Autoceļi

Satiksmes ministrijas pārvaldījumā ir 20 061 km valsts autoceļu, no tiem 46% ir ar asfaltbetona segumu un 54% - ar grants segumu. Valsts autoceļu tīkla vidējais blīvums ir 0,312 km uz 1 km2. Tātad valsts autoceļi ir 29% no visiem valsts un pašvaldību autoceļiem.

Valsts autoceļu ar melno segumu vizuālais vērtējums

2019. gadā 18,6 procenti jeb 1743 km autoceļu ar melno segumu bija klasificējami kā sabrukuši un tiem bija nepieciešama segas pārbūve (2017. gadā – 23,7 procenti, 2018. gadā – 21,6 procenti).

Valsts autoceļu garums 2019. gadā

Valsts autoceļi

Kopā (km)

Ar melno segumu (km)

Ar grants segumu (km)

Galvenie autoceļi

1673

1756,50

0

Reģionālie autoceļi

5448

4643,50

813,80

Vietējie autoceļi

12880

2805,99

9976,40

Kopā

20061

9205,99

10790,20

2019.gadā 30,48 % jeb 2 805,99 km autoceļu ar melno segumu bija klasificējami kā sabrukuši un tiem bija nepieciešama segas pārbūve (2015. gadā – 25 %, 2016.gadā – 24 %, 2017.gadā – 24,3 %).

Valsts autoceļu melno segumu stāvoklis 2019.  gadā

 

    Galvenie autoceļi

Valsts reģionālie autoceļi

Valsts vietējie autoceļi

km

%

km

%

km

%

Ļoti labā, labā

1 264,5

71,99%

1 729

37,11%

1 015,9

34,50%

Apmierinošā

133,1

7,58%

1 051,3

22,57%

707,8

24,03%

Sliktā, ļoti sliktā

358,9

20,43%

1 878,6

40,32%

1 221,2

41,47%

 

1 756,50

 

4 643,50

 

2805,99

 

2019.gadā 42 % jeb 4 681 km valsts autoceļu ar grants segumu ir klasificējami kā sabrukuši, un tiem ir nepieciešama segas pārbūve.

Autoceļu segu stāvokli kopumā nosaka savlaicīga un pietiekamā apjomā veikta ikgadējo atjaunošanas programmu izpilde, atļauto satiksmes slodžu ievērošana un kalpošanas laika ietekme.

Atbilstoši projektētajai slodzei izbūvētam asfaltbetona segumam jākalpo 8-10 gadi, taču šajā laikā segā uzkrājas paliekošas deformācijas, rodas seguma izdilums rišu veidā, parādās plaisas un virsmas izdrupumi, sega noveco. Asfaltbetona segumus ir ekonomiski lietderīgi atjaunot savlaicīgi, kad defekti nav kļuvuši masveidīgi un neprognozējami un šo segumu vidējais kalpošanas vecums nepārsniedz 12 gadus. Tad asfaltbetona seguma atjaunošanas izmaksas ir viszemākās (1. grafiks).

Valsts autoceļu ar grants segumu vizuālais vērtējums

2019. gadā 51,2 procenti jeb 5520 km autoceļu ar grants segumu ir klasificējami kā sabrukuši, un tiem ir nepieciešama segas pārbūve (2018. gadā 46,4% jeb 5082 km).

Grants segumu stāvoklis 2019. gadā

 

Valsts reģionālie autoceļi

Valsts vietējie autoceļi

km

%

km

%

Labā

46,1

5,67%

626,5

6,28%

Apmierinošā

288,2

35,46%

4 308,7

43,19%

Sliktā

478,5

58,87%

5 041,2

50,53%

 

813,8

 

9976,4

 

Šāda situācija katru gadu tautsaimniecībai nodara zaudējumus 646 miljonus euro apmērā, proti, braucot pa sliktā stāvoklī esošiem autoceļiem, pieaug autotransporta ekspluatācijas izmaksas, brauciena ilgums un palielinās SEG emisijas. Problēmas cēlonis ir savlaicīgi un pietiekamā apjomā neveiktie autoceļu atjaunošanas darbi, kuriem ir jākompensē satiksmes slodžu radītais autoceļu konstrukciju nolietojums un klimatisko apstākļu radītā materiālu novecošanās. Šobrīd valsts autoceļu tīkla pilnīgai sakārtošanai nepieciešami 3,8 miljardi