Personas datu pārzinis:

Satiksmes ministrija, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, e-pasts: datu.aizsardziba@sam.gov.lv.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

datu.aizsardziba@sam.gov.lv.

Personas datu apstrādes nolūks:

noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzība, kā arī valsts drošības interešu aizsardzība.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

videonovērošanas procesā iegūto personas datu apstrāde ir nepieciešama Satiksmes ministrijas un trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai,  personu vitāli svarīgu interešu, t. sk. dzīvības un veselības, aizsardzībai, kā arī, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs.

Leģitīmās intereses:

videonovērošana tiek veikta, lai kontrolētu piekļuvi ēkai, telpām un pieguļošajai teritorijai, nodrošinātu Satiksmes ministrijas un telpu nomnieka nodarbināto, kā arī apmeklētāju drošību, tai skaitā novērstu, atklātu un izmeklētu telpās esošo, nodarbinātajiem un apmeklētājiem piederošo priekšmetu (t.sk. dokumentu) zādzības, novērstu vai atklātu fiziskus draudus nodarbinātajiem un apmeklētājiem.

Personas datu kategorijas:

videonovērošanas ieraksti un attēli - personas attēls (izskats, uzvedība), personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks), autotransporta reģistrācijas dati (valsts reģistrācijas numura zīme, modelis utt.).

Personas datu saņēmēju kategorijas:

videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati bez tiesiskā pamata netiek nodoti trešajai personai, tie var tikt nodoti tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai sadarbības partnerim pamatojoties uz noslēgto līgumu videonovērošanas nolūka sasniegšanai.

Personas datu nodošana uz trešo valsti un automatizētu lēmumu pieņemšana:

videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati uz trešo valsti netiek nodoti. Automatizēta lēmumu pieņemšana videonovērošanas procesā netiek veikta.

Personas datu glabāšanas termiņš:

videonovērošanas rezultātā iegūtie dati tiek uzglabāti 60 dienas, pēc tam - dzēsti. Izņemot gadījumus, ja ir noticis noziedzīgs nodarījums, tad videonovērošanas dati var tikt uzglabāti līdz izmeklēšanas pabeigšanai (piemēram, līdz brīdim, kad spēkā stājies tiesas spriedums).

Datu subjekta tiesības:

datu subjektam ir tiesības, iesniedzot rakstveida iesniegumu, lūgt piekļuvi saviem personas datiem, lūgt tos dzēst, kā arī iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par neatbilstošu personas datu apstrādi. Papildus informācija pieejama tīmekļvietnes sadaļā Satiksmes ministrijas personas datu apstrādes politika.