25.08.2020 MK Nr. 540

Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja sniegtajiem pakalpojumiem pierobežas iecirkņos

09.06.2020 MK Nr. 375 Dzelzceļa drošības noteikumi
09.06.2020 MK Nr. 374 Dzelzceļa savstarpējās izmantojamības noteikumi
13.06.2017 MK Nr.340

Kārtība, kādā nodod lietošanā vai apgrūtina valstij piederošo vai piekrītošo zemi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā

11.10.2016 MK Nr.672

Noteikumi par valsts nodevu par pārvadātāja licences izsniegšanu pārvadājumiem pa dzelzceļu

16.08.2016 MK.Nr.558 Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi
15.07.2016 MK Nr.472

Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumi

15.07.2016 MK Nr.471

Noteikumi par dzelzceļa tīklā piemērojamiem darbības uzlabošanas shēmas pamatprincipiem

19.04.2016 MK Nr.245

Noteikumi par grāmatvedības uzskaites informāciju, kas pēc pieprasījuma iesniedzama Valsts dzelzceļa administrācijai

28.06.2011 MK Nr.500 Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām
19.04.2016 MK Nr.244 Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata saturu
15.07.2016 MK Nr.472 Publiskās dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumi
02.09.2014 MK Nr.530 Dzelzceļa būvnoteikumi
19.08.2014. MK Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi
19.08.2014 MK Nr.499 Noteikumi par būvinspektoriem
28.08.2012 MK Nr.599 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība
16.12.2015 MK Nr.795

Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā

09.06.2015 MK Nr.288

Noteikumi par dzelzceļa speciālistu profesijām, kurās nodarbinātajiem tiek nodrošināta papildpensijas uzkrājumu veidošana privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu

03.11.2014 MK Nr.636

Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā

29.04.2014 MK Nr.217

Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa konsultatīvās padomes nolikums

04.06.2013 MK Nr. 303

Noteikumi par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja izmeklētāju dienesta apliecībām

31.01.2012 MK Nr. 92 Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība
18.01.2011 MK Nr.57

Noteikumi par drošības apliecības izsniegšanas, darbības apturēšanas un anulēšanas kritērijiem un kārtību

06.10.1998

MK Nr. 392

Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi

26.10.2010

MK Nr. 999

Dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaiteskārtība

05.07.2011 MK Nr. 541 Bīstamo kravu aprites kontroles kārtība

20.10.1998

MK Nr. 411

Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu

15.12.1998

MK Nr. 457

Dzelzceļa aizsargjoslu noteikšanas metodika

29.12.1998

MK Nr. 489

Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība

03.08.2010

MK Nr. 724

Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi

18.12.2001

MK Nr. 533

Noteikumi par pavadzīmes aizpildīšanas kārtību dzelzceļa kravu pārvadājumos

09.04.2002

MK Nr. 148

Komercakta un vispārējā parauga akta sastādīšanas noteikumi

04.11.2002

MK Nr. 506

Noteikumi par kravu pieņemšanu pārvadāšanai pa dzelzceļu

04.02.2003

MK Nr. 70

Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi

08.04.2003

MK Nr. 158

Kravas izsniegšanas noteikumi

29.04.2003

MK Nr. 226

Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu

02.09.2003

MK Nr. 485

Dzelzceļa kravu iekraušanas un nostiprināšanas tehniskie noteikumi

22.04.2004

MK Nr. 377

Noteikumi par lejamkravu pārvadāšanu cisternās un bunkura pusvagonos

29.06.2004

MK Nr. 566

Metodika, pēc kuras stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūra iedalāma kategorijās

15.05.2018

MK Nr. 215

Par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusa piešķiršanu

07.12.2004

MK Nr. 1005

Kārtība, kādā pārvadātājs nodod tā rīcībā esošos resursus dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam dzelzceļa satiksmes atjaunošanai pēc negadījuma, un kārtība, kādā pārvadātājam atlīdzina resursu vērtību

04.01.2005

MK Nr. 13

Valsts dzelzceļa administrācijas nolikums

04.01.2005

MK Nr. 14

Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas nolikums

01.02.2005

MK Nr. 79

Dzelzceļa zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi

18.01.2011

MK Nr. 57

Noteikumi par drošības apliecības izsniegšanas,darbības apturēšanas un anulēšanas kritēijiem unkārtību

31.01.2012

MK Nr. 92

Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība

21.02.2006

MK Nr.156

Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā

28.03.2006

MK Nr. 236

Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora, vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista), vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga kvalifikācijas prasībām un sertifikācijas kārtību

02.05.2006

MK Nr. 360

Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem

21.06.2011 MK Nr. 464 Bīstamo kravu ar īpašu riska potenciālu aprites aizsardzības pasākumu plānošanas, īstenošanas un kontroles kārtība

29.08.2006

MK Nr.712

Dzelzceļa staciju, izmaiņas punktu un pieturas punktu – publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektu – atklāšanas, slēgšanas un nosaukuma piešķiršanas kārtība

28.12.2010

MK Nr.1210

Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību

09.03.2010 MKNr. 225 Militārpersonu un militāro kravu dzelzceļa pārvadājumu noteikumi

18.12.2007

MK Nr.923

Noteikumi par obligāti apsargājamiem valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektiem un to apsargāšanas kārtību

10.03.2009 MK Nr. 219 Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude
28.12.2010 MK Nr. 1211 Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā
10.03.2008 MK Nr. 168 Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem
14.09.2010 MK Nr. 873 Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas un vilces līdzekļa vadīšanas tiesību iegūšanu

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr.869/2014 (2014.gada 11.augusts) par jauniem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/10 (2015. gada 6. janvāris) par kritērijiem pieteikuma iesniedzējiem, kas pieteikušies uz dzelzceļa infrastruktūras jaudu, un Īstenošanas regulas (ES) Nr.870/2014 atcelšanu

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/34/ES (2012. gada 21. novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (pārstrādāta redakcija) (dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai ievērotu šo direktīvu, tostarp attiecībā uz to, kā prasības izpilda uzņēmumi, operatori, pieteikuma iesniedzēji, iestādes un citas attiecīgas struktūras, līdz 2015. gada 16. jūnijam

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regula (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regula (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atcel Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1170/70

Eiropas Parlamenta Un Padomes Regula (ES) Nr. 913/2010 (2010. gada 22. septembris) par Eiropas dzelzceļa tīklu konkurētspējīgiem kravas pārvadājumiem

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos un par Padomes Direktīvas 95/18/EK par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu un Direktīvas 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un drošības sertifikāciju grozījumiem

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada Direktīva 2008/110/EK ar ko groza Direktīvu 2004/49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos (Dzelzceļu drošības direktīva)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/57/EK (2008. gada 17. jūnijs) par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Direktīva 2007/59/EK par to vilcienu vadītāju sertifikāciju, kuri vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu sistēmā

Padomes Direktīva 2005/47/EK (2005. gada 18. jūlijs) par Nolīgumu starp Eiropas Dzelzceļa kopienu (CER) un Eiropas Transporta darbinieku federāciju (ETF) par dažiem to mobilo darbinieku izmantošanas nosacījumu aspektiem, kuri sniedz savstarpējas izmantojamības pārrobežu pakalpojumus dzelzceļa sektorā - Nolīgums starp Eiropas Transporta Darbinieku Federāciju (ETF) un Eiropas Dzelzceļa Kopienu (CER) par dažiem to mobilo darbinieku darba apstākļu aspektiem, kuri veic savstarpējas izmantojamības pārrobežu pakalpojumus

Padomes Lēmums (2011. gada 16. jūnijs) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizāciju par Eiropas Savienības pievienošanos 1980. gada 9. maija Konvencijai par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF), kas grozīta ar 1999. gada 3. jūnija Viļņas protokolu

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 24.septembra Direktīva 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 91/2003 (2002. gada 16. decembris) par dzelzceļa transporta statistiku

Komisijas Regula (EK) Nr. 1192/2003 (2003. gada 3. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr. 402/2013 (2013. gada 30. aprīlis) par kopīgo drošības metodi riska noteikšanai un novērtēšanai un par Regulas (EK) Nr. 352/2009 atcelšanu (piemēro no 2015. gada 21. maija)

Komisijas Regula (ES) Nr. 1078/2012 (2012. gada 16. novembris) par kopīgo drošības metodi pārraudzībā, kas jāveic dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, infrastruktūras pārvaldītājiem pēc drošības sertifikāta vai drošības atļaujas saņemšanas un par tehnisko apkopi atbildīgajām struktūrvienībām

Komisijas Regula (ES) Nr. 1077/2012 (2012. gada 16. novembris) par kopīgo drošības metodi uzraudzībā, ko veic valsts drošības iestādes pēc drošības sertifikāta izdošanas vai drošības atļaujas izdošanas

Komisijas Regula (ES) Nr. 1169/2010 (2010. gada 10. decembris) par kopīgu drošības metodi, lai novērtētu atbilstību dzelzceļa drošības atļaujas iegūšanas prasībām

Komisijas Regula (ES) Nr. 1158/2010 (2010. gada 9. decembris) par kopīgu drošības metodi, lai novērtētu atbilstību dzelzceļa drošības sertifikātu iegūšanas prasībām

Komisijas Lēmums 2009/460/EK (2009. gada 5. jūnijs) par kopīgas drošības metodes pieņemšanu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/49/EK 6. pantā minēto drošības mērķu sasniegšanas novērtēšanai

Komisijas Regula (EK) Nr. 352/2009 ( 2009. gada 24. aprīlis) par kopīgas drošības metodes ieviešanu riska noteikšanai un novērtēšanai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/49/EK 6. panta 3. punkta a) apakšpunktam (Regula (EK) Nr. 352/2009 tiek atcelta no 2015. gada 21. maija)

Komisijas Lēmums (2012. gada 23. aprīlis) (2012/226/ES) par dzelzceļa sistēmas kopīgo drošības mērķu otro kopumu

Komisijas Direktīva 2009/149/EK (2009. gada 27. novembris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/49/EK grozījumiem attiecībā uz kopīgiem drošības indikatoriem un vienotām metodēm nelaimes gadījumos radušos zaudējumu aprēķināšanai

Komisijas Regula (ES) Nr. 445/2011 (2011. gada 10. maijs), ar ko izveido sistēmu par kravas vagonu tehnisko apkopi atbildīgo struktūru sertifikācijai un izdara grozījumus Regulā (EK) Nr. 653/2007

Komisijas Regula (EK) Nr. 653/2007 (2007. gada 13. jūnijs) par vienota Eiropas parauga izmantošanu drošības sertifikātiem un pieteikuma dokumentiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/49/EK 10. pantu un par to drošības sertifikātu derīguma termiņu, kas izdoti atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/14/EK

Komisijas Direktīva 2013/9/ES (2013. gada 11. marts), ar ko izdara grozījumus III pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā

Komisijas Direktīva 2009/131/EK (2009. gada 16. oktobris) par VII pielikuma grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā

Komisijas Lēmums 2011/155/ES (2011. gada 9. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā 27. panta 4. punktā minētā atsauces dokumenta publicēšanu un pārvaldību

Komisijas Lēmums 2009/965/EK (2009. gada 30. novembris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā 27. panta 4. punktā minēto atsauces dokumentu

Komisijas Direktīva 2011/18/ES (2011. gada 1. marts), ar ko izdara grozījumus II, V un VI pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā

Komisijas Lēmums 2010/713/EK (2010. gada 9. novembris) par atbilstības novērtēšanas, piemērotības lietošanai novērtēšanas un EK verificēšanas procedūru moduļiem, kas lietojami savstarpējas izmantojamības tehniskajās specifikācijās, kuras pieņemtas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/57/EK

Komisijas Lēmums 2012/88/ES (2012. gada 25. janvāris) par Eiropas parasto un ātrgaitas dzelzceļu sistēmu savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmām

Komisijas Regula (ES) Nr. 454/2011 (2011. gada 5. maijs) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu

Komisijas Regula (EK) NR. 62/2006 (2005. gada 23. decembris) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas kravas pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu

 

Komisijas Lēmums (2012/757/ES)(2012. gada 14. novembris) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas "satiksmes nodrošināšanas un vadības" apakšsistēmu un par grozījumiem Lēmumā 2007/756/EK

Komisijas Lēmums (2011/314/ES)(2011. gada 12. maijs) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas satiksmes nodrošināšanas un vadības apakšsistēmu

Komisijas Lēmums (2008/231/EK)(2008. gada 1. februāris) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu "Satiksmes nodrošināšana un vadība"

Komisijas Lēmums Nr.2011/291/ES (2011. gada 26. aprīlis) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas ritošā sastāva apakšsistēmu "Lokomotīves un pasažieru ritošais sastāvs" un labojums Komisijas Lēmumā 2011/291/ES (2011. gada 26. aprīlis) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas ritošā sastāva apakšsistēmu "Lokomotīves un pasažieru ritošais sastāvs"

Komisijas Lēmums (2011/229/ES)(2011. gada 4. aprīlis) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu "ritošais sastāvs - troksnis"

Komisijas Lēmums (2006/861/EK)(2006. gada 28. jūlijs) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu "Ritošais sastāvs - kravas vagoni"

Komisijas Lēmums (2008/232/EK)(2008. gada 21. februāris) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas ritošā sastāva apakšsistēmai

Komisijas Lēmums Nr.2011/275/ES (2011.gada 26.aprīlis) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas infrastruktūras apakšsistēmai

Komisijas Lēmums (2008/217/EK) (2007. gada 20. decembris) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas infrastruktūras apakšsistēmai

Komisijas Lēmums Nr.2011/274/ES (2011. gada 26. aprīlis) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas enerģijas apgādes apakšsistēmai

Komisijas Lēmums (2008/284/EK) (2008. gada 6. marts) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas enerģijas apgādes apakšsistēmai

Komisijas Lēmums (2008/164/EK)(2007. gada 21. decembris) par Eiropas parasto un ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju "Personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām"

Komisijas lēmums (2008/163/EK) (2007. gada 20. decembris) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju saistībā ar drošību dzelzceļa tuneļos Eiropas parasto un ātrgaitas dzelzceļu sistēmā

Komisijas Lēmums (2011. gada 22. novembris) (2011/765/ES) par vilciena vadītāju apmācībās iesaistīto mācību centru atzīšanas kritērijiem, par vilciena vadītāju eksaminētāju atzīšanas kritērijiem un par zināšanu pārbaužu/eksāmenu organizācijas kritērijiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/59/EK

Komisijas Regula (ES) Nr. 36/2010 (2009. gada 3. decembris) par Kopienas paraugiem, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/59/EK noteikti vilciena vadītāja apliecībām, papildu sertifikātiem, apliecinātām papildu sertifikātu kopijām un pieteikuma veidlapām vilciena vadītāja apliecību saņemšanai

Komisijas Lēmums 2010/17/EK (2009. gada 29. oktobris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/59/EK paredzēto galveno parametru noteikšanu vilcienu vadītāju apliecību un papildu sertifikātu reģistriem

Komisijas Īstenošanas Lēmums (2011. gada 4. oktobris) (2011/665/ES) par Eiropas apstiprināto dzelzceļa ritekļu tipu reģistru

Komisijas Regula (ES) Nr. 201/2011 (2011. gada 1. marts) par apstiprināta dzelzceļa ritekļa tipa atbilstības deklarācijas paraugu

Komisijas Lēmums 2007/756/EK (2007. gada 9. novembris ), ar ko pieņem Direktīvas 96/48/EK un Direktīvas 2001/16/EK 14. panta 4. un 5. punktā paredzētās valsts ritekļu reģistru kopīgās specifikācijas

Komisijas Ieteikums (2011. gada 20. septembris) (2011/622/ES) par procedūru esošo dzelzceļa līniju atbilstības līmeņa apliecināšanai savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju pamatparametriem

Komisijas Īstenošanas Lēmums (2011. gada 15. septembris) (2011/633/ES) par dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām