ES fondu vadības iestāžu atbildība un funkcijas 2014-2020

Atbildīgā iestāde (SM)

  • Izstrādā plānošanas dokumentus
  • Izstrādā vērtēšanas kritērijus un vērtēšanas metodoloģiju
  • Izstrādā specifisko atbalsta mērķu (SAM) noteikumus
  • Nodrošina SAM rezultātu sasniegšanu un kontroli

 Sadarbības iestāde (CFLA)

  • Izstrādā projektu iesniegumu atlases nolikumu
  • Konsultē projektu iesniedzējus un finansējuma saņēmējus
  • Veic projektu iesniegumu atlasi
  • Slēdz līgumus un vienošanās ar finansējuma saņēmējiem
  • Uzrauga projektu īstenošanu

Sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Vadošā iestāde - Finanšu ministrija

Par horizontālo principu koordināciju atbildīgās institūcijas:

ES fondu institucionālā struktūra 2014-2020

123