ES fondu ieguldījums satiksmē

Satiksmes ministrijas noteiktās prioritātes ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodā ir pāreja uz ilgtspējīgu un viedu mobilitāti, ilgtspējīgas TEN-T infrastruktūras izveide un digitālās savienojamības nodrošināšana. Latvijai ir saistoši kopīgie ES klimata un digitalizācijas mērķi, savukārt, problēmas, kas jārisina transporta nozarē ir SEG emisiju samazināšana, lielā atkarība no fosilajām degvielām, videi draudzīgas elektrouzlādes nodrošināšana, iekšējās un ārējās sasniedzamības kvalitātes un drošības uzlabošana. Tāpat, lai arī situācija Latvijā pakāpeniski uzlabojas, ir jāuzlabo interneta pārklājums un tā kvalitāte valsts lauku teritorijās.

Sagaidāms, ka ar ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda investīcijām tiks celta iedzīvotāju labklājība, nodrošinot Latvijas iedzīvotājiem pieejamu, drošu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu pārvietošanos. Tāpat investīcijas veicinās ilgtspējīgu un līdzsvarotu reģionu attīstību, uzlabos reģionos dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti un cels uzņēmumu konkurētspēju.

Kopumā Latvijai ES fondu 2021.-2027.plānošanas periodā pieejamas ES fondu investīcijas 4,7 miljardu eiro apmērā. Tās tiks novirzītas sešiem galvenajiem mērķiem: “Viedāka Eiropa”, “Zaļāka Eiropa”, “Ciešāk savienota Eiropa”, “Sociāla un iekļaujoša Eiropa”, “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa”, kā arī “Pāreja uz klimatneitralitāti”.

Investīciju pamatnostādnes Latvijai par Kohēzijas politikas finansējumu 2021.-2027.gadam

Eiropas Komisijas 2019.gada ziņojumā par Latviju sniegts Komisijas dienestu provizoriskais viedoklis par prioritārajām investīciju jomām un pamatnosacījumiem efektīvai 2021.–2027.gada Kohēzijas politikas īstenošanai.