123

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas Savienības fondu 2007. - 2013. gada plānošanas periodā transporta nozarei piešķirti Kohēzijas fonda (KF) līdzekļi 848,9 milj. EUR apmērā, bet no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) – 352,3 milj. EUR apmērā.

Šie līdzekļi novirzīti šādām Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātēm/apakšaktivitātēm: Kohēzijas fonds un Eiropas reģionālās attīstības fonds.

Kohēzijas fonds:

Aktivitāte / Apakšaktivitāte

Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas sākšanas datums

KF

(milj. EUR)

Virssaistības, ES fondu finansējums

(milj. EUR)

3.3.PRIORITĀTE. EIROPASNOZĪMES TRANSPORTA TĪKLUATTĪSTĪBA UN ILGTSPĒJĪGATRANSPORTA VEICINĀŠANA

-

-

 

3.3.1.PASĀKUMS. Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība

-

818,3

 

3.3.1.1. aktivitāte. TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi (vairāk)

Atlase beigusies

308,4


25,4

3.3.1.2. aktivitāte. TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica) (vairāk)

Atlase beigusies

243,6

 

3.3.1.3. aktivitāte. Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros (vairāk)

Atlase beigusies

171,0

12,2

3.3.1.4.aktivitāte. Lidostu infrastruktūras attīstība (vairāk)

Atlase beigusies

66,3

 

3.3.1.5. aktivitāte. Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T (vairāk)

Atlase beigusies

29,0

 

3.3.2.PASĀKUMS. Ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība

-

30,6

 

3.3.2.1. aktivitāte. Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība (vairāk)

Atlase beigusies

30,6

4,5

Kopā

.

848,9

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds:

Aktivitāte / apakšaktivitāte

Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas sākšanas datums

ERAF (milj. EUR)

Virssaistības, ES fondu finansējums

(milj. EUR)

3.2.PRIORITĀTE. TERITORIJU PIEEJAMĪBAS UN SASNIEDZAMĪBAS VEICINĀŠANA

-

-

 

3.2.1.PASĀKUMS. Pieejamības un transporta sistēmas attīstība

-

329,2

 

3.2.1.1.aktivitāte. Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana (vairāk)

Atlase beigusies

182,4

 

3.2.1.2.aktivitāte. Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās (vairāk)

Atlase beigusies

91,4

26,6

3.2.1.3.aktivitāte. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās un Rīgā

-

26,1

 

3.2.1.3.1.apakšaktivitāte. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas(vairāk)

Atlase beigusies

13,3

 

3.2.1.3.2.apakšaktivitāte. Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā (vairāk)

Atlase beigusies

12.,8

1,0

3.2.1.4.aktivitāte Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana (vairāk)

Atlase beigusies

4,9

 

3.2.1.5.aktivitāte Publiskais transports ārpus Rīgas (vairāk)

Atlase beigusies

24,4

 

3.2.2.PASĀKUMS.IKT infrastruktūra un pakalpojumi

-

23,0

 

3.2.2.3.aktivitāte. Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība) (vairāk)

Atlase beigusies

23,0

 

3.2.2.4.aktivitāte. Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana, informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana

-

-

 

3.2.2.4.1.apakšaktivitāte. Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana

Ar Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija rīkojumu Nr.295 "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā" ir izņemts finansējums no apakšaktivitātes

-

 

3.2.2.4.2.apakšaktivitāte. Informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa sēdes protokola Nr. 23 47§. 1.7.punktu apakšaktivitātes īstenošana atlikta, izņemot finansējumu no apakšaktivitātes.

-

 

Kopā

.

352,3

 

2007. - 2013. gada ES fondu plānošanas perioda dokumentācija (šeit):

  • Valsts stratēģiskais ietvardokuments (šeit)
  • 3. Darbības programma "Infrastruktūra un pakalpojumi" (KF un ERAF) (šeit)
  • 3. Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" (KF un ERAF) papildinājums (šeit)

Latvijas Republikas tiesību akti (šeit):

  • ES fondu vadības likums (šeit)
  • Ministru kabineta noteikumi (2007.-2013.gads) (šeit)

Eiropas Savienības tiesību akti (šeit):

  • Regulas (2007.-2013.gads) (šeit)