Eiropas Savienības tiesību akti (regulas, direktīvas, lēmumi, vadlīnijas)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra direktīva 2018/1972/ES par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi

Eiropas Parlamenta u Padomes 2018.gada 11.decembra regula 2018/1971/ES,

ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi (BEREC) un BEREC atbalsta aģentūru (BEREC birojs), groza Regulu (ES) 2015/2120 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1211/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija direktīva 2014/61/ES par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai

Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra regula (ES) 2015/2120, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem un Regulu (ES) Nr. 531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 13. jūnija regula (ES) 531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta lēmums Nr.243/2012/ES, ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programmu

Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija regula (ES) 2017/920, ar ko groza regulas (ES) Nr. 531/2012 noteikumus par viesabonēšanas vairumtirgiem

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

ITU (International Telecommunication Union) - Starptautiskās Telesakaru savienība

COM-ITU (Committee for ITU Policy) – ITU politikas komiteja

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) – Interneta vārdu un numuru piešķires korporācija

IGF (Internet Governance Forum) - Interneta pārvaldības forums

CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) - Eiropas Pasta un Telesakaru administrāciju konference

BEREC (The Body of European Regulators for Electronic Communications) - Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestāde

BEREC Office (Agency for Support for BEREC) - Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūra (BEREC birojs)

GSA (Administrative Board of the European GNSS Agency) - Eiropas GNSS aģentūra

ECC (Electronic Communications Committee) – Elektronisko sakaru komiteja

ECO (European Communications Office) - Eiropas Sakaru birojs

COCOM (European Commision Communications Committee ) – Eiropas Komisijas sakaru komiteja

DG CONNECT (Directorate General for Communications Networks, Content & Technology) - Eiropas Komisijas Sakaru tīklu, satura un tehnoloģijas ģenerāldirektorāts

Connecting Europe Facility (CEF) Coordonation Commettee - Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) telesakaru komiteja

High Level Group on Internet Governance - Augsta līmeņa interneta pārvaldības grupa

European GNSS Programmes Committee – Eiropas Globālo navigācijas satelītu sistēmu (GNSS) programmu komiteja

RSPG (Radio Spectrum Policy Group) – Radiofrekvenču spektra politikas grupa

High Level Meeting on Connected & Automated Mobility - Augsta līmeņa sanāksme par savienotu un automatizētu mobilitāti

Galileo (European global satellite-based navigation system)

EGNOS (The European Geostationary Navigation Overlay Service)

Informācija par Galileo programmu latviešu valodā ir pieejama tīmekļa vietnē:

http://www.usegalileo.eu/LV/

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas, telesakaru un elektronikas apakškomisijas apstiprinātie termini.

Projekts "Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās" ir pieejams tīmekļa vietnē.

 

„Atbalstāmo teritoriju saraksta aktualizācija un ar to saistītie pasākumi darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2014.-2020.gada plānošanas periodam specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās – (Pētījumspielikums Nr.1pielikums Nr.2karte)*

*- Pētījums „Atbalstāmo teritoriju saraksta aktualizācija un ar to saistītie pasākumi darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2014.-2020. gada plānošanas periodam specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās” sasniegšanai” veikts , lai aktualizētu ar Eiropas Komisijas 2011. gada 9.novembra lēmumu Nr.C(2011)7699 apstiprinātajā Valsts atbalsta programmā (VAP) Nr.SA.33324 (2011/N) „Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās” (VAP) paredzētās atbalstāmās teritorijas.