Ventas Osta

VENTAS OSTA

Mūsu vīzija

Ventspils brīvosta ir Eiropas nozīmes ostas pakalpojumu centrs, kura darbību raksturo kvalitāte, uzticamība, efektivitāte un sociālā atbildība.

Mūsu misija

Misija ir veicināt ostas attīstību, sekmējot Latvijas līdzdalību starptautiskajā tirdzniecībā, attīstot ostas teritoriju, piesaistot investīciju projektus, nostiprinot un paplašinot ostas klientu loku.

Lai īstenotu vīziju, AS “Ventas osta” darbojas saskaņā ar stratēģiskajiem mērķiem:

Ventspils ostas darbības, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nodrošināšana.

Uzņēmuma valde

Baiba Vīlipa, valdes locekle ar pilnvaru termiņu 27.12.2019.-26.12.2024.

Uzņēmuma padome

Iveta Zalpētere, padomes priekšsēdētāja ar pilnvaru termiņu 27.12.2019. - 26.12.2024.

Kaspars Lore, padomes loceklis ar pilnvaru termiņu no 30.03.2022. - līdz brīdim, kad AS „Ventas osta” kapitāla daļu turētāja pārstāvis par AS „Ventas osta” padomes locekli ievēlēs personu, kas izvēlēta, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

 

Dokumenti

Kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, mājas lapa,  pamatkapitāla lielums un valsts līdzdalības apmērs

AS “Ventas osta”

juridiskā adrese: Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743

https://www.sam.gov.lv/lv/ventas-osta-0

Pamatkapitāls: 35 000 EUR

 

Valsts līdzdalības apmērs - 100% Satiksmes ministrija

 

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Uldis Reimanis.

Kapitālsabiedrības pamatdarbība

Ventspils brīvostā ir pieejami visi lejamkravu, beramkravu un ģenerālkravu apstrādes pakalpojumi termināļos, kā arī kuģu servisa pakalpojumi. Daļu no tiem sniedz Ventspils brīvostas pārvaldes dienesti, bet vairumu nodrošina ostas teritorijā strādājošie privātie uzņēmumi. Kā Baltijas jūras austrumu piekrastes dziļākā osta Ventspils osta spēj apkalpot pat lielākos kuģus, kādi ienāk Baltijas jūrā.

Valsts līdzdalības atbilstība šā (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums) likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Valsts pārvaldes iekārtas likums: atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2. un 3.punktam.

Stratēģiskais mērķis Ilgtspējīgi, atbildīgi un ekonomiski pamatoti nodrošināt Ventspils ostas kā valsts attīstībai un drošībai stratēģiski nozīmīgas infrastruktūras pārvaldīšanu, sniedzot un attīstot ostas pakalpojumus, kas ir stratēģiski svarīgi tautsaimniecības konkurētspējai un izaugsmei.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

Nav līdzdalība citās kapitālsabiedrībās.

 

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

Skatīt zemāk

 

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā

Par 2022.gada pārskata gadu izmaksātās dividendes - 6 566,40 EUR

Par 2021.gada pārskata gadu izmaksātās dividendes -  13 809,92 EUR

 

Ziņas, ka valsts paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Šobrīd nav plānots

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Šobrīd nav plānots