Kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, mājas lapa,  pamatkapitāla lielums un valsts līdzdalības apmērs

VAS “Latvijas Pasts”

juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes novads, LV-1000

www.pasts.lv

Pamatkapitāls: 10 578 515 EUR

Valsts līdzdalības apmērs - 100% Satiksmes ministrija

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dins Merirands

Kapitālsabiedrības pamatdarbība

VAS “Latvijas Pasts” nodrošina kvalitatīvus pasta pakalpojumus visā Latvijas teritorijā. Latvijas Pasts ir moderns, uz biznesa pamatiem balstīts uzņēmums, kas efektīvi konkurē pasta pakalpojumu tirgū ar stabilu reputāciju, augstiem klientu apkalpošanas standartiem un motivētiem darbiniekiem.

 

Valsts līdzdalības atbilstība šā (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums) likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 17.panta pirmo daļu VAS "Latvijas Pasts" un tās akcijas nedrīkst privatizēt vai atsavināt.

Valsts pārvaldes iekārtas likums: atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.punktam

Stratēģiskais mērķis: Veicināt uz jaunajām tehnoloģijām balstītu un uz aktuālajām klientu vajadzībām orientētu pasta pakalpojumu sniegšanu un attīstību. Uzlabot pasta tīkla darbības efektivitāti, vienlaikus nodrošinot iedzīvotāju sasniedzamību. Būt tirgus līderim starp pasta pakalpojumu sniedzējiem Latvijas tirgū un nodrošināt kvalitatīvu iekšzemes un pārrobežu pakalpojumu sniegšanu.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

SIA "Mailmaster" (LP daļu īpatsvars – 100%), adrese: Starptautiskā Lidosta "Rīga"

 Ziemeļu iela 10,  Mārupes pagasts, Rīgas rajons, LV-1044

 

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

 http://www.pasts.lv/lv/par_mums/parskati_un_statistika/#finansu-un-nefinansu-merki

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 26.novembra rīkojumā Nr.605 “Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" peļņas daļu par 2018.gadu” sabiedrībai nav jāmaksā dividendes no tīrās peļņas par 2018.gadu.

http://www.pasts.lv/lv/par_mums/parskati_un_statistika/#finansu-raditaji_iemaksas-valsts-vai-pasvaldibas-budzeta

Ziņas, ka valsts paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Šobrīd nav plānots

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Šobrīd nav plānots