Kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, mājas lapa,  pamatkapitāla lielums un valsts līdzdalības apmērs

VSIA “Autotransporta direkcija”

juridiskā adrese: Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050

www.atd.lv

Pamatkapitāls: 200 919 EUR

Valsts līdzdalības apmērs - 100% Satiksmes ministrija

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra p.i. Ligita Austrupe

Kapitālsabiedrības pamatdarbība

VSIA “Autotransporta direkcija” ir vienotas valsts politikas realizētāja pasažieru un kravu pārvadājumu jomā. VSIA “Autotransporta direkcija” darbība saistīta ar sabiedriskā transporta – pasažieru pārvadājumu ar autobusu un vilcienu – plānošanu, licenču izsniegšanu kravu un pasažieru komercpārvadājumiem un atļauju izsniegšanu starptautisko pārvadājumu veikšanai.

Valsts līdzdalības atbilstība šā (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums) likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Valsts pārvaldes iekārtas likums: atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktam.

Stratēģiskais mērķis: nodrošināt sabiedrības interesēm atbilstošu vienotu, ilgtspējīgu un pieejamu sabiedriskā transporta pakalpojumu reģionālo maršrutu tīklu un pārvadājumu minimālo valsts garantēto pakalpojumu apjomu tajā, kā arī uzturēt un īstenot kvalitatīvu pakalpojumu kompleksu (sistēmu), lai pārvadātājiem nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi tirgum autopārvadājumu jomā.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

Nav līdzdalība citās kapitālsabiedrībās.

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

http://www.atd.lv/lv/jaunumi/vsia-autotransporta-direkcija-gada-p%C4%81rskati

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā

Par 2022. gada pārskata gadu saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 14. decembra rīkojumu Nr. 886 "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" peļņas daļu par 2022. gadu" noteiktas dividendes 274 577 euro, kas novirzītas valsts SIA „Autotransporta direkcija” deleģētā valsts uzdevuma īstenošanai – ritošā sastāva iegādei pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu. Dividendes par 2022. gadu nav izmaksātas.

Par 2021. gada pārskata gadu izmaksātās dividendes - 277 071 EUR.

Par 2020. gada pārskata gadu izmaksātās dividendes - 397 180.00 EUR.

Par 2019. gada pārskata gadu izmaksātās dividendes - 716 406.40 EUR.

Par 2018. gada pārskata gadu izmaksātās dividendes - 892 004.45 EUR

http://www.atd.lv/lv/jaunumi/vsia-autotransporta-direkcija-gada-p%C4%81rskati

http://www.atd.lv/lv/jaunumi/parskati

Ziņas, ka valsts paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Šobrīd nav plānots.

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Šobrīd nav plānots.