Kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, mājas lapa,  pamatkapitāla lielums un valsts līdzdalības apmērs

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”

juridiskā adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1743

www.edzl.lv

Pamatkapitāls: 4 445 400 EUR

 

Valsts līdzdalības apmērs - 100% Satiksmes ministrija

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Satiksmes ministrijas Valsts kapitāla daļu pārvaldības departamenta direktore Inguna Strautmane.

Kapitālsabiedrības pamatdarbība

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” īsteno Eiropas sliežu platuma valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras būvniecības pārraudzību atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām, tai skaitā uzkrāj, apkopo un sniedz informāciju politikas plānotājiem turpmākai nozares politikas veidošanai.

Valsts līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Valsts pārvaldes iekārtas likums: atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktam.

Stratēģiskais mērķis - nodrošināt valsts nozīmes stratēģiskās infrastruktūras - Eiropas platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica - izveidei un pārvaldīšanai nepieciešamo aktīvu, pakalpojumu un zināšanu attīstību, veicinot kopīga Baltijas valstu infrastruktūras pārvaldības modeļa ieviešanu un Rail Baltica integrēšanu vienotajā Eiropas dzelzceļa telpā.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

AS “RB Rail” (SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”  daļu īpatsvars - 33,33%),  K. Valdemāra iela 8-7, Rīga, Latvija, LV–1010

 

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

http://edzl.lv/lv/par-edzl/uznemuma-darbiba

 

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā

Par 2022.gada pārskata gadu izmaksātā dividendes – sabiedrība 2022.gadu noslēdza ar zaudējumiem.

Par 2021.gada pārskata gadu izmaksātā dividendes – sabiedrība 2021.gadu noslēdza ar zaudējumiem.

Par 2020.gada pārskata gadu izmaksātā dividendes – sabiedrība 2020.gadu noslēdza ar zaudējumiem.

Par 2019.gada pārskata gadu izmaksātā dividendes – sabiedrība 2019.gadu noslēdza ar zaudējumiem.

Par 2018.gada pārskata gadu izmaksātā dividendes – sabiedrība 2018.gadu noslēdza ar zaudējumiem.

https://edzl.lv/par-edzl/uznemuma-darbiba

Ziņas, ka valsts paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Šobrīd nav plānots

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Šobrīd nav plānots