Logo

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/1153 (2021.gada 7.jūlijs), ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulas (ES) Nr.1316/2013 un (ES) Nr.283/2014 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1153&qid=1632732435371&from=en