123

 

123

Tehniskās palīdzības projekti

Projektu galvenais mērķis ir atbalsts Satiksmes ministrijai, kā ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda atbildīgajai iestādei, ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu īstenošanas vadībā, uzraudzībā un kontrolē un ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda slēgšanas procesā, kā arī informācijas un komunikācijas pasākumiem par Kohēzijas politikas fondiem.

Galvenās projektu darbības

  • Eiropas Savienības fondu uzraudzība, lai veicinātu veikto investīciju mērķtiecīgu ieguldījumu tautsaimniecībā;
  • Eiropas Savienības fondu informatīvie un publicitātes pasākumi, lai uzlabotu sabiedrības izpratni un informētību par pieejamajiem ES fondu līdzekļiem transporta un sakaru infrastruktūras uzlabošanai;
  • dalība Eiropas Komisijas un citu institūciju organizētajos pasākumos saistībā ar Partnerības līgumu Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam un Darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība” un citiem ES fondu jautājumiem.

Projektu kopējās izmaksas ir 1.448 mlj. eiro (t.sk. 1.231 mlj. eiro ES fondu līdzfinansējums). Projektu īstenošanas periods ir no 2016.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim.

 

123123

1.Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei 2019.-2021.gadā (Nr.11.1.1.0/18/TP/006)

Projekta mērķis ir atbalsts Satiksmes ministrijai, kā Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda atbildīgajai iestādei, Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu īstenošanas vadībā, uzraudzībā un kontrolē un Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēc-uzraudzības nodrošināšanai.

Galvenās darbības:

  • Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzība;
  • Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēc-uzraudzības nodrošināšana.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 278 240 EUR (t.sk. 1 086 504 EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums).

Projekta īstenošanas periods - no 2018.gada 20.decembra līdz 2021.gada 31.decembrim.123

2. Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai paaugstinot informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem 2019.-2021.gadā (Nr.10.1.2.0/18/TP/008)

Projekta mērķis ir atbalsts Satiksmes ministrijai, kā Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda atbildīgajai iestādei, paaugstinot informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem transporta un sakaru jomā.

Galvenās darbības:

  • informatīvo un publicitātes pasākumu organizēšana, lai uzlabotu sabiedrības izpratni un informētību par Satiksmes ministrijas pārziņā esošajiem Eiropas Savienības fondu specifiskajiem atbalsta mērķiem un ieguvumiem no realizētajiem ES fondu projektiem transporta un sakaru nozarē.

Projekta kopējās izmaksas ir 217787 EUR (t.sk. 185119 EUR Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums).

Projekta īstenošanas periods - no 2018.gada 20.decembra līdz 2021.gada 31.decembrim.

3. Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildei (Nr.10.1.3.0/19/TP/003)

Projekta galvenais mērķis ir atbalsts Satiksmes ministrijai, kā vadošai valsts pārvaldes iestādei transporta un sakaru nozarē, pētījumu, ar ko pamato Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildi, sagatavošanai.

Galvenās darbības:

  • organizēt pētījuma veikšanu, uz kā pamata izstrādā esošās un plānotās transporta infrastruktūras kartējumu un vienotu transporta investīciju izvērtēšanas metodiku 2021.-2027.gada ES fondu plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījuma izpildei transporta jomā saskaņā ar Kopējās fondu regulas priekšlikumā noteikto;
  • organizēt pētījuma veikšanu par elektronisko sakaru infrastruktūras atbilstību Savienojamības paziņojumā noteikto mērķu izpildei uz kā pamata sagatavo platjoslas politikas plānošanai un valsts atbalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus, ar kuriem pamato ES fondu 2021.–2027.gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildi sakaru jomā saskaņā ar Kopējās fondu regulas priekšlikumā noteikto.

Projekta kopējās izmaksas ir 140 000 euro (t.sk. ES fondu līdzfinansējums – 119 000 euro).

Projekta īstenošanas periods no 2020.gada 7.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim.

123