrificējot svarīgākos maršrutus un atjaunojot vilces parku.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

  • SIA “LDZ CARGO” (LDZ daļu īpatsvars – 100%), adrese: Dzirnavu ielā 147, k-1, Rīgā, LV-1050
  • SIA “LDZ infrastruktūra ” (LDZ daļu īpatsvars – 100%), – likvidēta 12.04.2023.
  • SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (LDZ daļu īpatsvars – 100%), adrese: Vilhelma Purvīša iela 21, Rīgā, LV-1050 
  • SIA “LDZ apsardze” (LDZ daļu īpatsvars – 100%), adrese:        Zasas ielā 5-3, Rīgā, LV-1057
  • AS “LatRailNet”   (LDZ daļu īpatsvars – 100%), adrese: Pērses iela 8, Rīgā, LV-1011
  • SIA “LDZ Loģistika” (LDZ daļu īpatsvars – 100%), adrese: Dzirnavu ielā 147, k-2, Rīgā, LV-1050
  • SIA “STREK” (LDZ daļu īpatsvars 5,84% ), adrese: Zilā iela 23A, Rīga, LV-1007
  • Baltkrievijas – Latvijas kopuzņēmums SIA “Mirigo” (LDZ daļu īpatsvars 3%), adrese: Mogilevskaja iela 16-41, 246010 Gomeļa, Baltkrievija.

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

 https://www.ldz.lv/lv/auditeti-gada-parskati

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā

2022. gada pārskata perioda pelņas vai zaudējumu rezultāts: 0 (nulle)

https://www.ldz.lv/lv/audit%C4%93ti-gada-p%C4%81rskati

Ziņas, ka valsts paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Šobrīd nav plānots.

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Šobrīd nav plānots.