Pasta pakalpojumiem ir liela nozīme citu ekonomikas sektoru efektīva darba nodrošināšanā, jo, neskatoties uz tehnoloģisko progresu, pasta tīkls joprojām ir lielākais un blīvākais pasaulē. Ļoti svarīga ir pasta pakalpojumu loma saziņas attīstībā, ne tikai informācijas apmaiņas jomā, bet arī sociālās vienotības saglabāšanā un nodrošināšanā.

Pasta nozarē valsts politiku izstrādā un valsts pārvaldes funkcijas īsteno Satiksmes ministrija.

Pasta pakalpojumu uzraudzību veic Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK).

Pasta pakalpojumi ir regulējamie sabiedriskie pakalpojumi, kurus iedala tradicionālajos pasta pakalpojumos, eksprespasta pakalpojumos, kurjerpasta pakalpojumos un abonēto preses izdevumu piegādes un ar to saistītajos pakalpojumos. Lai sniegtu pasta pakalpojumus, pasta komersantiem jāreģistrējas SPRK uzturētajā pasta komersantu reģistrā.

SPRK datu bāzē 2023. gada 30. janvārī ir reģistrēti  62 pasta komersanti.

Lai nodrošinātu pieejamību pasta pakalpojumiem neatkarīgi no lietotāju ģeogrāfiskās atrašanās vietas, ir noteikts universālais pasta pakalpojums — minimālais noteiktas kvalitātes pasta pakalpojumu kopums, kas pieejams visiem lietotājiem visā Latvijas Republikas teritorijā par vienotiem tarifiem.

Līdz 2026.gada 31.decembrim universālā pasta pakalpojuma saistības ir noteiktas valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Pasts”. Galvenie priekšnoteikumi universālā pasta pakalpojuma saistību izpildē ir universālā pasta pakalpojuma sarakstā ietilpstošo pasta pakalpojumu nodrošināšana par vienotu tarifu visā Latvijas Republikas teritorijā.

Universālais pasta pakalpojums ietver:

  • iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu, kuru svars nepārsniedz divus kilogramus (tajā skaitā ierakstītu un apdrošinātu sūtījumu), savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde,
  • pasta paku sūtījumu (tajā skaitā apdrošinātu sūtījumu), kuru svars nepārsniedz desmit kilogramus, savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde;
  • pārrobežu pasta paku (tajā skaitā apdrošināto), kuras saņem no citām Eiropas Savienības valstīm un kuru svars nepārsniedz 20 kilogramus, piegāde;
  • abonēto preses izdevumu savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde..

Izpildot universālā pasta pakalpojuma saistības, universālā pasta pakalpojuma sniedzējam jānodrošina pakalpojumu kvalitātes atbilstība noteiktajām prasībām attiecībā uz pasta sūtījumu savākšanas, pārsūtīšanas un piegādes biežumu, ātrumu un regularitāti, kā arī kvalitātes prasības attiecībā uz pasta tīkla piekļuves punktu blīvumu un skaitu.

SPRK VAS “Latvijas Pasts” ir noteicis pienākumu ievērot UPP kvalitātes prasības vēstuļu korespondences sūtījumu pārsūtīšanas laikiem iekšzemē. Nākamajā darba dienā adresātiem jāpiegādā vismaz 90% no visiem vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījumiem. Ceturtajā darba dienā izsniegšanai nodrošina vismaz 98% no visiem pasta paku sūtījumiem ceturtajā darba dienā pēc pasta pakas sūtījuma nodošanas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā.

Ar 2020.gada 17.jūlija rīkojumu Nr.397 Ministru kabinets atbalstīja konceptuālajā ziņojumā “Abonētās preses izdevumu piegādes nodrošināšanas un drukāto mediju atbalsta pilnveides iespējas” ietverto risinājuma 1. variantu, ar kuru tiek pilnveidota līdzšinējā kārtība un nodrošināta paredzamība drukātajiem medijiem, kas ir būtisks elements mediju daudzveidībai un ilgtspējai. Šis variants paredz, ka  Regulators konkursa kārtībā izvēlas universālā pasta pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošinās arī abonētās preses pakalpojumus kā universālā pasta pakalpojuma sastāvdaļu, konkursa uzvarētājam apstiprina abonētās preses pakalpojumu tarifus.

2021.gada 25.oktobrī tika izdarīti grozījumi Pasta likumā, nosakot abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu apmaksas principus, nosakot deleģējumu Ministru kabinetam ar speciālu regulējumu noteikt preses izdevēju maksājuma proporciju no Regulatora apstiprinātā tarifa, kādu tiem būs jāmaksā UPP sniedzējam, bet tarifa atlikušo daļu universālā pasta pakalpojuma sniedzējam apmaksās no valsts budžeta. Tādējādi tiks pārtraukts līdz šim spēkā esošais īpašais izņēmuma regulējums, kad šo pakalpojumu nodrošināja par Ministru kabineta noteiktajām cenām, kuras nesedz pakalpojuma pašizmaksu, un zaudējumus kompensēja no valsts budžeta. No 2023.gada 1.janvāra tiks piemērota jauna abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu apmaksas kārtība saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.463 “Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu apmaksas kārtība”.

2021.gadā Regulators rīkoja konkursu universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai. Ar Regulatora 2021.gada 22.jūlija lēmumu Nr.78 “Par konkursa universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai uzvarētāju” VAS “Latvijas Pasts” tika atzīts par konkursa UPP sniedzēja noteikšanai uzvarētāju un ar Regulatora 2021.gada 22.jūlija lēmumu Nr. 79 “Par universālā pasta pakalpojuma saistību noteikšanu” VAS “Latvijas Pasts” tika noteiktas UPP saistības no 2022.gada 1.janvāra līdz 2026.gada 31.decembrim.

 Pasaules Pasta savienības (UPU) ietvaros tiek īstenota strukturālā reforma, kas paredz UPU atvēršanu plašākam ieinteresēto pušu lokam – ne tikai dalībvalstu izraudzītajiem pasta operatoriem (universālā pasta pakalpojuma sniedzējiem), bet arī citiem pasta operatoriem, ar pasta pakalpojumu sniegšanu saistītajām organizācijām (dažādas asociācijas, pārvadātāji, pasta iekārtu ražotāji, zinātniskās organizācijas, e-komercijas pārstāvji, finanšu pakalpojumu nodrošinātāji utml.). Pirmajā posmā tika pilnveidota Konsultatīvās komitejas struktūra, nosakot iespēju piedalīties šajā formātā pasta nozares plašākam dalībnieku lokam.

2023.gada oktobrī tiks rīkots UPU ārkārtas kongress, kurā plānots apstiprināt reformas īstenošanas plānu, kas paredz pakāpeniski atvērt UPU izstrādātos produktus un pakalpojumus plašākam ieinteresēto pušu lokam, ievērojot skaidrus principus un nosacījumus, nosakot katra dalībnieka lomu, tiesības un pienākumus.