2007.- 2013. daudzgadu programmas ietvaros apstiprinātie Latvijas projekti

Projekts Nr. 2007-LV-27060-P „1)Rekonstrukcija/modernizācija: ziemeļu pārrobežu posms Valmiera Valka un dienvidu pārrobežu posms Jelgava-LT robeža. 2) Rekonstrukcija /modernizācija: Sigulda-Valmiera”

Kopējās plānotās izmaksas Latvijas posmā ir EUR 43,48 milj., tai skaitā TEN-Tfinansējums - EUR 10,07 milj. jeb 23,15%. Projektu īsteno VAS „Latvijas Dzelzceļš”, saskaņojot ieviešanas plānu ar Igauniju un Lietuvu. 2009.gada rudenī tikapieņemts lēmums projekta īstenošanu atlikt (pārtraukt) līdz 2011.gada beigām. 2011.gada maijā tika pieņemts lēmums projekta īstenošanu atsākt. Pārskatītās projekta plānotās izmaksas sastāda EUR 43,48 milj., tai skaitā TEN-T finansējums EUR 10,07 milj. jeb 23,15%. Projekta īstenošanas beigu datums ir 2015.gada 15.decembris.

Projekts Nr. 2007-LV-27050-S „Pētījumi par Eiropas platuma sliežu ceļa līniju (Latvijas posms)“

Projekts paredz veikt detalizētu tehniski-ekonomisko pamatojumu un tehniskās izpētes par jaunu Eiropas platuma dzelzceļa līniju Rail Baltica maršrutā Latvijas teritorijā. Projekta kopējās izmaksasir EUR2,2 milj., tai skaitā EUR1,1 milj. jeb 50% ir TEN-T finansējums. Līdzīgi projekti apstiprināti arī Lietuvai un Igaunijai. Labāku mērķu sasniegšanai projekta pirmo daļu – tehniski ekonomisko pamatojumu – visas trīs Baltijas valstis izstrādājušas kopīgi. Projektu paredzēts pabeigt līdz 2015.gada beigām.

 

2012-LV-27120-S

Ar Eiropas Komisijas 2013.gada 14.oktobra lēmumu C(2013) 6876 ir apstiprināts finansējums projektam 2012-LV-27120-S „ Dzelzceļa līnijas Rail Baltica Lavijas posma skiču projekta izstrāde un darbību izpēte”.

Projekta ietvaros plānots pabeigt priekšizpēti attiecībā uz Eiropas standarta sliežu ceļa platuma dzelzceļa līniju, kas ļautu uzsākt detalizētus projektēšanas darbus un būvdarbus. Plānots veikt sliežu ceļa un ar to saistīto būvju skiču projekta izstrādi, kā arī tehnisko izpēti par dzelzceļa līnijas ekspluatāciju un uzturēšanu pēc būvniecības.

Finansējuma saņēmējs – Satiksmes ministrija.

Projekta kopējās izmaksas EUR 9, 84 milj. apmērā, tai skaitā TEN-T līdzfinansējums – EUR 4,92 milj. Projekta īstenošana plānota līdz 2015.gada 31.decembrim.

2007. gada ikgadējās programmas ietvaros apstiprinātie Latvijas projekti

Projekts 2007-LV-91801-S „Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN-T tīklā: Rīgas Ziemeļu transporta koridora izpētes pabeigšana”

Projekts turpina 2005.gada TEN-T projektu „Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrācija TEN-T tīklā”, kas paredz Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1. un 2. posma izpēti. 2007.gada projekta ietvaros veiktas tehniskās izpētes par Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4. posmu, tehniskās izpētes par Rīgas ostas savienojumu ar Via Baltica dienvidu ievadu Rīgā, kā arī tālākas izpētes VPP modeļa risinājuma un konkursa dokumentācijas izstrādei. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR6,3 milj., TEN-Tfinansējums -EUR3,15 milj. Projektuīstenoja Rīgas dome un projektspabeigts 2012.gadā.

Projekts Nr. 2007-LV-91802-S „Ventspils brīvostas infrastruktūras ilgtspējīgas attīstības un drošas un efektīvas pieejas esošajai ostas teritorijai izpēte”

Projekta ietvaros bija paredzēts izstrādāt detalizētus projektus diviem jauniem termināļiem Ventspils brīvostā: tilta terminālim un ģenerālkravu terminālim. Pēc projekta apstiprināšanas Eiropas Komisijā, projekta saņēmējs - Ventspils brīvostas pārvalde - pieņēma lēmumu no projekta īstenošanas atteikties.

2008. gada ikgadējās programmas ietvaros apstiprināts Latvijas projekts

Projekts 2008-LV-91500-S „Izpēte un tehniskā projektēšana projektam „Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcija””

Projekta ietvaros veikta izpēte, izstrādāts skiču projekts un tehniskais projekts Rīgas brīvostas kuģu ceļa rekonstrukcijai (padziļināšanai) divos posmos: padziļināšana līdz 15,5 m un 17,0 m. Projekta kopējās attiecināmās izmaksasir EUR1,64 milj., TEN-T finansējums -EUR 0,82 milj. Projektu līdzfinansēja unīstenoja Rīgas brīvostas pārvalde. Projekts īstenots laikā no 2009.gada aprīļa līdz 2011.gada 31.augustam.

2009. gada EERP (European Economic Recovery Plan) programmas ietvaros apstiprināts Latvijas projekts

Projekts 2009-LV-00038-E „Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN-T tīklā: Viestura un Meža ielu divlīmeņu šķērsojuma izbūve”

Projekta ietvaros kā Austrumu maģistrāles sastāvdaļa izbūvēts divlīmeņu krustojums pār Meža prospektu 0,7 km garumā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksasir EUR39,19 milj., tai skaitā TEN-T finansējums - EUR 3,919 milj. Projekta līdzfinansējumu nodrošināja un projektu īstenoja Rīgas dome. Projekts īstenotsno 2010.gada sākuma līdz 2011.gada beigām.

2011. gada ikgadējās programmas ietvaros apstiprināti Latvijas projekti

Projekts 2011-LV-93133-S "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas skiču projekta izstrāde"

Projekta ietvaros plānots veikt izpēti Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas paplašināšani Austrumu - Rietumu virzienā (no Rēzeknes un Daugavpils uz Rīgu, Jelgavu, Tukumu un Ventspili). Projekta mērķis ir izstrādāt projektēšanas un būvdarbu konkursa tehniskās specifikācijas, un to veido šādi elementi:

  • elektrifikācijas tehniski-ekonomiskā pamatojuma pārskatīšanam, lai apstiprinātu tehniskā risinājuma izvēli;
  • ieteicamā risinājuma tehniskā skiču projekta izstrāde;
  • ietekmes uz vidi novērtējums;
  • investīciju plāna sagatavošana.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2,8 milj. EUR, TEN-T finansējums - 1,4 milj. EUR. Projektu īsteno VAS "Latvijas dzelzceļš". Projekts uzsākts 2013.gadā un to plānots pabeigt līdz 2014.gada decembrim.

2012. gada ikgadējās programmas ietvaros apstiprināts projekts

2012.gada ikgadējās programmas ietvaros apstiprināts projekts:

Ar Eiropas komisijas 2013.gada 9.decembra lēmumu C(2013)9173 ir apstiprināts līdzfinansējums 2012-LV-91079-S „ Rīgas pilsētas un Rīgas Brīvostas integrēšana TEN-T tīklā: detalizēta Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1. posma projekta izpēte”.

Projekta ietvaros plānots veikt detalizēta projekta izstrādi Ziemeļu koridora 1. posma būvniecībai, ieskaitot būvatļaujas ieguvi. 1. posms jeb t.s. „Brīvības ielas dublieris” veido Ziemeļu koridora austrumu daļu. Tas sākas no autoceļa E67 pie Berģiem un turpinās līdz Gustava Zemgala gatvei. Kopējais plānotais garums ap 9.1 km.

Finansējuma saņēmējs – Rīgas dome.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 3,06milj. apmērā, tai skaitā TEN-T līdzfinansējums – EUR 1,52 milj. Projekta īstenošana plānota līdz 2015.gada 31.decembrim.

2013. gada ikgadējās programmas ietvaros apstiprināts projekts

Ar Eiropas komisijas 2014.gada 14.oktobra lēmumu C(2014)7570 ir apstiprināts līdzfinansējums 2013-LV-91035-S „Rīgas pilsētas un Rīgas Brīvostas integrēšana TEN-T tīklā: Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4. posma tehniskā projekta izstrāde”.

Projekta ietvaros plānots veikt detalizēta būvniecības tehniskā projekta izstrādi Ziemeļu koridora 3. un 4. posmam, kuru kopgarums ir 14,4 km. Pasākuma mērķis ir savienot Rīgas Brīvostu ar Eiropas (TEN-T) autoceļu tīklu.

Finansējuma saņēmējs – Rīgas dome.

Projekta tehnisko projektēšanu bija plānots izstrādāt līdz 2015.gada 31.decembrim. Tika secināts, ka plānoto aktivitāšu īstenošanai nepieciešams garāks periods kā iepriekš plānots un tā rezultātā attiecīgi netiktu laicīgi pabeigtas visas aktivitātes projekta mērķa sasniegšanai. Rīgas Dome ar EK Inovāciju un tīklu izpildaģentūru (INEA) panāca abpusēju vienošanos par projekta pārtraukšanu.