Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām"

Satiksmes ministrijas amatpersonu (darbinieku) darba samaksas (mēnešalgas, piemaksu, prēmiju) un sociālo garantiju noteikšanas kritēriji.

Amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgu nosaka saskaņā ar 2022. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 361 (prot. Nr. 33 35. §) “Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients”, ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, kā arī amatpersonas (darbinieka) kategoriju.

Amatam atbilstošo mēnešalgu grupu nosaka saskaņā ar 2022. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 361 (prot. Nr. 33 35. §) “Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients” , pamatojoties uz amatu saimi un līmeni. Katrai mēnešalgu grupai atbilst noteikts mēnešalgu diapazons.

Amata saimi un līmeni nosaka, klasificējot amatu pēc vienotās amatu klasifikācijas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam.

Amatpersonai (darbiniekam), pamatojoties uz individuālā vērtējuma kritērijiem (profesionālā pieredze un darba izpildes novērtējums), piešķir vienu no trim kategorijām.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu amatpersonām (darbiniekiem) tiek noteiktas sekojošas piemaksas, prēmijas un naudas balvas:

piemaksa, ja papildus tiešajiem pienākumiem amatpersona (darbinieks) aizvieto prombūtnē esošu amatpersonu (darbinieku), pilda vakanta amata pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus, izvērtējot darba apjoma sarežģītību, apjomu, atbildību un intensitāti:

 • līdz 30% no mēnešalgas, ja intensitātei ir raksturīga regulāra papildus slodze, kas saistīta ar analītisku, intelektuālu piepūli un ietekmē tiešo amata pienākumu izpildi;
 • līdz 15% no mēnešalgas, ja intensitātei raksturīga neregulāra papildus slodze un intensitātes apjoms būtiski neietekmē tiešo amata pienākumu izpildi, jo tā ir savienojama ar tiešo amata pienākumu izpildi.

piemaksa par diplomātisko rangu specializētajiem nozares atašejiem Latvijas Republikas Pastāvīgajās pārstāvniecībās 20% no mēnešalgas;

piemaksa par virsstundu darbu vai darbu svētku dienās 100% apmērā no amatpersonām (darbiniekiem) noteiktās stundas algas likmes saskaņā ar darba laika uzskaites datiem, kas pēc amatpersonas (darbinieka) izvēles var būt aizstāta ar apmaksātu atpūtas laiku atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam citā nedēļas dienā;

par ministrijai būtisku funkciju nodrošināšanu vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu speciāla piemaksa 100% no mēnešalgas, kur mēnešalgas apmērs kopā ar speciālo piemaksu nepārsniedz Ministru prezidenta mēnešalgu;

saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu prēmija reizi gadā :

 • 75% no mēnešalgas ja darba izpildes novērtējums ir “teicami”;
 • 65% no mēnešalgas ja darba izpildes novērtējums ir “ļoti labi”;
 • 55% no mēnešalgas ja darba izpildes novērtējums ir “labi”;

Prēmijas apmēru nosaka procentuāli atbilstoši katra nodarbinātā nostrādātajam laikam izmaksas periodā. Prēmiju nepiešķir, ja pret nodarbināto ir ierosināta disciplinārlieta vai nodarbinātajam ir spēkā esošs disciplinārsods.

 • naudas balva reizi kalendārajā gadā par nozīmīgu ieguldījumu nozarē valstiski svarīgu mērķu sasniegšanā līdz 100% no mēnešalgas.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu amatpersonām (darbiniekiem) tiek maksāti sekojoši pabalsti:

 • atlaišanas pabalsts;
 • pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi vienas minimālās mēneša darba algas apmērā;
 • pabalsts amatpersonas (darbinieka) nāves gadījumā amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmērā;
 • pabalstu 750 euro apmērā reizi kalendāra gadā amatpersonai (darbiniekam) par katru apgādībā esošu bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” amatpersonām (darbiniekiem) tiek kompensēti kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumi.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu amatpersonām (darbiniekiem) paredz:

 • papildatvaļinājumu no 3 līdz 10 darba dienām atkarībā no darba izpildes novērtējuma un ieņemamā amata, par šo laiku izmaksā vidējo izpeļņu;
 • mācību atvaļinājumu, izmaksājot vidējo izpeļņu;
 • vienu apmaksātu brīvdienu pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.-4.klasē;
 • trīs apmaksātas brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā;
 • vienu apmaksātu brīvdienu izlaiduma dienā, amatpersonai (darbiniekam) vai tās bērnam absolvējot izglītības iestādi;
 • par 2 h saīsinātu darba dienu pirms svētku dienām;
 • naudas balvu, kas kalendāra gada ietvaros nepārsniedz amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmēru par nozīmīgu ieguldījumu nozares valstiski svarīgu mērķu sasniegšanā.
 • amatpersonu (darbinieku) veselības apdrošināšanu, iegādājoties veselības apdrošināšanas polises, kuru cena nedrīkst pārsniegt pusi no normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteikto apmēru.

Saskaņā ar Darba likumu amatpersonām (darbiniekiem) piešķir ne ilgāk kā divas darba dienas sakarā ar laulātā, vecāku, bērna vai cita tuva ģimenes locekļa nāvi.

Specializētajiem nozares atašejiem Latvijas Republikas Pastāvīgajās pārstāvniecībās laikā, kad tie pilda dienestu ārvalstīs, tiek noteikti pabalsti un kompensēti izdevumi saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju un darbinieku atlīdzības likuma 36.pantu un Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem) un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtība".