123

1.Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei 2016.-2018.gadā (Nr.11.1.1.0/15/TP/016)

Projekta mērķis

Atbalsts Satiksmes ministrijai, kā Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda atbildīgajai iestādei, Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu īstenošanas vadībā, uzraudzībā un kontrolē un Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda slēgšanas procesā.

Projekta īstenošanas termiņš un finansējums

 • no 2016.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim;
 • 1 050 854,89 euro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 893 226,66 euro.

Projekta ietvaros veiktās atbalstāmās darbības

 • Eiropas Savienības fondu administrēšana;
 • Eiropas Savienības fondu 2013.-2007.gada plānošanas perioda slēgšana;
 • Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu īstenošanas vadība, uzraudzība un kontrole;
 • ES fondu plānošana;
 • mācību, semināru, komiteju, darba grupu un citi pasākumu organizēšana un apmeklēšana.

Projekta ieguvumi

 • samazināta atbildīgās iestādes darbinieku mainība;
 • paaugstināta atbildīgās iestādes darbinieku kompetence;
 • nodrošināta Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešana un Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda slēgšanas process.

123

2. Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijas informācijas un komunikācijas pasākumiem par Kohēzijas politikas fondiem, 2016.-2018.gadā (Nr.10.1.2.0/15/TP/010)

Projekta mērķis

Atbalsts Satiksmes ministrijai, kā Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda atbildīgajai iestādei, informācijas un komunikācijas pasākumiem par Kohēzijas politikas fondiem.

Projekta īstenošanas termiņš un finansējums

 • no 2015.gada 1.decembra līdz 2018.gada 31.decembrim;
 • 62 115,37 euro, t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums 52 798,06 euro.

Projekta ietvaros veiktās atbalstāmās darbības

 • atbildīgās iestādes informatīvie un publicitātes pasākumu par Eiropas Savienības fondiem apmeklēšana un organizēšana;
 • informatīvo un reprezentatīvo materiālu par Satiksmes ministrijas pārziņā esošajiem 14 specifiskajiem atbalsta mērķiem un pasākumiem bāzes izveidošana;
 • sabiedrības un mediju informēšana par atbildīgās iestādes aktualitātēm.

Projekta ieguvumi

 • sabiedrība un Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēji informēti par pieejamo Eiropas Savienības fondu finansējumu un par Eiropas Savienības fondu projektu ieguldījumu transporta un sakaru nozarē;
 • uzlabojies sabiedrības vērtējums par Eiropas Savienības piešķirto līdzekļu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības un iedzīvotāju labklājības līmeni;
 • palielinājies iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzskata, ka informācija par Eiropas Savienības fondiem ir pietiekamā apjomā.

1. Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei 2019.-2023.gadā (Nr.11.1.1.0/18/TP/006)

Projekta mērķis ir atbalsts Satiksmes ministrijai, kā Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda atbildīgajai iestādei, Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu īstenošanas vadībā, uzraudzībā un kontrolē un Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēc-uzraudzības nodrošināšanai.

Projekta īstenošanas termiņš un finansējums

 • no 2018.gada 20.decembra līdz 2023.gada 31.janvārim;
 • 1 686 567,25 euro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 433 582,16 euro.

Projekta ietvaros veiktās atbalstāmās darbības

 • Eiropas Savienības fondu uzraudzība;
 • Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēc-uzraudzība.

Projekta ieguvumi

 • nodrošināta Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu īstenošanas vadība, uzraudzība un kontrole;
 • samazināta atbildīgās iestādes darbinieku mainība;
 • nodrošināts Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēc- uzraudzības process.123

2. Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai paaugstinot informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem 2019.-2023.gadā (Nr.10.1.2.0/18/TP/008)

Projekta mērķis ir atbalsts Satiksmes ministrijai, kā Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda atbildīgajai iestādei, paaugstinot informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem transporta un sakaru jomā.

Projekta īstenošanas termiņš un finansējums

 • no 2018.gada 20.decembra līdz 2023.gada 28.februārim;
 • 217 787 euro, t.sk. Eiropas Sociālā fonda fonda finansējums 185 119 euro.

Projekta ietvaros veiktās atbalstāmās darbības

 • transporta un sakaru nozares un Eiropas Savienības fondu informatīvie un publicitātes pasākumi;
 • projekta vadība un īstenošana.

Projekta ieguvumi

 • paaugstinājusies sabiedrības informētība par Eiropas Savienības piešķirto līdzekļu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību;
 • palielinājies iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzskata, ka informācija par Eiropas Savienības fondiem ir pietiekamā apjomā;
 • saskaņā ar 2022.gada novembrī veikto “Latvijas Fakti” iedzīvotāju aptauju, ES fondu ieguldījums ceļu un transporta jomā ir novērtēts visaugstāk, salīdzinot ar citām nozarēm. 58% respondentu pozitīvi novērtējuši Eiropas Savienības fondu ieguldījumu ceļu un transporta sistēmas sakārtošanā.

 

3. Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildei (Nr.10.1.3.0/19/TP/003)

Projekta mērķis

Atbalsts Satiksmes ministrijai, kā vadošai valsts pārvaldes iestādei transporta un sakaru nozarē, pētījumu, ar ko pamato Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildi, sagatavošanai.

Projekta īstenošanas termiņš un finansējums

 • no 2020.gada 7.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim;
 • 106 867 euro, t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums 90 837 euro.

Projekta ietvaros veiktās atbalstāmās darbības

izstrādāti divi pētījumi:

 1. pētījums transporta nozarē, lai izstrādātu esošās un plānotās infrastruktūras kartējumu un vienotu transporta investīciju izvērtēšanas metodiku transporta politikas plānošanai;
 2. pētījums sakaru nozarē par esošās elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras un elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes atbilstību Savienojamības paziņojuma mērķiem, sagatavojot esošās un plānotās infrastruktūras kartējumu un veicot analīzi par piemērotāko intervences modeli, lai izstrādātu ieteikumus (ar pamatojumu) platjoslas politikas plānošanai.

Projekta ieguvumi

 • nodrošināta savlaicīga Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpilde transporta un sakaru jomā.

123