Pasažierim sabiedriskajā transportlīdzeklī jāpilda sabiedriskā transportlīdzekļa vadītāja, konduktora, vilciena pavadoņa (turpmāk – sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe) vai pārvadātāja norīkoto par pārvadājumu kontroli atbildīgo darbinieku (turpmāk – kontrolieri), kā arī kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas amatpersonu prasības, kas noteiktas šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu.

Pasažierim ir pienākums ievērot tīrību un kārtību sabiedriskā transportlīdzekļa salonā, kā arī normatīvajos aktos par epidemioloģiskajiem ierobežojumiem noteiktās prasības. Pasažierim aizliegts:

 1. sabiedriskā transportlīdzekļa kustības laikā iekāpt tajā vai izkāpt no tā;
 2. bojāt sabiedrisko transportlīdzekli un tā inventāru, kā arī veikt darbības, kas apdraudētu satiksmes drošību;
 3. bez nepieciešamības iedarbināt avārijas slēdžus, bremzes un citas ierīces;
 4. braukt smērējošā vai smakojošā apģērbā, smērēt salonu vai lietot pārtikas vai ķīmiskās preces, kas var nosmērēt salonu vai citu pasažieru apģērbu;
 5. braukt alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, ja pasažieris izturas rupji vai agresīvi, kā arī lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, psihotropās, toksiskās vai citas apreibinošās vielas;
 6. apzīmēt vai aprakstīt sabiedrisko transportlīdzekli;
 7. sabiedriskā transportlīdzekļa salonā atstāt bez uzraudzības mājas (istabas) dzīvniekus;
 8. pārvadāt bagāžu, kura var apdraudēt pasažieru vai sabiedriskā transportlīdzekļa vadītāja drošību vai veselību vai būtiski ietekmēt pasažieru vai sabiedriskā transportlīdzekļa vadītāja ērtības un kura var traucēt sabiedriskā transportlīdzekļa ekspluatāciju vai bojāt sabiedriskā transportlīdzekļa aprīkojumu.

Pasažieris pārvadātāja sniegto sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanas laikā ir Civillikumā noteiktajā kārtībā un apmērā atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies viņa darbības rezultātā.

Pasažiera braukšanas tiesības sabiedriskajā transportlīdzeklī apliecina biļete. Elektroniski vai pa tālruni iegādātajām biļetēm braukšanas tiesības sabiedriskajā transportlīdzeklī apliecina autorizācijas vai rezervācijas kods.

Iegādājoties biļeti maršruta galapunktā braucienam reģionālajā starppilsētu vai reģionālajā vietējā maršrutā, pasažierim ir tiesības norādīt iekāpšanas vietu jebkurā maršrutā paredzētā pieturā, kā arī izvēlēties jebkuru brīvo vietu autobusā.

Pārdodot stāvvietas biļeti vai biļeti personām ar invaliditāti paredzētā sēdvietā, pārdevējam par to jāinformē pasažieri un jāizsniedz biļete ar attiecīgu norādi.

Biļeti braukšanai reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes maršrutā var iegādāties biļešu kasē iepriekš­pārdošanā. To uzsāk vismaz piecas diennaktis pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas un pārtrauc ne agrāk kā iepriekšējā dienā pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas. Informācijai par biļešu iepriekšpārdošanas kārtību un maksu (ja tāda ir noteikta) ir jābūt izvietotai pie biļešu kases.

Biļetes autoostā (maršruta galapunktā) braucienam reģionālajā starppilsētu un reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā pārtrauc pārdot ne agrāk kā 10 minūtes pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas. Savukārt vilciena biļešu kasē abonementa biļetes pārtrauc tirgot piecas minūtes pirms vilciena atiešanas, bet biļetes vienam braucienam - vilciena atiešanas brīdī.

Pasažierim ir iespēja rezervēt vietu reģionālā starppilsētu nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī. Vietu rezervē klātienē maršruta galapunkta kasē, elektroniski vai pa tālruni vismaz piecas diennaktis pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas. Biļeti uz rezervēto vietu iegādājas ne vēlāk kā 60 minūtes pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas.

Ja pasažieris neizmanto iegādāto biļeti braukšanai reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes maršruta sabiedriskajā transport­līdzeklī, viņam ir tiesības nodot to atpakaļ biļešu kasē un saņemt atpakaļ naudas summu 75 % apmērā no braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksas,  ja biļeti un bagāžas biļeti nodod biļešu kasē ne vēlāk kā divas stundas līdz biļetes derīguma termiņa sākumam (piemēram, no autobusa atiešanas laika).

Pasažieris var atteikties no brauciena reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī un saņemt atpakaļ pilnu braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksu, ja:

 • sabiedriskā transportlīdzekļa atiešana kavējas vairāk par 15 minūtēm, nekā paredzēts sabiedriskā transportlīdzekļa kustības sarakstā;
 • pārvadājums nenotiek pārvadātāja vainas dēļ;
 • pasažierim netiek nodrošināta iespēja ieņemt biļetē norādīto vietu vai līdzvērtīgu sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpes ierādītu vietu;
 • sabiedrisko transportlīdzekli ar augstāku pārvadājumu kvalitāti, par ko ir samaksāta papildu maksa, nomaina ar sabiedrisko transportlīdzekli, kurā ir zemāka pārvadājumu kvalitāte.

Biļete ir jāatdod kasē līdz biļetes derīguma termiņa beigām.

Ja pasažieris neizmanto iegādāto abonementa biļeti braukšanai sabiedriskajā transportlīdzeklī, viņam ir tiesības to nodot biļešu kasē un saņemt atpakaļ daļu no samaksātās biļetes vērtības. 90 % no abonementa biļetes cenas, pasažieris saņems, ja biļeti nodos biļešu kasē līdz biļetes derīguma termiņa sākumam, bet, ja biļeti nodos tās derīguma termiņa laikā, pasažieris saņems 75% no cenas par atlikušo neizmantoto laiku.

Biļete jānodod tajā biļešu tirdzniecības vietā, kurā biļete ir iegādāta, kur kasieris par biļetes nodošanu un noteiktās naudas summas atmaksāšanu sastādīs aktu.

Būtiski: Par nozaudētu vai sabojātu (piemēram, saplēstu, apdegušu, labotu) biļeti un bagāžas biļeti naudu neatmaksā un biļeti nebūs iespējams atjaunot.

Pārvadātājam ir pienākums atlīdzināt tiešos zaudējumus, kas radušies, ja pasažieru regulāro pārvadājumu (izņemot pilsētas nozīmes maršrutus) sabiedriskā transportlīdzekļa pienākšana vai atiešana neatbilst kustības sarakstam, kā arī tad, ja atcelts reiss, uz kuru pasažieris iegādājies biļeti. Izņēmums, kad pārvadātājam nav jāatmaksā zaudējumi pasažieriem var būt gadījums, kad transportlīdzekļa pienākšanas vai atiešanas neatbilstība kustības sarakstam vai reisa atcelšana notikusi no pārvadātāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

Pilsētas nozīmes maršruta biļetē jānorāda:

 • pilsētas nosaukums;
 • biļetes numurs un sērija;
 • biļetes cena;
 • pārvadātāja nosaukums;
 • pārvadājuma veids (ja ir vairāki pārvadājumu veidi, piemēram, autobuss, vilciens, tramvajs, trolejbuss).
 • atlaide, ja tāda ir piešķirta;
 • PVN;
 • norāde "kopā apmaksai";

Biļešu kasē pārdotajā reģionālā starppilsētu un reģionālā vietējās nozīmes maršruta biļetē jānorāda:

 • pārvadātāja un biļešu tirgotāja rekvizīti (nosaukums un nodokļu maksātāja numurs);
 • biļetes numurs;
 • brauciena sākumpunkts un galapunkts;
 • biļetes cena (braukšanas maksa vai tarifs);
 • norāde par braukšanas maksas atvieglojumu apmēru (atlaide procentos no biļetes cenas) un attiecīgo pasažieru kategoriju;
 • sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas laiks un datums;
 • vietas, bet vilcieniem - arī vagona numurs (ja ir numurētas vietas), iekāpšanas pietura, ja iekāpšanas vieta atšķiras no biļetes iegādes vietas;
 • maršruta nosaukums, numurs un reisa numurs; biļetes pārdošanas datums un laiks (ja nepieciešams, arī biļetes derīguma termiņi) . atlaide, ja tāda ir piešķirta;
 • PVN;
 • norāde "kopā apmaksai";

Sabiedriskajā transportlīdzeklī pārdotajā reģionālā starppilsētu un reģionālā vietējās nozīmes maršruta biļetē jānorāda:

 • pārvadātāja un biļešu tirgotāja rekvizīti (nosaukums un nodokļu maksātāja numurs);
 • biļetes numurs;
 • brauciena sākumpunkts un galapunkts;
 • biļetes cena (braukšanas maksa vai tarifs);;
 • norāde par braukšanas maksas atvieglojumu apmēru (atvieglojums procentos no biļetes cenas);
 • maršruts;
 • biļetes pārdošanas datums un laiks; atlaide, ja tāda ir piešķirta;
 • PVN;
 • norāde "kopā apmaksai";

Viss noteikumu teksts:

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība (likumi.lv)

Iegādājoties biļeti maršruta galapunktā braucienam reģionālajā starppilsētu vai reģionālajā vietējā maršrutā, pasažierim ir tiesības norādīt iekāpšanas vietu jebkurā maršrutā paredzētā pieturā, kā arī izvēlēties jebkuru brīvo vietu autobusā.

Pārdodot stāvvietas biļeti vai biļeti invalīdiem paredzētā sēdvietā, pārdevējam par to jāinformē pasažieri un jāizsniedz biļete ar attiecīgu norādi.

Biļeti braukšanai reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes maršrutā var iegādāties biļešu kasē iepriekš­pārdošanā. To uzsāk vismaz piecas diennaktis pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas un pārtrauc ne agrāk kā iepriekšējā dienā pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas. Informācijai par biļešu iepriekšpārdošanas kārtību un maksu (ja tāda ir noteikta) ir jābūt izvietotai pie biļešu kases.

Biļetes autoostā (maršruta galapunktā) braucienam reģionālajā starppilsētu un reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā pārtrauc pārdot ne agrāk kā 10 minūtes pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas. Savukārt vilciena biļešu kasē abonementa biļetes pārtrauc tirgot piecas minūtes pirms vilciena atiešanas, bet biļetes vienam braucienam - vilciena atiešanas brīdī.

Pasažierim ir iespēja rezervēt vietu reģionālā starppilsētu nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī. Vietu rezervē klātienē maršruta galapunkta kasē, elektroniski vai pa tālruni vismaz piecas diennaktis pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas. Biļeti uz rezervēto vietu iegādājas ne vēlāk kā 60 minūtes pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas.

Ja pasažieris neizmanto iegādāto biļeti braukšanai reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes maršruta sabiedriskajā transport­līdzeklī, viņam ir tiesības nodot to atpakaļ biļešu kasē un saņemt atpakaļ pilnu summu par samaksāto biļeti vai daļu no tās. Pilnu braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksu pasažieris saņem, ja biļeti un bagāžas biļeti nodod biļešu kasē vismaz divas stundas līdz biļetes derīguma termiņa sākumam (piemēram, no autobusa atiešanas laika). Savukārt, ja biļeti nodod kasē mazāk kā divas stundas pirms biļetes derīguma termiņa sākuma, pasažieris saņem 75% no samaksātās biļetes vērtības.
Tāpat pasažieris var atteikties no brauciena reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī un saņemt atpakaļ pilnu braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksu, ja:

 • sabiedriskā transportlīdzekļa atiešana kavējas vairāk par 15 minūtēm, nekā paredzēts sabiedriskā transportlīdzekļa kustības sarakstā;

 • pārvadājums nenotiek pārvadātāja vainas dēļ;

 • pasažierim netiek nodrošināta iespēja ieņemt biļetē norādīto vietu vai līdzvērtīgu sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpes ierādītu vietu;

 • sabiedrisko transportlīdzekli ar augstāku pārvadājumu kvalitāti, par ko ir samaksāta papildu maksa, nomaina ar sabiedrisko transportlīdzekli, kurā ir zemāka pārvadājumu kvalitāte.

Biļete ir jāatdod kasē līdz biļetes derīguma termiņa beigām.

Ja pasažieris neizmanto iegādāto abonementa biļeti braukšanai sabiedriskajā transportlīdzeklī, viņam ir tiesības to nodot biļešu kasē un saņemt atpakaļ daļu no samaksātās biļetes vērtības. 90 % no abonementa biļetes cenas, pasažieris saņems, ja biļeti nodos biļešu kasē līdz biļetes derīguma termiņa sākumam, bet, ja biļeti nodos tās derīguma termiņa laikā, pasažieris saņems 75% no cenas par atlikušo neizmantoto laiku.

Biļete jānodod tajā biļešu tirdzniecības vietā, kurā biļete ir iegādāta, kur kasieris par biļetes nodošanu un noteiktās naudas summas atmaksāšanu sastādīs aktu.

Būtiski: Par nozaudētu vai sabojātu (piemēram, saplēstu, apdegušu, labotu) biļeti un bagāžas biļeti naudu neatmaksā un biļeti nebūs iespējams atjaunot.

Pārvadātājam ir pienākums atlīdzināt tiešos zaudējumus, kas radušies, ja pasažieru regulāro pārvadājumu (izņemot pilsētas nozīmes maršrutus) sabiedriskā transportlīdzekļa pienākšana vai atiešana neatbilst kustības sarakstam, kā arī tad, ja atcelts reiss, uz kuru pasažieris iegādājies biļeti. Izņēmums, kad pārvadātājam nav jāatmaksā zaudējumi pasažieriem var būt gadījums, kad transportlīdzekļa pienākšanas vai atiešanas neatbilstība kustības sarakstam vai reisa atcelšana notikusi no pārvadātāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

Pilsētas nozīmes maršruta biļetē jānorāda:

 • pilsētas nosaukums;

 • biļetes numurs un sērija;

 • biļetes cena;

 • pārvadātāja nosaukums;

 • pārvadājuma veids (ja ir vairāki pārvadājumu veidi, piemēram, autobuss, vilciens, tramvajs, trolejbuss).

Biļešu kasē pārdotajā reģionālā starppilsētu un reģionālā vietējās nozīmes maršruta biļetē jānorāda:

 • pārvadātāja nosaukums;

 • biļetes numurs;

 • brauciena sākumpunkts un galapunkts;

 • biļetes cena;

 • norāde par braukšanas maksas atvieglojumu apmēru (atlaide procentos no biļetes cenas) un attiecīgo pasažieru kategoriju;

 • sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas laiks un datums;

 • vietas, bet vilcieniem - arī vagona numurs (ja ir numurētas vietas), iekāpšanas pietura, ja iekāpšanas vieta atšķiras no biļetes iegādes vietas;

 • maršruts;

 • biļetes pārdošanas datums un laiks (ja nepieciešams, arī biļetes derīguma termiņi)

Sabiedriskajā transportlīdzeklī pārdotajā reģionālā starppilsētu un reģionālā vietējās nozīmes maršruta biļetē jānorāda:

 • pārvadātāja nosaukums;

 • biļetes numurs;

 • brauciena sākumpunkts un galapunkts;

 • biļetes cena;

 • norāde par braukšanas maksas atvieglojumu apmēru (atvieglojums procentos no biļetes cenas);

 • maršruts;

 • biļetes pārdošanas datums un laiks;

Bez maksas jeb ar 100% atvieglojumu  reģionālās nozīmes (piemēram, braucienam Rīga - Daugavpils) maršrutos  var braukt:

 • pirmsskolas vecuma bērni ,
 • kas saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu nav uzsākuši pamatizglītības apguvi;
 • bāreņi un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās vai profesionālajās izglītības iestādēs;
 • personas ar I un II grupas invaliditāti , persona līdz 18 gadiem ar invaliditāti, kā arī personām, kuras pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadiem ar invaliditāti. Šie pasažieri  bez maksas var izmantot arī valstspilsētas sabiedriskā transporta   maršrutos. Politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki

Būtiski! Lai izmantotu iespēju bez maksas pārvietoties sabiedriskajā transportā, pasažieriem, kuriem ir šādas tiesības, ir jāiegādājas bezmaksas jeb „nulles” biļete. To var izdarīt biļešu kasēs (autoostā, dzelzceļa stacijā) vai pie sabiedriskā transporta vadītāja.

Biļete par ceļu jāsaglabā līdz brauciena beigām, jo tā apliecina pasažiera tiesības pārvietoties ar šo sabiedrisko transportlīdzekli. Tāpat pēc sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpes vai kontroliera pieprasījuma tā ir jāuzrāda pārbaudei.

Tāpat, ja pasažierim pienākas atlaide maksai par braukšanu sabiedriskajā transportā, viņa pienākums ir uzrādīt dokumentu, kas apliecina pasažiera tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumu (piemēram, skolēna vai invaliditātes  apliecību, apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai u.c.)

1. līdz 9. klases skolēniem, kuri dzīvo ārpus tās pilsētas robežām, kurā iet skolā, ir tiesības saņemt  kompensāciju 100% apmērā no braukšanas maksas izdevumiem. Šī norma ir spēkā mācību gada laikā braucieniem novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ar jebkuru sabiedrisko transportu (pilsētas un reģionālā nozīmes maršrutos).

Vidusskolas skolēniem (klātienes 10. līdz 12. klase), kuri dzīvo ārpus pilsētas robežām, ir tiesības saņemt  kompensācija 50% apmērā no braukšanas maksas izdevumiem  braucieniem no dzīvesvietas līdz skolai un atpakaļ. Atlaide ir spēkā mācību gada laikā braucieniem ar jebkuru sabiedrisko transportu.

Savukārt, ja skolēniem uz vispārējās izglītības iestādi ir jābrauc uz citu pašvaldību, jo pašvaldības teritorijā, kur dzīvo skolēns, nav vispārējās pamata vai vidējās izglītības iestādes, viņiem mācību gada laikā ir tiesības saņemt kompensāciju 50% apmērā no  braukšanas maksas izdevumiem jebkurā sabiedriskajā transportā, braucot no dzīvesvietas līdz skolai un atpakaļ.

Tas nozīmē, ka šiem skolēniem biļete braukšanai sabiedriskajā transportā ir jāiegādājas par pilnu maksu, bet mācību gada laikā pašvaldība noteiktajā kārtībā kompensē šos izdevumus noteiktajā  apmērā.

Reģionālās nozīmes maršrutos personām no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, kuras uzrāda Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" vai Latvijas Goda ģimenes apliecību "Goda ģimene" un personu apliecinošu dokumentu, kā arī, attiecīgi - skolēna vai studenta apliecību:

 • ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 50 % apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas;  
 • 40 % apmērā no abonementa biļetes;
 • Skolēni, (apmeklē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes) ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 90 % apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas;
 • Studenti, kuri  turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 90 % apmērā no brauciena biļetes cenas,

4. maijā, 11. un 18. novembrī iepriekš minētie braukšanas maksas atvieglojumi attiecībā uz brauciena biļetes cenu tiek noteikts 100 % apmērā.

Pasažierim ir tiesības sabiedriskā transportlīdzekļa salonā (izņemot pasažieru vilcienu vagonu) bez maksas pārvadāt rokas bagāžu, kas ir viegli pārnēsājama un kuras izmērs (garums, platums, augstums) nepārsniedz 40 x 40 x 20 cm, bet svars – 8 kg.

Pasažieru vilcienu vagonā pasažierim ir tiesības bez maksas pārvadāt bagāžu, kas ir viegli pārnēsājama un kuras izmēri (garums, platums, augstums) nepārsniedz 60 x 40 x 20 cm, bet svars – 20 kg.

Bagāžu novieto tai paredzētajā vietā (bagāžas plauktā), ja attiecīgā modeļa transportlīdzeklī izgatavotājrūpnīca šādu vietu ir paredzējusi, vai vietā zem priekšā esošā sēdekļa

Sabiedriskajā transportlīdzeklī bez maksas drīkst pārvadāt arī kruķus, bērnu un invalīdu ratiņus, kā arī rokas bagāžu, kurai viens no minētajiem rokas bagāžas izmēriem pārsniedz noteikto izmēru (piemēram, saliekamā makšķere, slēpes, ragaviņas), ja sabiedriskā transport­līdzekļa tehniskās iespējas to pieļauj.

Bagāžu, kuras izmēri un svars pārsniedz iepriekš minētos lielumus, pārvadā  sabiedriskā transportlīdzekļa bagāžas nodalījumā. ja attiecīgā modeļa transportlīdzeklī izgatavotājrūpnīca šādu vietu ir paredzējusi. Ja bagāžas nodalījuma  nav, un ja bagāža netraucēt citiem pasažieriem, to var novietota arī transportlīdzekļa salonā.

Par katru pārvadāšanai pieņemto bagāžas vienību pasažierim izsniedz bagāžas biļeti un žetonu, ja bagāžu novieto sabiedriskā transport­līdzekļa bagāžas nodalījumā.

Velosipēdus par maksu pārvadā sabiedriskajā transportlīdzeklī, kurā ir speciāli velosipēdu turētāji. Ja šādu turētāju nav, pārvadājamo velosipēdu skaitu un to atrašanās vietu sabiedriskajā transportlīdzeklī nosaka pārvadātājs.

 

Sabiedriskajā transportlīdzeklī ir atļauts pārvadāt suņus, kaķus, dekoratīvos putnus, mājputnu vai dekoratīvo dzīvnieku mazuļus, kas pārvadājami dzīvnieku aizsardzības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pasažieris, kurš pārvadā dzīvnieku, rūpējas, lai dzīvnieks netraucē citus pasažierus.

Suni sabiedriskajā transportlīdzeklī pārvadā, turot to īsā pavadā. Sunim jābūt ar uzpurni un ar žetonu pie kaklasiksnas. Tāpat jābūt līdzi suņa vakcinācijas apliecībai un viņš nedrīkst atrasties uz sēdekļa

Par dzīvnieka vai vairāku dzīvnieku (ja tie atrodas vienā būrī, konteinerā vai somā) pārvadāšanu šo noteikumu noteiktajā kārtībā maksā kā par vienu bagāžas vienību.

Bez maksas pārvadā suni, kas sniedz pavadoņa vai asistenta pakalpojumu, ja tiek izpildītas šādiem suņiem normatīvajos aktos par dzīvnieku aizsardzību noteiktās prasības.

Informācijai par pasažieru un rokas bagāžas pārvadāšanas kārtību jābūt pieejamai sabiedriskajā transportlīdzeklī. Tas jānodrošina pārvadātājam.

Būtiski: arī tie pasažieri, kuriem ir tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem, par rokas bagāžas pārvadāšanu jāmaksā pēc vispārējiem noteikumiem.

Pasažierim arī jānodrošina, lai bagāža būtu pārvadāšanai un saglabāšanai atbilstošā iepakojumā. Par bagāžu, kura pārvadājuma laikā atrodas kopā ar pasažieri sabiedriskā transportlīdzekļa salonā, atbild pasažieris, bet par bagāžas nodalījumā novietotās bagāžas saglabāšanu pārvadājuma laikā atbild pārvadātājs.

Pilsētas nozīmes maršrutu sabiedriskajos transportlīdzekļos var noteikt citu bagāžas pārvadāšanas kārtību.

Atrasto rokas bagāžu vai lietu autoostā (stacijā) glabā ne ilgāk kā trīs diennaktis, pēc tam to nodod policijai. Ja atrastās rokas bagāžas saturs vai lietas dabiskās īpašības nepieļauj tās glabāšanu autoostā (stacijā) (piemēram, pārtikas produkti, ziedi) un neviens šo atrasto rokas bagāžu vai lietu nav pieprasījis, sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe vai autoostas (stacijas) atbildīgais personāls sastāda aktu par atrastās rokas bagāžas vai lietas iznīcināšanu un to iznīcina.

Reģionālā starppilsētu nozīmes maršruta galapunktā sēdvietas sabiedriskajā transportlīdzeklī pasažieriem jāieņem atbilstoši biļetē norādītajiem vietu numuriem. Ja sabiedriskajā transportlīdzeklī vietas numurs nav norādīts, pasažieris aizņem sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpes ierādītu vietu.

Personām ar I un II grupas invalidiāti un personas līdz 18 gadiem ar invaliditātikatrā reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes maršruta sabiedriskajā transport­līdzeklī ir paredzētas divas sēdvietas sabiedriskajā transportlīdzeklī, kurā ir vairāk par 16 sēdvietām. Ja sabiedriskajā transportlīdzeklī ir 16 sēdvietu vai mazāk, tad šiem pasažieriem ir rezervēta viena sēdvieta. Savukārt, ja sabiedriskais transportlīdzeklis sastāv no vairākām sakabē esošām vienībām, tad ir paredzētas divas sēdvietas katrā no šīm vienībām, ja katrā ir vairāk par 16 sēdvietām, un viena sēdvieta, ja katrā ir 16 sēdvietu vai mazāk.

Gadījumā, ja personām ar invalidiāti paredzētās sēdvietas ir aizņemtas, tad var aizņemt jebkuru citu brīvo sēdvietu.

Pilsētas nozīmes maršrutu sabiedriskajā transportlīdzeklī, kurā ir 30 sēdvietu un vairāk, personām ar invaliditāti un pasažieriem ar pirmsskolas vecuma bērniem ir paredzētas sešas attiecīgi apzīmētas sēdvietas.

Minētajiem pasažieriem paredzētās sēdvietasvar rezervētklātienē maršruta galapunkta kasē, elektroniski vai pa tālrunivismaz piecas diennaktispirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas, betne vēlāk kā 30 minūtes pirmssabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas. Biļeti uz rezervēto vietu iegādājas ne vēlāk kā 30 minūtes pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas.

Būtiski:Citu pasažieru pienākums ir atbrīvot invalīdiem paredzētās vietas pēcpersonu ar I un II grupas invalidiāti personu līdz 18 gadiem ar invalidiāti vai sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpes lūguma.

Personu ar invaliditāti paredzētās vietas tiek apzīmētas ar baltu simbolu uz zila fona, un marķējuma minimālais izmērs 150 x 150 mm.

Grūtniecēm, personām ar maziem bērniem, gados veciem cilvēkiem un citiem pasažieriem nepieciešamības gadījumā sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe ierāda personu ar I un II grupas invalīditāti un personu līdz 18 gadiem ar invaliditāti paredzēto sēdvietu.

Ja sabiedriskais transportlīdzeklis braucienu nevar turpināt tehnisku bojājumu vai citu iemeslu dēļ, sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpei par to jāinformē pasažierus un, ja iespējams, pārvadātāju un attiecīgajā maršrutā esošās autoostas (stacijas). Pārvadātājam jārūpējas, lai nogādātu pasažierus tuvākajā vai biļetē norādītajā maršruta pieturvietā.

Tādā gadījumā pasažierim pārdotā biļete bez piemaksas ir derīga citos sabiedriskajos transportlīdzekļos, kas brauc tā paša maršruta galapunkta virzienā pa to pašu maršrutu. Biļete ir derīga arī speciāli pasūtītā sabiedriskajā transportlīdzeklī pasažieru nogādāšanai maršruta galapunktā vai biļetē norādītajā maršruta pieturvietā.

Sabiedriskā transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums uzņemt cita pārvadātāja pasažierus, kura sabiedriskais transportlīdzeklis braucienu nevar turpināt. Tas ir jādara, ievērojot sabiedriskā transportlīdzekļa ietilpības normas un iespēju nodrošināt pasažieru nokļūšanu un bagāžas nogādāšanu biļetē norādītajā pieturvietā.