Āzijas un Eiropas sanāksme (ASEM) ir neformāls dialoga un sadarbības forums, kas dibināts 1996.gadā, apvienojot 53 partnerus: 30 Eiropas un 21 Āzijas valstis, Eiropas Savienību un ASEAN sekretariātu. Tās galvenais mērķis ir nodrošināt platformu politiskā dialoga veicināšanai, ekonomiskās sadarbības stiprināšanai un globālo problēmu risināšanai Eirāzijas kontinentā.

ASEM sanāksmes notiek reizi divos gados – pārmaiņus Eiropā un Āzijā.

Pirmās ASEM transporta ministru sanāksmes notika 2009. un 2011.gadā, attiecīgi Viļņā, Lietuvā un Čendu, Ķīnā. Satiksmes ministrija Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā organizēja 3. ASEM transporta ministru sanāksmi, atjaunojot regulāru sadarbību šajā formātā un dodot jaunu impulsu transporta jomas sadarbības dialogam ASEM partneru starpā. ASEM transportu ministru tikšanās reizē tika pieņemta Rīgas deklarācija, kas paredz dalībvalstu apņemšanos stiprināt sadarbību transporta jomā, izveidojot integrētu, ilgtspējīgu un efektīvu sauszemes transporta sistēmu, t.sk. intermodālos risinājumus starp Āziju un Eiropu.

ASEM sanāksmē ministri pārrunāja kopējo vīziju transporta savienojumu attīstības jautājumā starp Eiropu un Āziju, uzsverot šo reģionu savienojamības lielo nozīmi, kas tiešā veidā ietekmē ekonomisko labklājību un ilgtspējīgu attīstību.

Tikšanās laikā dalībnieki sniedza atbalstu iecerei paplašināt transporta tīklus, lai pielāgotos pieaugušajiem tirdzniecības apjomiem starp Āziju un Eiropu, it īpaši attiecībā uz Trans-Eirāzijas sauszemes transporta koridoriem kā alternatīvai vai papildinājumam tradicionālajiem okeāna maršrutiem.

ASEM transporta ministru sanāksmē īpaša loma tika veltīta transkontinentāliem dzelzceļa transporta savienojumiem, ņemot vērā, ka dzelzceļa transporta kā videi draudzīgs transporta veida popularitāte Āzijā un Eiropā arvien pieaug.

ASEM ministru sanāksmē Rīgā tikās ne vien visas galvenās iesaistītās puses: ASEM transporta ministri, Eiropas Komisijas pārstāvji un citas ES amatpersonas, citu starptautisko institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji, bet līdztekus sanāksmei notika arī biznesa forums, kurā piedalījās ASEM valstu transporta un loģistikas nozares uzņēmēji. Biznesa foruma organizēšana  bija jauns un veiksmīgs papildinājums klasiskajam ASEM formātam.

Papildus tam tika iedibināts ASEM koordinējošā partnera institūts, vienai no ASEM dalībvalstīm divu gadu garumā – gadu pirms un gadu pēc ministru sanāksmes - uzņemoties koordinējošo lomu un pēc tam nododot stafeti  nākamajai valsti. Tā 2016.gada 16.-17. marta Rīgā notika ASEM transporta jomas vecāko amatpersonu sanāksme, Latvijai noslēdzot jomas koordināciju un nododot šo pienākumu Indonēzijai

Ceturtā ASEM transporta ministru sanāksme (ASEM TMM4) notika 2017. gada 26.-28. septembrī Bali, Indonēzijā, un tās temats bija “Āzijas un Eiropas savienošana ar integrētu transporta savienojamību un sinerģētiem reģionāliem stratēģiskiem plāniem”.

Piektā ASEM transporta ministru sanāksme (ASEM TMM5) notika 2019. gada 10. un 11. decembrī Budapeštā, Ungārijā.

Sestā ASEM transporta ministru sanāksmes norise plānota Āzijā.