Saistošie dokumenti

Normatīvie akti

Vadošās iestādes vadlīnijas / skaidrojumi.

Informācija par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām ES struktūrfondu un KF 2014.–2020.gada plānošanas periodā (šeit)

Informācija par izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanu (šeit)

Skaidrojums par horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” (HP IA) projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritēriju „Zaļais iepirkums / Zaļais publiskais iepirkums” (šeit)

Vadlīnijas vides pieejamībai publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai (šeit)

Metodika transporta nozares Eiropas Savienības struktūrfondu un investīciju fondu līdzfinansēto projektu īstenotājiem un starpniekinstitūcijām (šeit)

Eiropas Komisijas viedoklis par izdevumu attiecināmību Eiropas Savienības fonda projektā, izmantojot trīspusējo darījuma kontu (šeit) Finanšu ministrijas informācija par uzdoto jautājumu (šeit)

Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs”: Līguma projekta paraugs. 

Eiropas Komisija ir publicējusi tiešsaistes rīku, kurā iespējams apskatīt visu dalībvalstu detalizētu ES Strukturālo un investīciju fondu (ERAF, KF, ESF, ELEFLA, EJZF) budžetu, plānotās investīcijas pa nozarēm, sasniedzamos mērķus u.c.

Informatīvais materiāls ”Ziņošana par krāpšanu un citiem pārkāpumiem, kas skar Eiropas Savienības finanšu intereses” un infografika.

DG CLIMA sagatavotais apkopojums par klimata izmaiņu aspektiem un vadlīnijas lielajiem projektiem 2014. – 2020.gada programmēšanas periodā - buklets “Climate Change and Major Projects”.

ES stratēģija “EU Strategy on Adaptation to climate change”. Stratēģijas īstenošanai tiek plānots (projektiem) vismaz 20% no ES fondu finansējuma. Vairāk informācijas: šeit un šeit.

Eiropas Investīciju bankas izstrādātā metodoloģija siltumnīcefekta gāzu emisiju novērtēšanai bankas līdzfinansētajos projektos. Metodoloģija ir pieejama šeit.

Semināra “Follow-up on Climate Change Related Requirements for Major Projects in the 2014-2020 Programming Period” prezentācijas ir pieejamas JASPERS Network mājas lapā.