Nozaru asociācijas apvieno uzņēmējus, kas darbojas Latvijas tranzīta un loģistikas jomā. Asociāciju galvenais mērķis ir sniegt uzņēmējiem dažāda veida atbalstu sava biznesa attīstībai. Uzņēmēju asociācijas spēlē ļoti nozīmīgo lomu jaunu kravu un investīciju piesaistē Latvijas ekonomikā, kā arī veicina pilnvērtīgāku Latvijas iekļaušanos reģionālās un globālās loģistikas ķēdēs.

Baltijas asociācija – Transports un loģistika pārstāv Ventspils brīvostā strādājošos nozīmīgus tranzīta un loģistikas uzņēmumus. Asociācijas mērķis ir veidot ciešāku sadarbību starp asociācijas biedriem un nozares institūcijām nacionālā un starptautiskā mērogā, radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības un nozares attīstībai, veicinot kravu tranzītu caur Latviju un Ventspils ostu. Asociācija aktīvi pārstāv nozares intereses Latvijas un Eiropas Savienības politiskajos procesos iesniedzot priekšlikumus par tranzīta un loģistikas biznesa pilnveidošanu. Asociācija sadarbojas ar kravu nosūtītājiem un institūcijām ārvalstīs, kā arī nacionālajām un starptautiskajām institūcijām kravu tranzīta jomā.

Tālrunis: 26122866; 25478663
Mājaslapa: 
www.batl.lv
E-pasts: info@batl.lv vai info@batl.eu

Latvijas Nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācija (LAFF) apvieno Latvijas kravas ekspeditoru un muitas noliktavu turētājus un pārstāv viņu intereses Latvijā un starptautiskajā līmenī. Asociācijas mērķis ir Latvijas kravas ekspeditoru, noliktavu turētāju un loģistikas uzņēmumu darbības attīstība un efektivitātes paaugstināšana, kravas ekspedīcijas, transporta un loģistikas pakalpojumu pilnveidošana. Asociācija LAFF ir Starptautiskās kravas ekspeditoru asociāciju federācijas FIATA un  Latvijas Darba Devēju Konfederācijas LDDK biedrs.

Tālr.: 67603102; 26483939
Mājaslapa: 
www.laff.lv
E-pasts: laff@laff.lv

Autopārvadātāju asociācija "Latvijas Auto" apvieno kravu un pasažieru autopārvadātājus ar mērķi attīstīt un paaugstināt autopārvadājumu efektivitāti. Asociācijā darbojas 411 uzņēmumi, kuru rīcībā ir vairāk nekā 6317 transportlīdzekļu. Lielākā daļa Asociācijas biedriem piederošo automašīnu pilnībā atbilst Eiropas ekoloģiskajām un tehniskajām prasībām. Asociācijas kravu un pasažieru pārvadājumu uzņēmumi veic pārvadājumus uz vairāk nekā 30 Eiropas un Āzijas valstīm. Asociācijai “Latvijas Auto” ir vairāki darbības virzieni, t.sk. pārstāvēt Asociācijas biedru intereses Latvijā un ārvalstīs, radīt labvēlīgus pārvadājumu nosacījumus, uzturēt sadarbības sakarus ar ārvalstu sabiedriskām, valstiskām un citām struktūrām, ņemt dalību nozares profesionālās izglītības organizēšanā, u.c.

Tālrunis: 67389270
Mājaslapa: 
www.lauto.lv
E-pasts: lauto@lauto.lv

Latvijas Autopārvadātāju nacionālā asociācija ir apvienojusies autopārvadājumu uzņēmumi, lai pārstāvētu savas intereses valsts un starptautiskajās institūcijās. Asociācija nodrošina saikni ar citām autopārvadātāju organizācijām Latvijā un Eiropā, lai paaugstinātu pārvadājumu kvalitāti, pārstāv savu biedru intereses attiecībās ar citām nevalstiskajām Organizācijām, popularizē nozari un nozares intereses masu mēdijos un veic cita veida atbalstu saviem biedriem.

Tālrunis:29107508; 27702211
Mājaslapa: 
www.lana.org.lv
E-pasts: oskars@lana.org.lv

Latvijas Kuģu brokeru un aģentu nacionālā asociācija (NALSA) ir dibināta lai aizstāvētu kuģu brokeru un aģentu intereses. Asociācijā ir apvienojusies 26 uzņēmumi. Asociācija ievieš un pielieto Latvijā UNCTAD Apvienoto nāciju tirdzniecības un attīstības konferences rekomendējošos minimālos standartus, sadarbojas ar Latvijas ostu pārvaldēm, veic kuģu aģentu profesionālo zināšanu pārbaudi, sadarbojas ar nacionālām un starptautiskām organizācijām kuģu aģentēšanas jautājumos, aizstāv kuģu brokeru un aģentu profesionālās intereses valstiskā līmenī, veic informācijas koordināciju kuģu aģentēšanas jautājumos.

Tālrunis: 29225500

Mājaslapa:www.nalsa.lv
E-pasts: info@nalsa.lv

Latvijas Loģistikas asociācija veicina muitas brokeru un loģistikas attīstību un darbību Latvijā. Asociācijas mērķi ir kravu kustības pāri Latvijas robežai uzlabošana, kravu piesaistes palielināšana un drošas kravu kustības nodrošināšana caur Latviju, moderno loģistikas tehnoloģiju izmantošana, loģistikas pakalpojumu konkurētspējas palielināšana. Asociācija veicina muitas brokeru un loģistikas attīstību un darbību Latvijā.

Tālrunis: 67373300; ; 29106655
Mājaslapa: 
www.lla.lv
E-pasts: lla@lla.lv

Latvijas Stividorkompāniju asociācija apvieno Latvijas uzņēmējus, kas sniedz stividoru pakalpojumus Latvijas ostās. Asociācijā ir apvienojusies 14 uzņēmumi. Asociācijas mērķi ir veikt ekonomiskos, organizatoriskos un tiesiskos pasākumus, lai veicinātu stividoru pakalpojumu sniegšanu Latvijā, veicināt Latvijas stividoru pakalpojumu biznesa konkurētspēju, celt Latvijas kā stabila ekonomiskā partnera prestižu, palielināt valsts un iedzīvotāju ienākumus ar stividoru biznesa palīdzību.

Tālrunis: 67315564; 29238556
E-pasts: 
rextonup@gmail.com

Latvijas Mazo ostu asociācija aizstāv un pārstāv Latvijas mazo ostu intereses un veicina mazo ostu attīstību Latvijā.

Tālrunis: 29238127
E-pasts: 
rojasosta@apollo.lv

Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācija nodarbojas ar Latvijas transporta sistēmas un ar to saistītās infrastruktūras pilnveidošanu, veicinot pētniecisko, mācību institūciju un transporta organizāciju potenciālu. Asociācijas biedri ir Latvijas lielākie transporta uzņēmumi un izglītības iestādes. Asociācijas galvenais darbības virziens ir transporta nozares projektu īstenošana, loģistikas sistēmu veidošana reģionālā līmenī, mūsdienu navigācijas un informācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana transporta monitoringa pielietojumos, kā arī atbalsts izglītības iestādēm transporta nozares izglītības programmu izstrādē.

Graudu iela 68, Rīga, LV-1019
Tālr. 29215392
Mājaslapa: 
www.lataia.lv
E-pasts: lataia@lataia.lv

Latvijas Aviācijas Asociācija ir izveidota, lai apvienotu aviācijas nozari dažādās ar to saistītās darbības jomās un pārstāvēt “vienā balsī” aviācijas nozares intereses. Asociācijā ir apvienojušies uzņēmumi, kas veici pasažieru vai kravu aviopārvadājumus un sniedz ar aviopārvadājumiem saistītos pakalpojumus. Asociācijas mērķis ir Latvijas aviācijas nozares vērtību ķēdes stiprināšana un saistīto uzņēmumu konkurētspējas atbalsts vietējā un starptautiskajā tirgū.

Tālrunis: 26176555
Mājas lapa: 
www.laa.aero
E-pasts: info@laa.aero

Biedrība pārstāv Rīgas brīvostā strādājošo komersantu intereses Latvijā un Eiropā. Biedrība “Rīgas brīvostas padome” ir ar 16 gadus lielu vēsturi, apvienojot Rīgā strādājošos ostu uzņēmējus. Biedrības galvenais mērķis ir ar kopēju sadarbību veicināt Rīgas brīvostas attīstību gan komercijā, gan vides jautājumus, tai skaitā sadarbojoties ar citām organizācijām Latvijā un Eiropā, atbilstoši starptautiskajām normām. Biedrība sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, iestādēm, biedrībām Latvijā un ārvalstīs, tā veidojot sadarbības un pieredzes apmaiņas ar citām ostām, tā arī popularizējot Rīgas brīvostu plašākā mērogā.

​Tālrunis: +371 2611 2076
E- pasts: RihardsStrenga@gmail.com

Starptautiskās organizācijas

Pasaules Tirdzniecības organizācija / World Trade Organization (WTO)
Mājaslapa: http://www.wto.org/

Starptautiskā Jūras organizācija / International Maritime Organization (IMO)
Mājaslapa: http://www.imo.org

Pasaules Muitas organizācija / World Customs Organisation (WCO)
Mājaslapa: http://www.wcoomd.org/

Starptautiskā autopārvadājumu savienība / International Road Transport Union (IRU)
Mājaslapa: http://www.iru.org/

Apvienoto Nāciju Eiropas ekonomikas komiteja / United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) - Transport - Border Crossing Facilities
Mājaslapa: http://www.unece.org/trans/bcf/welcome.html

Āzijas – Eiropas sanāksme
Mājaslapa: http://www.aseminfoboard.org/