Visi interesenti tiek aicināti iesniegt savus jautājumus, kas saistīti ar 2007.- 2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu, nosūtot tos elektroniski uz e-pasta adresi: investicijas@sam.gov.lv

3.2.1.2. Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās

 

 

Jautājums

Atbilde

1.

Vēlējos precizēt sekojošu jautājumu saistībā ar tranzītielu aktivitātes 3.kārtu - vai pietiks projekta iesniegumam pievienot vienošanos ar Latvijas Valsts ceļiem par to, ka projekta apstiprināšanas gadījumā dome pārņem savā īpašumā tranzītielu, lai izpildītu kritēriju par to, ka "infrastruktūras objekts, kurā paredzēts veikt investīcijas, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā vai projekta iesniedzējs ir noslēdzis vienošanos ar zemesgabala īpašnieku atbilstoši Būvniecības likumam. Ja infrastruktūras objekts (tranzītiela), kurā paredzēts veikt investīcijas, nav projekta iesniedzēja īpašumā, projekta iesniedzējs apliecina, ka spēs nodrošināt, lai līdz būvdarbu uzsākšanas brīdim infrastruktūras objekts (tranzītiela) būtu projekta iesniedzēja īpašumā".

Atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.743 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”” (turpmāk – MK noteikumi) 56.10.apakšpunkts nosaka, ja infrastruktūras objekts (tranzītiela), kurā paredzēts veikt investīcijas, nav projekta iesniedzēja īpašumā, projekta iesniedzējs apliecina, ka spēs nodrošināt, lai līdz būvdarbu uzsākšanas brīdim infrastruktūras objekts (tranzītiela) būtu projekta iesniedzēja īpašumā.

Vienlaikus MK noteikumu 29.12.apakšpunkts nosaka, ka ir jāiesniedz dokumentu, kas apliecina, ka projekta iesniedzējs ir noslēdzis vienošanos ar zemesgabala īpašnieku atbilstoši Būvniecības likumam.

2.

Vai būsim pareizi sapratuši, ka Viļakas novada dome var iesniegt projektu par tranzītielu sakārtošanu pilsētu teritorijā – Skolas un Abrenes ielas, kas ir Viļakas tranzītielas ir iekļautas minētajā MK pielikumā?

Atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.743 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”” (turpmāk – MK noteikumi) 56.18.apakšpunktam pašvaldības var pieteikties atlasē gadījumā, ja tās īpašumā ir vai būs tranzītiela, kura atrodas uz valsts galvenā autoceļa vai 1.škiras (reģionālā autoceļa) autoceļa maršruta turpinājuma. Ar pašvaldībai piederošajiem minētajiem autoceļu posmiem var iepazīties Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumu Nr.1104 „Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem” 1.un 2.pielikumā.

3.

Iepazīstoties ar MK noteikumiem, par pievienotajiem dokumentiem atzīmēts šis punkts 29.12. dokumentu, kas pierāda, ka projekta iesniedzējs ar zemesgabala īpašnieku ir noslēdzis vienošanos atbilstoši Būvniecības likumam; tas nozīmē, ka pašvaldība iesniedz projekta par tranzītielu sakārtošanu, bet noslēdz vienošanos ar zemesgabala īpašnieku, kas ir valsts, jo ielas ir valsts ielas, nevis pašvaldības ielu sarakstā. Tas nozīmē, ka mums ir jānoslēdz vienošanās ar Satiksmes ministriju un tad varam uzsākt projekta pieteikuma un pavaddokumentu sagatavošanu.

Gadījumā, ja tranzītiela nav pašvaldības īpašumā, bet ir valsts īpašumā, tai jānoslēdz vienošanās ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” par tranzītielas īpašumtiesību maiņu. Vienlaikus atgādinām, ka īstenojot projektu var nākties veikt ieguldījumus vietās, piemēram, ietves, kur zemes īpašnieki ir privātpersonas. Arī par šiem zemes gabaliem pašvaldībai ir jāgarantē to īpašumtiesību maiņa pašvaldības labā.

4.

Vai izmaksas, kas radušās pirms projekta iesniegšanas (piem.-tehniskā projekta izstrāde, samaksāts no pašvaldības līdzekļiem 2011.g. vasarā) ir uzskatāmas kā attiecināmās izmaksas?

Atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.743 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”” (turpmāk – MK noteikumi) 21.punktam, izmaksas, kas radušās projekta ietvaros ir uzskatāmas par attiecināmās no dienas, kad pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Izmaksas, kas veiktas pirms lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu ir uzskatāmas par neattiecināmām izmaksām.

5.

Vai 1 projekta pieteikumā var tikt īstenoti vairāki savā starpā saistīti tehniskie projekti?

Ja tehniskie projekti savā starpā ir saistīti un atbilstoši MK noteikumu 56.13.2 apakšpunktam ieguldījumi ir paredzēti vienā autoceļu maršrutā, kā arī atbilst aktivitātes mērķim, tad šāda veida darbības var tikt attiecinātas

6.

15.09.2008. MK not. Nr.743 21.punkts nosaka, ka projekta ietvaros radušās izmaksas, ja tās atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, var uzskatīt par attiecināmām no dienas, kad ir pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vai gadījumā, ja līgums par tehniskā projekta izstrādi noslēgts pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, bet apmaksa par veiktajiem darbiem veikta pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas, šīs izmaksas uzskatāmās par attiecināmām?

Ja līgums par tehniskā projekta izstrādi noslēgts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un pirms lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu, tad saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.743 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”” (turpmāk – MK noteikumi) 21.punktu izmaksas, kas veiktas pirms lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas ir uzskatāmas par neattiecināmām, bet izmaksas, kas veiktas pēc minētā lēmuma pieņemšanas uzskatāmas par attiecināmajām izmaksām.

7.

MK not. Nr.743 56.7.1. punkts nosaka, ka projekta vadītājam jābūt pieredzei projektu vadīšana, no kuriem vismaz viens projekts saistīts ar transporta infrastruktūru.

Vai šī punkta prasībām atbildīs cilvēks, kurš iepriekš bijis kā projekta vadītājs vairākos ELFLA atbalstītos lauku ceļu rekonstrukcijas projektos?

Vai kā projekta vadītājs var būt cilvēks, kas iepriekš ir bijis projekta tehniskais vadītājs/speciālists transporta infrastruktūras projektos?

Ja piedāvātajam projekta vadītājam ir pieredze transporta infrastruktūras projekta vadīšanā, neatkarīgi no kura finansējuma avota projekts ir finansēts, tad šāda veida pieredze ir uzskatāma par atbilstošu. Tā kā nav skaidrs vai persona, kas bijusi kā projekta tehniskais vadītājs/speciālists transporta infrastruktūras projektos, ir pildījusi projekta vadītāja pienākums, tad tiks uzskatīts, ka piedāvātajam projekta vadītājam nav pieredzes, kas ir prasīta MK noteikumu 56.7.1.apakšpunktā un tiks noraidīta kā neatbilstoša.

8.

MK not. Nr.743 57.8.punkts nosaka, ka par prettrokšņa un gaisa piesārņojumu samazinošiem pasākumiem projekta iesniegumam tiek piešķirti papildus punkti.

Vai punkti tiek piešķirti arī tad, ja šādi pasākumi paredzēti atsevišķos ielas posmos (piemēram, tūju stādījums gaisa piesārņojuma samazināšanai vienā ielas pusē; vai prettrokšņa ekrāni atsevišķās ielas vietās), vai tikai tad, ja visā ielas garumā?

MK noteikumu 57.8.apakšpunktā ir noteikts, ka punkti tiek piešķirti atbilstoši plānoto gaisa piesārņojumu un trokšņu samazināšanas pasākumu skaitam. Gaisa piesārņojuma un trokšņu samazināšanas pasākumu atbilstību izvērtēs projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas locekļi.

9.

Vai projektu konkursā aktivitātei 3.2.1.2. „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”, tiltu rekonstrukcija ir atbalstāma aktivitāte?

Atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumu Nr.743 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”” 15.1.apakšpunktam aktivitātes ietvaros ir atbalstāmi rekonstrukcijas, atjaunošanas un būvniecības darbi pilsētu tranzītielās, uzlabojot esošo nolietoto infrastruktūru. Tā kā tilti uzskatāmi kā daļa no tranzītielu infrastruktūras, tad to rekonstrukcijas darbi ir atbalstāmi.

10.

Jaunjelgavas novada dome šobrīd realizē projektu „Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Jaunjelgavas pilsētā", 3.2.1.2.aktivitātē „Tranzīta ielu sakārtošana pilsētu teritorijās”.

Atbilstoši aktuālajam uzsaukumam nr.3 šajā aktivitātē, vēlamies iesniegt projektu tranzīta maršruta ielas turpinājumam – cita posma rekonstrukcijai Jaunjelgavā – pielikumā iezīmēju kartē šobrīd realizēto 2. kārtas projekta posmu un plānoto iesniegt 3. kārtā tranzītielas posmu. Sakiet, vai mēs varam iesniegt projektu 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzīta ielu sakārtošana pilsētu teritorijās” uzsaukuma 3.kārtā tranzīta maršruta ielas turpinājumam – cita posma rekonstrukcijai Jaunjelgavā?

Atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada noteikumu Nr.743 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”” (turpmāk – MK noteikumi Nr.743) 56.18.apakšapunktam pašvaldība var iesniegt projekta iesniegumu, kurā paredzēts rekonstruēt tranzītielu, kura atrodas uz valsts galvenā autoceļa vai 1.šķirtas autoceļa maršruta turpinājuma. Vienlaikus MK noteikumu nr.743 56.13.prim 2 apakšpunkts nosaka, ka atlases ietvaros pašvaldība drīkst iesniegt vienu projekta iesniegumu vienā autoceļa maršrutā. Kā arī MK noteikumu Nr.743 2.punktā norādīts aktivitātes mērķis, kurš nosaka, ka tranzītielai jābūt pilsētas teritorijā un 56.10.apakšpunkts nosaka, ka šai ielai jābūt projekta iesniedzēja īpašumā. Šie ir būtiskākie, bet ne visi ierobežojošie kritēriji projektu iesniegumu iesniegšanai.

11.

Jautājums par MK noteikumu 21.punktu: vadoties no 2.kārtā realizēto – izmaksas par Skiču projekta un Tehniski ekonomiskās analīzes izstrādi, ko izstrādāja līdz lēmuma pieņemšanai par projekta apstiprināšanu, tika attiecinātas. Sakiet, 3. uzsaukuma kārtā par Skiču projektu vai Būvprojektu, par Tehniski ekonomisko analīzi, kas būs izstrādāti līdz projekta iesniegšanai, izmaksas būs attiecināmas un mēs varam plānot projekta budžetā, kā to darījām aktivitātes uzsaukuma 2.kārtā ? (turklāt, attiecībā uz 21.punktu noteikumos, tas nav grozīts kopš 2.uzsaukuma kārtas.

MK noteikumu Nr.743 21.punkts nosaka, ka izmaksas ir attiecināmas no brīža, kad ir pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Otrajai atlases kārtai MK noteikumos Nr.743 ir 85.punkts nosaka, ka 18.4.apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas no dienas, kad laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ir publicēts paziņojums par projektu iesniegumu atlasi.

12.

Attiecībā uz vērtēšanas kritērijos 1. Kvalitātes kritērijiem, punktiem nr.1 un nr.2 – par intensitāti: sakiet vai ir jāiesniedz pie projekta VAS Latvijas valsts ceļi izziņu par intensitāti?

Atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 40.6.apakšpunktam pašvaldībai ir jāveic transporta intensitātes uzskaite tranzītielā un jāiesniedz Satiksmes ministrijā kopā iesniegumu, kuru iesniedz, lai saņemtu atbalstu tranzītielas uzturēšanai vai atjaunošanai.

13.

Attiecībā uz vērtēšanas kritērijos 2.Atbilstības kritērijiem, 18.punktu: ja ceļš ir pašvaldības īpašumā un ir pašvaldības bilancē, vai pie projekta var iesniegt Valsts zemes dienesta izziņu par ceļa piederību ?

Atbilstoši MK noteikumu Nr.743 29.12.apakšpunktam projekta iesniedzējam ir jāiesniedz dokuments, kas pierāda, ka projekta iesniedzējs ir ar zemesgabala īpašnieku ir noslēdzis vienošanos atbilstoši Būvniecības likumam. Savukārt MK noteikumu Nr.743 56.10.apakšpunkts nosaka, ka objektam, kurā paredzēts veikt investīcijas ir projekta iesniedzēja īpašumā vai tas ir noslēdzis vienošanos ar īpašnieku atbilstoši Būvniecības likumam. Kā Jūs apliecināt zemesgabalu piederību ir Jūsu kompetencē.

14.

Lūdzu, sakiet vai "3.2.1.2. Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās" aktivitātes MK noteikumu punkts 21. attiecas arī uz projekta sagatavošanas izmaksām (konkrēti: TEP, tehniskais projekts, ceļu audits)? Respektīvi, ja šīs izmaksas veiktas sagatavojot projekta pieteikumu - vai tās iekļaujamas projekta budžetā?

Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumu "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāte "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās"" 21.punkts attiecas uz visām izmaksām, kuras veiktas projekta ietvaros.

15.

Kur, lūdzu, es varu atrast projekta iesnieguma veidlapu šai kārtai, vai arī var izmantot iepriekšējās kārtas, vai arī vadlīniju veidlapu var ņemt par pamatu?

Projekta iesnieguma veidlapa ir neatņemama Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumu Nr.743 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās"" (turpmāk - MK noteikumi) sastāvdaļa (skat. MK noteikumu pielikumu). Minētos ministru kabineta noteikumus var atrast www.likumi.lv.

Informāciju, kas noderīga projektu iesniegumu sagatavošanai atrodama Satiksmes ministrijas mājas lapā http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=319&art_id=1975

16.

Sakiet, lūdzu, vai esmu pareizi sapratusi- ERAF līdzfinansējuma apmērs vienam projektam no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 2 500 000 latu.

Tātad tie 2 500 000 LS=85% ? un 15% ir projekta iesniedzēja finansējums, kas ir aptuveni 441 176 LS. Bet 15% nav jārēķina no tiem 2 500000?

Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumi Nr.743 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās"" 11.punkts nosaka, ka maksimālais ERAF atbalsts vienam projekta iesniegumam ir 2 500 000 lati un minimālais atbalsts 500 000 latu. Kā arī, šis pats punkts nosaka, ka ERAF atbalsta intensitāte vienam projektam nedrīkst būt lielāka kā 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām un mazāka kā 50 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Norādām, ka projekta iesniedzējs pats izvērtē, cik daudz līdzfinansēs projektu. Līdzfinansēšanas apjoms var būt no 50 % līdz 85 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

17.

Kāda ir maksājumu kārtība, vai iespējams avansa maksājums, ja jā, tad cik %; cik bieži iespējams saņemt starpmaksājumus - to nepieciešams zināt lai 2.13.punktā norādītu aizņēmumu apmēru;

Atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.743 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”” 78.punktu atbildīgā iestāde pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas un, ja ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību.

Maksājumu kārtību regulē Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumi Nr.1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1041). MK noteikumi Nr.1041 nosaka, ka pašvaldība iesniedz maksājuma pieprasījumu un tajā iekļautos izdevumus pamatojošo dokumentu kopijas atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

18.

Vai kredītresuru avots obligāti jānorāda Valsts kase, kā metodiskajosnorādījumos norādīts iekavās vai var izvēlēties arī citu avotu ar izdevīgākiem noteikumiem.

Ja pašvaldībai ir pieejams cits izdevīgāks finansējuma avots un plānots to izmantot, tad norāda attiecīgās kredītiestādes nosaukumu. Vienlaikus informējam, ka finansējuma saņemšanai pašvaldībai ir jāatver projekta konts Valsts kasē.