Finanšu palīdzības mērķi

Lai sniegtu ieguldījumu ES iekšējā tirgus attīstībā un pastiprinātu ekonomisko un sociālo kohēziju, Eiropas transporta tīkla būvniecība ir galvenais elements Eiropas Savienības ekonomiskās konkurētspējas veicināšanā un tās sabalansētā un ilgtspējīgā attīstībā. Tādēļ nepieciešama transporta nacionālo tīklu savstarpējā savienošana, dažādu transporta veidu savietošana, kā arī pieejamības nodrošināšana. Lai sasniegtu šos mērķus, Kopiena ir noteikusi vadlīnijas, kas nosaka mērķus, prioritātes un kopējās intereses projektu definīciju. Projekti, kuri atbilst šīm vadlīnijām, var saņemt Eiropas komunikāciju tīklu jeb TEN budžeta līdzfinansējumu.

Finanšu palīdzības nosacījumi

2007.-2013.gadu periodā TEN budžetā transporta sektora projektu realizācijai paredzēti 8,013 miljardi EUR, no kuriem 6,7 miljardi EUR prioritārajiem projektiem.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 680/2007 (2007. gada 20. jūnijs) tiek piedāvāti jauni finanšu palīdzības veidi, piem., granti būvdarbiem pieejamības maksas shēmu ietvaros, EIB vai citu finanšu institūciju piešķirto aizdevumu procentu likmju atlaides un dalība riska kapitāla fondos.

No TEN budžeta plānots projektiem piešķirt šādas līdzfinansējuma likmes:

 • izpētēm (gan transporta, gan enerģētikas jomās) – līdz 50%

 • prioritāro transporta projektu būvdarbiem – līdz 20% (pārrobežu transporta projektiem – līdz 30%). Latvijas TEN-T prioritārie projekti ir „Rail Baltica” un „Jūras maģistrāles”

 • projektu būvdarbiem, kas neietilpst prioritāro transporta projektu sastāvā un enerģētikas projektu būvdarbiem – līdz 10%

 • ERTMS (European Rail Traffic Management System) – līdz 50%

 • autoceļu, gaisa, iekšzemes ūdensceļu, jūras satiksmes un piekrastes satiksmes vadības sistēmu projektu būvdarbiem – līdz 20%

Eiropas Komisija īpaši atbalstīs šādus projektus:

 1. Prioritārie projekti;

 2. Projekti, kas novērš vājās vietas (bottlenecks), īpaši prioritāro projektu ietvaros;

 3. Projekti, kurus iesniegušas vai atbalstījušas vismaz divas dalībvalstis kopā, īpaši pārrobežu projektu posmu gadījumā;

 4. Projekti, kas veicina tīkla nepārtrauktību un optimizē tā kapacitāti;

 5. Projekti, kas uzlabo TEN-T tīkla pakalpojumu kvalitāti un drošību, un nodrošina nacionālo tīklu savstarpējo savietojamību;

 6. Projekti, kas attīsta un izvērš dzelzceļa, autoceļu, gaisa, jūrniecības, iekšējo ūdens ceļu un piekrastes satiksmes vadības sistēmas, kuras nodrošina nacionālo tīklu savstarpējo savietojamību;

 7. Projekti, kas veicina integrāciju vienotajā tirgū;

 8. Projekti, kas veicina transporta veidu līdzsvarošanu par labu videi visdraudzīgākajiem, tādi kā iekšējie ūdens ceļi.

Pieteikto projektu izvērtēšanā tiks pievērsta uzmanība projekta gatavībai, Kopienas intervences stimulējošai ietekmei uz publisko un privāto finansējumu, finanšu paketes drošumam, projekta sociāli-ekonomiskai ietekmei un ietekmei uz vidi, nepieciešamībai pārvarēt finansiālos šķēršļus un projektu komplicētībai, piem., dēļ nepieciešamības šķērsot dabiskos šķēršļus.

Projektu pieteikumu konkursi TEN-T finanšu palīdzības saņemšanai

Eiropas Komisija izsludina projektu pieteikumu konkursu TEN-T fonda finanšu palīdzības saņemšanai. Projekta pieteikumus var iesniegt valsts un pašvaldību iestādes, valsts uzņēmumi, Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās personas, kā arī starptautiskas organizācijas.

Ar līdz šim izsludināto konkursu nosacījumiem un projektu pieteikumu veidlapām, kā arī ar citu papildus informāciju par TEN-T, var iepazīties Eiropas Transporta tīkla Izpildaģentūras interneta mājas lapā.