• LR Finanšu ministrijas "Vadlīnijas un skaidrojumi".
 • Informācija finansējuma saņēmējiem par ES fondu īstenošanu (šeit).
 • LR Finanšu ministrijas vēstule "Par Kopienas atbalsta apjoma atspoguļošanu 2007.-2013.gada plānošanas perioda lielā projekta iesniegumā un Eiropas Komisijas lēmumā".
 • LR Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums "Par Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) indeksu piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējās finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektos" (izskatīts MKK š.g. 14.maija sēdē, prot.Nr.18, 3.§)
 • Ekonomikas ministrijas informatīvais ziņojums "Par vadlīnijām būvniecības izmaksu indeksācijā".
 • Iepirkumu uzraudzības biroja pārskats par Publisko iepirkumu likuma regulējumu saistībā ar apakšuzņēmēju iesaisti līgumu izpildē.
 • Satiksmes ministrijas skaidrojums par zemsliekšņa iepirkumiem.
 • Satiksmes ministrija rekomendē finansējuma saņēmējiem, sagatavojot iepirkuma nolikumu, izmantot aktuālos VAS „Latvijas valsts ceļi” iepirkumu nolikumu paraugus (skatīt šeit).
 • Ekonomikas ministrijas informatīvais ziņojums "Par būvniecības izmaksu indeksēšanas slieksni 2013.gadā noslēgtajiem līgumiem".
 • Sanāksmes saistībā ar Satiksmes ministrijas jautājumiem attiecībā uz papildus darbu izpratni iepirkumu pārbaudēs protokols, 13.12.2012.
 • 2012.gada 3.decembra Eiropas Komisijas dienestu organizētā triju Baltijas valstu semināra saistībā ar publiskā iepirkuma jautājumiem materiāli.
 • Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojums par būtiskākajām un biežāk konstatētajām neatbilstībām iepirkuma procedūru dokumentācijā un norisē
 • Guide to the aplication of the European Union rules on state aid, public procurement and the internal market to services of general economic interest, and in particular to social services of general interest
 • Juridisks atbalsts Eiropas Savienības fondu līdzfinansētu projektu īstenošanā.