Satiksmes ministrijas personāla vadības politika balstīta uz šādām pamatvērtībām:

 • Nodarbināto daudzveidība un dažādība darba vidē, kur tiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas, godīga, taisnīga un vienlīdzīga attieksme neatkarīgi no personas vecuma, dzimuma, rases, veselības stāvokļa, nacionālās vai etniskās izcelsmes, reliģijas, valodas, politiskās piederības;
 • Darba apstākļi, kas atbilst dažādu cilvēku vajadzībām un prasmēm;
 • Ilgtspēja, attīstot nodarbināto kompetences, nododot zināšanas, daloties ar pieredzi un nodrošinot pēctecību, izmantojot nodarbināto daudzveidīgās intereses, atšķirīgu domāšanu, dažādas prasmes un pieredzi;
 • Kvalificēti, atbildīgi, ambiciozi, drosmīgi, radoši, motivēti, lojāli, koleģiāli un uz attīstību vērsti nodarbinātie;
 • Uz kopīgi sasniedzamiem mērķiem balstītas,  profesionālas komandas veidošana, kurā ikviens nodarbinātais jūtas piederīgs ministrijai, un  novērtēts kā personība un profesionālis;
 • Ministrijas misijas, vērtību un ētikas principu pieņemšana un ievērošana;
 • Lojalitāte kā godprātīga, korekta, cieņpilna attieksme pret ministrijas vajadzībām, prioritātēm un mērķiem;
 • Nodarbināto apmierinātības un labbūtības veicināšana un darba vides attīstība.

Mūsu vērtības:

Profesionalitāte; Sadarbība; Cilvēks.

Viena no ministrijas prioritātēm ir cilvēkresursu un darba vides attīstība, jo mūsu nozīmīgākais resurss ir nodarbinātie. Attīstot darba vidi, mēs veicinām jaunu profesionāļu piesaisti un mūsu esošo nodarbināto izaugsmi.

Kā notiek pretendentu atlase ministrijā:

Lai kļūtu par daļu no mūsu komandas, piesakies uz kādu no izsludinātajām vakancēm atbilstoši savai kompetencei, sūtot savu CV (latviešu valodā), pieteikuma vēstuli un augstākās izglītības diploma/-u kopiju/-as uz e-pasta adresi personals@sam.gov.lv. Dokumentus iespējams iesniegt arī klātienē ministrijas Administratīvajā departamentā.

Ministrijas vakances tiek publicētas mājas lapas sadaļā “Vakances”, Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā, kā arī nepieciešamības gadījumā citās interneta vietnēs.

Pretendentu atlase notiek divās vai vairāk kārtās. Pirmajā kārtā izvērtējam pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību sludinājumā norādītajām prasībām. Otrajā kārtā komisija veic intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem pretendentiem un saskaņā ar noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem novērtē pretendentu atbilstību vakantajam amatam. Atsevišķos gadījumos otrajā kārtā veicam pretendentu testēšanu, uzdodot pildīt praktiskos uzdevumus. Nepieciešamības gadījumā organizējam trešo kārtu, kas ir papildu intervija, tests, svešvalodas zināšanu pārbaude u.tml.

Darba piedāvājums:

Darba piedāvājums tiek izteikts pretendentam, kura profesionālās zināšanas, izglītība, darba pieredze, motivācija un kompetences ir visatbilstošākās vakantā amata prasībām.

Saziņa ar pretendentu:

Sazināmies ar visiem pretendentiem, kuri izvirzīti vakantā amata 2.kārtai, neatkarīgi no tā vai tas ir darba piedāvājums, uzaicinājums uz nākamo kārtu vai atteikums.

Vakantā amata konkursā iesniedzamie dokumenti:

Iesniedzot savu CV, pieteikuma vēstuli un augstākās izglītības diploma/-u kopiju/-as, pārliecinies, lai dokumenti būtu sagatavoti atbilstošā kvalitātē un konkursa komisija bez aizķeršanās varētu apkopot saņemto informāciju:

 • CV sagatavo un iesniedz latviešu valodā, norādot konkrētus nodarbinātības periodus (mēnesis un gads) iepriekšējās darba vietās, amata nosaukumus un dažus galvenos iepriekš veiktos amata pienākumus. Tāpat CV jānorāda informācija par svešvalodu zināšanām, datorprasmēm, iegūto augstāko izglītību un papildizglītību;
 • Pieteikuma vēstuli vēlams sagatavo nevis formālu, bet atbilstoši vakantajam amatam. Pieteikuma vēstulē jānorāda vakantais amats, uz kuru pretendē, kā arī jāapraksta sava atbilstība izvirzītajām prasībām, norādot iepriekš veiktos pienākumus, kas atbilst ministrijas vakantajā amatā veicamajiem pienākumiem. Apraksti savu motivāciju darbam ministrijā, pieredzi darbā ar specifiskām datorsistēmām un pastāsti par citām savām profesionālajām kompetencēm un iemaņām;
 • Pievieno augstākās izglītības diploma/-u kopiju/-as. Ja augstāko izglītību esi ieguvis ārvalstīs, uzsākot darbu ministrijā būs nepieciešams iesniegt Akadēmiskā informācijas centra lēmumu par ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijā.

Darba uzsākšana ministrijā:

Ja Administratīvā departamenta Cilvēkresursu un darbības nodrošināšanas nodaļa ar Tevi ir sazinājusies par darba uzsākšanu ministrijā un esi sniedzis pozitīvu atbildi arī no savas puses, lai dokumentu noformēšana notiktu savlaicīgi un raiti, vari apkopot šādus dokumentus, kas būs nepieciešami pirmajā darba uzsākšanas dienā:

 • Augstākās izglītības diploms/-i – būs jāuzrāda oriģināls/-i;
 • Obligātās veselības pārbaudes karte no iepriekšējās darbavietas (ja ir) vai izsniegsim jaunu un ārstu komisija līdz darba uzsākšanai jāiziet par saviem līdzekļiem;
 • Ja esi pieteicies konkursā uz vakanto ierēdņa amatu un iepriekš esi strādājis ierēdņa amatā, sagatavo lēmuma par ierēdņa statusa piešķiršanu kopiju;
 • Patstāvīgi noformēts nacionālais elektroniskās identifikācijas risinājums, t.i., eParaksts mobile, eParaksts eID vai eParaksts karte, lai veiksmīgi varētu pildīt amata pienākumus.

Ja kļūsi par ministrijas nodarbināto, piedāvājam:

 • Interesantu un atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā;
 • Stabilu atalgojumu atkarībā no individuālās mēnešalgas noteikšanas kritērijiem: kompetencēm, profesionālā pieredzes, izglītības; Pēc pārbaudes laika tiks ņemta vērā arī Tava darba snieguma atbilstība izvirzītajiem mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem, regulārais darba apjoms un orientācija uz izaugsmi, attīstību;
 • Papildatvaļinājumu, papildu brīvdienas, atvaļinājuma pabalstu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • Veselības apdrošināšanu (pēc nostrādātiem 6 mēnešiem);
 • Optisko redzes korekcijas līdzekļu kompensāciju noteiktajā apjomā;
 • Darba vietu Rīgas centrā un labus darba apstākļus;
 • Elastīgā un daļēji attālinātā darba iespējas;
 • Profesionālās kvalifikācijas celšanas pasākumus Valsts administrācijas skolā un pie citiem mācību pakalpojuma sniedzējiem.

Noskaties video par ministriju: