Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām"

Satiksmes ministrijas amatpersonu (darbinieku) darba samaksas (mēnešalgas, piemaksu, prēmiju) un sociālo garantiju noteikšanas kritēriji.

Amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgu nosaka saskaņā ar 2022. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 361 (prot. Nr. 33 35. §) “Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients”, ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, kā arī amatpersonas (darbinieka) kvalifikāciju un kompetences, darba snieguma līmeni, regulāro darba apjomu.

Amatam atbilstošo mēnešalgu grupu nosaka saskaņā ar 2022. gada 26. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 262 (prot. Nr. 23 26. §) “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība”, pamatojoties uz amatu saimi un līmeni. Katrai mēnešalgu grupai ir noteikti mēnešalgu intervāli.

Amata saimi un līmeni nosaka, klasificējot amatu pēc vienotās amatu klasifikācijas atbilstoši 2022. gada 26. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 262 (prot. Nr. 23 26. §) “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība”.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu amatpersonām (darbiniekiem) tiek noteiktas šādas piemaksas, prēmijas un naudas balvas:

piemaksa ne vairāk kā 30% apmērā atbilstoši papildu pienākumu īstenošanas slodzes intensitātei un veicamo papildus pienākumu būtībai, no tai noteiktās mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata (darba) pienākumiem, kas noteikti amata aprakstā, aizvieto prombūtnē esošu nodarbināto vai ministrijas rīkojumā, dienesta ziņojumā vai citā valsts sekretāra apstiprinātā dokumentā noteiktajā termiņā papildus pilda citus pienākumus, tostarp vada studējošā praksi;

piemaksa par diplomātisko rangu specializētajiem nozares atašejiem Latvijas Republikas Pastāvīgajās pārstāvniecībās 20% no mēnešalgas;

piemaksa par virsstundu darbu vai darbu svētku dienās 100% apmērā no amatpersonām (darbiniekiem) noteiktās stundas algas likmes saskaņā ar darba laika uzskaites datiem, kas pēc amatpersonas (darbinieka) izvēles var būt aizstāta ar apmaksātu atpūtas laiku atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam citā nedēļas dienā;

piemaksa par nozīmīgu ieguldījumu Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai un Ministrijas darbības stratēģijā 2022. – 2027. noteikto mērķu sasniegšanā. Piemaksas apmērs nepārsniedz 30% no mēnešalgas. Piemaksu regulāri (ne retāk kā reizi gadā) pārskata, izvērtējot tās nepieciešamību un pamatotību.

Saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu prēmija reizi gadā:

 • 75% no mēnešalgas, ja darba izpildes novērtējums ir “teicami”;
 • 65% no mēnešalgas, ja darba izpildes novērtējums ir “ļoti labi”;
 • 55% no mēnešalgas, ja darba izpildes novērtējums ir “labi”.

Prēmijas apmēru nosaka procentuāli atbilstoši katra nodarbinātā nostrādātajam laikam izmaksas periodā. Prēmiju nepiešķir, ja pret nodarbināto ir ierosināta disciplinārlieta vai nodarbinātajam ir spēkā esošs disciplinārsods.

Naudas balva reizi kalendārajā gadā par nozīmīgu ieguldījumu nozarē valstiski svarīgu mērķu sasniegšanā līdz 100% no mēnešalgas.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu amatpersonām (darbiniekiem) tiek maksāti šādi pabalsti:

 • atlaišanas pabalsts;
 • pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi vienas minimālās mēneša darba algas apmērā;
 • pabalsts amatpersonas (darbinieka) nāves gadījumā amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmērā;
 • pabalstu 750 euro apmērā reizi kalendāra gadā amatpersonai (darbiniekam) par katru apgādībā esošu bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” amatpersonām (darbiniekiem) tiek kompensēti kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumi.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu amatpersonām (darbiniekiem) paredz:

 • papildatvaļinājumu no 3 līdz 10 darba dienām atkarībā no darba izpildes novērtējuma un ieņemamā amata, par šo laiku izmaksā vidējo izpeļņu;
 • mācību atvaļinājumu, izmaksājot vidējo izpeļņu;
 • vienu apmaksātu brīvdienu pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.-4. klasē;
 • trīs apmaksātas brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā;
 • vienu apmaksātu brīvdienu izlaiduma dienā, amatpersonai (darbiniekam) vai tās bērnam absolvējot izglītības iestādi;
 • par 2 h saīsinātu darba dienu pirms svētku dienām;
 • naudas balvu, kas kalendāra gada ietvaros nepārsniedz amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmēru par nozīmīgu ieguldījumu nozares valstiski svarīgu mērķu sasniegšanā.
 • amatpersonu (darbinieku) veselības apdrošināšanu, iegādājoties veselības apdrošināšanas polises, kuru cena nedrīkst pārsniegt pusi no normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteikto apmēru.

Saskaņā ar Darba likumu amatpersonām (darbiniekiem) piešķir ne ilgāk kā divas darba dienas sakarā ar laulātā, vecāku, bērna vai cita tuva ģimenes locekļa nāvi.

Piešķir un izmaksā atvaļinājuma pabalstu vienu reizi kalendārajā gadā, aizejot vismaz vienu kalendāra nedēļu ilgā ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, ja nodarbinātā ministrijā nostrādātais laiks nav mazāks par sešiem mēnešiem:

 • 50% no mēnešalgas, ja novērtēšanas periodā nodarbinātā darba izpildes novērtējums ir “teicami” vai “ļoti labi”;
 • 30% no mēnešalgas, ja novērtēšanas periodā nodarbinātā darba izpildes novērtējums ir “labi”.

Specializētajiem nozares atašejiem Latvijas Republikas Pastāvīgajās pārstāvniecībās laikā, kad tie pilda dienestu ārvalstīs, tiek noteikti pabalsti un kompensēti izdevumi saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju un darbinieku atlīdzības likuma 36.pantu un Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem) un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtība".