Satiksmes ministrija, veicot personas datu apstrādi, piemēro 2016. gada 27.aprīlī pieņemto Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas nosaka personas datu apstrādi.

Satiksmes ministrijas personas datu apstrādes politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā Satiksmes ministrija un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus: ministrijas interneta vietnē, papīra formātā, elektroniski vai telefoniski.

Personas datu pārziņa un personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

Pārzinis:

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija, reģ. Nr. 90000088687,  Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, tālrunis: 67028205,  e-pasts: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

Uzzināt vairāk par Privātuma politiku Jūs varat, sazinoties ar datu aizsardzības speciālistu, e-pasts: datu.aizsardziba@sam.gov.lv vai vēršoties rakstveida Satiksmes ministrijā ar norādi “Personas datu aizsardzības speciālistam”, adrese: Gogoļa ielā 3, Rīga, LV- 1743.

Satiksmes ministrija apstrādā Jūsu personas datus, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personu datu drošību. Satiksmes ministrija izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Mūsu iestādē tiek nodrošināta pienācīga šīs informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar mūsu iestādes normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas dati:

Satiksmes ministrija apstrādā galvenokārt šādu personu datu kategorijas:

 • identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzimums, vecums, pases/ID dati;
 • kontaktinformācija, piemēram, dzīvesvietas adrese vai adrese saziņas nolūkiem, korespondences adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • fotoattēli un video ieraksti, kas uzņemti Satiksmes ministrijā un sabiedriskos pasākumos ārpus mūsu telpām;
 • profesionālie (nodarbinātības) dati, piemēram, informācija par izglītību, darba pieredzi, valodu prasme, pašreizējo nodarbinātību, amatiem, profesionālo darbību, sertifikātiem;
 • darījuma (līguma) dati, piemēram, darījuma numurs, datums, atlīdzība,  darījuma nosaukums, veids;
 • komunikācijas dati, piemēram, ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, sarakstē esošā informācija;
 • norēķinu dati, piemēram, konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, apmaksās datums, parāda summa;
 • informācija par objektu (nekustamo īpašumu);
 • tiesvedības dati; piemēram, lietas numurs, veids, atbildētāja/prasītāja/pieteicēja dati;
 • videoieraksta un attēla dati - personas attēls (izskats, uzvedība), personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks),
 • autotransporta reģistrācijas dati (valsts reģistrācijas numura zīme, modelis utt.);
 • tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, kas ļauj mums iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības, lai pārliecinātos, ka Jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu.

Satiksmes ministrija neapstrādā īpašo kategoriju datus, piemēram, bet ne tikai: datus, kas attiecas uz Jūsu veselību, tautību, reliģisko vai politisko pārliecību, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos vai gadījumos, kad Jūs paši šos datus atklājat un iesniedzat Satiksmes ministrijai.

Personas datu apstrādes nolūki:

Satiksmes ministrija apstrādā personas datus Ministru kabineta  2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr. 242 “Satiksmes ministrijas nolikums”  un citos normatīvajos aktos noteikto funkciju, uzdevumu un tiesību izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, atbilstoši tiesisko interešu realizēšanai, tai skaitā, bet ne tikai:

 • iesniedzēja/pieteicēja identificēšanai;
 • līguma sagatavošanai, noslēgšanai un izpildei;
 • administratīvo aktu izdošanai;
 • privāttiesisku darījumu, kas nepieciešami ministrijas darbībai, nodrošināšanai;
 • norēķinu administrēšanai;
 • sabiedrības informēšanai par attiecīgās nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību;
 • tiesisko interešu ievērošanai un nodrošināšanai, lai realizētu no noslēgtā līguma vai pastāvošajām saistībām, vai no normatīvajiem aktiem izrietošas tiesiskās intereses;
 • lai kontrolētu piekļuvi ēkai un teritorijai, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai, kā arī valsts drošības interešu nodrošināšanai;
 • personāla atlases konkursa norisei un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

Satiksmes ministrijas galvenie tiesiskie pamati  personas datu apstrādei:

 1. lai izpildītu uz Satiksmes ministrija attiecināmu juridisku pienākumu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas  c) apakšpunkts, Valsts civildienesta likums un Darba likums u.tml.),. Šo pamatu piemēro, kad apstrāde ir noteikta normatīvajā aktā un, lai Satiksmes ministrija varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kuri tai deleģēti normatīvajos aktos;
 2. lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Satiksmes ministrija likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas e) apakšpunkts, Satiksmes ministrijas nolikums u.tml.). Šo pamatu piemēro gadījumā, kad datu apstrāde nav noteikta normatīvajā aktā, bet ir nepieciešama Satiksmes ministrija uzdevumu veikšanai, piemēram, lai nodrošinātu Satiksmes ministrijas darbinieku un apmeklētāju drošību, tiek veikta telpu un pieguļošās teritorijas videonovērošana ar ieraksta funkciju, tiek veikta personu plūsmas kontrole (caurlaides pieteikšana).

Satiksmes ministrijas papildus tiesiskie pamati personas datu apstrādei ir:

 1. datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas  a) apakšpunkts). Piemēram, attiecībā uz CV iesniegšanas faktu;
 2.  lai sagatavotu vai  noslēgtu līgumu ar datu subjektu,  līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas  b) apakšpunkts). Piemēram, darba/uzņēmuma līguma noslēgšana ar Satiksmes ministriju;
 3. lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas  d) apakšpunkts). Piemēram, pandēmijas ierobežošanai;
 4. pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas  f) apakšpunkts). Piemēram, strīdus gadījumā piedaloties tiesvedībā; saņemot Jūsu kā pretendenta pieteikumu uz amata konkursu ministrijai rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi.

Datu apstrādes principi:

 • dati tiek apstrādāti likumīgi un godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;
 • datu apstrāde tiek veikta konkrētiem, skaidriem un tiesiskiem nolūkiem un netiek apstrādāti ar nolūkiem nesaderīgā veidā;
 • datu apjoms ir adekvāts - atbilstīgs, būtisks un nav pārmērīgs, ņemot vērā nolūkus, kādos tos apstrādā;
 • dati ir precīzi un aktuāli, kā arī tiek laikus laboti vai dzēsti, ja dati ir nepilnīgi vai neprecīzi saskaņā ar personas datu apstrādes nolūku;
 • dati netiek glabāti ilgāk nekā nepieciešams;
 • dati tiek apstrādāti, ievērojot datu subjektu tiesības;
 • dati ir drošībā – tiem nevar piekļūt nepilnvarotas personas;
 • dati netiek pārsūtīti uz citām organizācijām, iestādēm vai valstīm bez drošas un adekvātas aizsardzības.

Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi:

 • Jums ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu datu apstrādi;
 • Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem - kādus personas datus apstrādā Satiksmes ministrija; veikt to papildināšanu vai labošanu;
 • Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Satiksmes ministrijas funkcijām, uzdevumiem un tiesībām, kas mums ir uzlikti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Satiksmes ministrija izvērtēs Jūsu iesniegto prasījumu atbilstoši normatīvajiem aktiem un sniegs Jums atbildi;
 • Ja Satiksmes ministrijas telpās vai organizētajos pasākumos ārpus tām notiek filmēšana, fotografēšana vai balss ieraksta veikšana, Jums ir tiesības iebilst pret fotogrāfiju, video vai balss ieraksta publicēšanu plašsaziņas līdzekļos. Šādā gadījuma Jums iepriekš par to jāinformē Satiksmes ministrija. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Satiksmes ministrijas funkcijām, uzdevumiem un tiesībām, kas mums ir uzlikti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Satiksmes ministrija izvērtēs Jūsu iesniegto prasījumu atbilstoši normatīvajiem aktiem un sniegs Jums atbildi. Satiksmes ministrijai ir tiesības turpināt apstrādāt Jūsu personas datus, neskatoties uz saņemtajiem iebildumiem, ja Satiksmes ministrija norāda uz Satiksmes ministrijas funkcijām, uzdevumiem un tiesībām, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām;
 • Lai izskatītu datu subjekta iesniegumu, Satiksmes ministrijai ir jāpārliecinās par datu subjekta identitāti (identitātes apstiprināšanai). Iesniegums par savu tiesību īstenošanu iesniedzams:
  • rakstveida formā klātienē Satiksmes ministrijā Gogoļa ielā 3, Rīga, LV-1743, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
  • elektroniskā veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi: datu.aizsardziba@sam.gov.lv. vai izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv).
 • Ja datu subjekts atteiksies sevi identificēt vai neveiks identifikāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, Satiksmes ministrija ir tiesīga atteikt pieņemt datu subjekta iesniegumu vai izpildīt pieprasījumu.

Datu saņēmēji:

lai izpildītu Satiksmes ministrijas funkcijas, uzdevumus un tiesības, mums ir nepieciešamība nodot personas datus citiem datu saņēmējiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Personas datu saņēmēji var būt: valsts un pašvaldību iestādes, Jūsu likumiskie vai pilnvarotie pārstāvji, pretendentu uz amatiem izvērtēšanas komisijas, personas, kam deleģēti valsts un pašvaldību uzdevumi, tiesībsargājošās un uzraugošās iestādes, sadarbības partneri/līgumslēdzēji (piemēram: neatkarīgie auditori, revidenti, datu apstrādātāji), plašsaziņas līdzekļi un citas personas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Datu iegūšanas avoti, ja dati nav iegūti no datu subjekta:

no publiski pieejamiem avotiem (piemēram, zemesgrāmata, Lursoft, Kadastra informācijas sistēma, VID datu bāze); no Iedzīvotāju reģistra un citām informācijas sistēmām, no videonovērošanas ierakstiem, no valsts un pašvaldības iestādēm, ja to paredz ārējie normatīvie akti un tikai tādā gadījumā, apjomā un kārtībā kāda ir noteikta normatīvajos aktos.

Datu uzglabāšanas ilgums:

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ne ilgāk kā nepieciešams datu apstrādes nolūkam. Saskaņā ar Satiksmes ministrijas lietu nomenklatūru personas datiem var būt dažāds glabāšanas termiņš, atkarībā no personas datus saturoša dokumenta un tos uzglabā saskaņā ar lietu nomenklatūrā noteikto laika periodu.

Video ieraksti tiek glabāti sešdesmit dienas no ieraksta veikšanas brīža. Pēc glabāšanas termiņa beigām video ieraksti tiek dzēsti automātiski hronoloģiskā secībā, izņemot gadījumus, kad ir noticis drošības incidents. Ja ir noticis drošības incidents, videonovērošanas dati tiek glabāti līdz likumisko interešu īstenošanas brīdim. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatētas noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma pazīmes, datus uzglabā pēc nepieciešamības.

Tiesības atsaukt piekrišanu:

Gadījumā, ja Jūsu datu apstrāde notiek uz piekrišanas pamata, Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Taču Jūsu piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.

Automatizētā lēmuma pieņemšana:

Satiksmes ministrijā par Jūsu personas datu apstrādi lēmumi netiek pieņemti tikai automatizēti, datu apstrāde paredz cilvēka līdzdalību datu apstrādes lēmuma pieņemšanas procesā.

Tiesības iesniegt sūdzību par datu apstrādi:

Ja uzskatiet, ka personas datu apstrāde pārkāpj Jūsu tiesības un brīvības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Jums ir tiesības iesniegt sūdzības par Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

Satiksmes ministrija ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā paziņojumā, publicējot tā aktuālo versiju šajā Satiksmes ministrijas tīmekļa vietnē.