Padomei ir ļoti nozīmīga loma Latvijas loģistikas sektora attīstībā, kā arī koordinējot valsts politiku ostu attīstībā un ostu darbību. Padome sniedz  iespēju nozares vadošiem dalībniekiem Ministru prezidenta vadībā apspriest būtiskākos jautājumus nozares konkurētspējas stiprināšanai un vienoties par darāmiem darbiem. Padomes darbā  piedalās vairāki ministri, ostu vadītāji, pilsētu vadītāji un  pārstāvji no sabiedriskām organizācijām, kā arī citām nozīmīgām valsts struktūrām. Ikdienā tā risina jautājumus saistībā ar infrastruktūras attīstību, kā arī iepazīstas ar attīstības projektiem, lai nodrošinātu tranzīta koridora harmonisku un sabalansētu  attīstību. Padome savā darbā pievērš uzmanību,  lai tiktu nodrošināta pietiekama infrastruktūras kapacitāte un kvalitāte gan uz autoceļiem, gan dzelzceļā, ostās un robežkontroles punktos. Kā būtisks Padomes darba punkts ir jautājumu izvērtēšana saistībā ar  muitas un nodokļu jautājumu risināšanu, vides aspektiem un starptautisko sadarbību. Arī likumdošanas bāzes pilnveidošana aizņem būtisku padomes darba daļu. Padome sniedz priekšlikumus gan attiecībā uz nacionāliem likumdošanas aktiem, gan starptautiskām organizācijām, gan arī aktīvi iesaistās Eiropas Savienības regulu un direktīvu izstrādes procesos, sniedzot priekšlikumus Latvijas nacionālajām pozīcijām.

Vairāk par Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomi "VIA Latvia" mājaslapā

  • izvērtēt politikas plānošanas dokumentus un normatīvo aktu projektus, kas ietekmē Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas sektora attīstību, un sniegt atzinumu par tiem;
  • izvirzīt priekšlikumus Latvijas ārpolitiskajām aktivitātēm, kas vērstas uz Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas sektora attīstības veicināšanu;
  • sekmēt un atbalstīt Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas sektora atpazīstamību starptautiskā biznesa vidē un atbalstīt Latvijas ostu dalību starptautiskās izstādēs un konferencēs;
  • sniegt atzinumu par priekšlikumiem atsavināt nekustamo īpašumu ostās valsts vai sabiedriskajām vajadzībām;
  • apstiprināt Ostu attīstības fonda līdzekļu izlietojumu;
  • veicināt Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas sektora attīstību, koordinējot iesaistīto pušu sadarbību un risinot kopējas aktuālas problēmas.
Padomes priekšsēdētāja:
Ministru prezidente Evika Siliņa
Padomes locekļi:
satiksmes ministrs Kaspars Briškens
finanšu ministrs Arvils Ašeradens
ekonomikas ministrs Viktors Valainis
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa
zemkopības ministrs Armands Krauze
Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andris Pelšs
Satiksmes ministrijas Jūrlietu departamenta direktore Laima Rituma
Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis
Liepājas pašvaldības pārstāvis Uldis Sesks
Ventspils domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Jānis Vītoliņš
Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš
Liepājas SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis
Ventspils brīvostas pārvaldnieka p.i. Igors Udodovs
Latvijas Mazo ostu asociācijas priekšsēdētājs Jānis Megnis
Latvijas Jūras administrācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Krastiņš
Latvijas Attīstības aģentūras direktora p.i. Iveta Strupkāja
VAS „Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Rinalds Pļavnieks
Jūrniecības savienības valdes priekšsēdētājs Roberts Gailītis
Jūras spēku Flotiles komandieris Māris Polencs
AS"Ventas osta"valdes locekle Baiba Vīlipa
Latvijas Stividorkompāniju asociācijas padomes loceklis Āris Ozoliņš
Padomes sekretārs:
Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktors Andris Maldups