Bīstamo kravu pārvadājumi ir viena no starptautiski visstingrāk regulētajām transporta nozarēm. Apvienoto Nāciju organizācijā Satiksmes ministrija nominēta kā valsts kompetentā institūcija bīstamo kravu pārvadājumu jomā.

Pasaules industrializācijas procesa dēļ pašlaik vērojams straujš šādu kravu pieaugums, kuru sastāvā ir vielas, kas, izkļūstot ārpus iepakojuma, potenciāli rada draudus cilvēku veselībai un apkārtējai videi - tā saucamās bīstamās kravas.

Negadījumi ar bīstamām kravām notiek reti. Pēc šādiem negadījumiem iespējamas plaša mēroga nopietnas sekas. Tādēļ svarīgākais uzdevums ir garantēt apkārtējās vides un sabiedrības drošību bīstamo kravu pārvadājumu laikā. Ja attiecīgie likumdošanas akti tiek ievēroti, bīstamo kravu pārvadāšana nav vairāk bīstama kā jebkura cita veida kravas pārvadāšana. Šī iemesla dēļ sevišķu nozīmi iegūst likumi, noteikumi un instrukcijas, kas stingri reglamentē šādu kravu pārvadāšanu, kā arī to izpildes kontrole.

Atbilstoši statistikai Latvijā bīstamo kravu pārvadājumi veido būtisku daļu no visiem kravu pārvadājumiem. Pārvadājumi tiek veikti ar autotransportu, dzelzceļa transportu, jūras transportu un gaisa transportu. Iekšējie pārvadājumi tiek veikti izmantojot dzelzceļa transportu un autotransportu.

Centrālās statiskas pārvaldes dati uzrāda, ka ar Latvijā reģistrētiem transportlīdzekļiem dzelzceļa un jūras transportā bīstamo kravu pārvadājumi ir aptuveni puse no kopējā pārvadājamo kravu apjoma. Savukārt bīstamo kravu pārvadājumos pa autoceļiem apjoms sastāda 3.5% no kopējā pārvadājamo kravu apjoma. Līdz ar to svarīgs uzdevums Latvijai ir samazināt risku, kas saistīts ar bīstamo kravu pārvadājumiem. Riska mazināšanai tiek veikts pasākumu komplekss atbilstoši ANO ekspertu izstrādātajai noteikumu sistēmai, kas ir jāievēro gan veicot starptautiskus pārvadājumus, gan arī valsts iekšējos pārvadājumus ar jebkuru no transporta veidiem.