Sabiedrības līdzdalība Sakari

2020.gada 17.decembrī ir apstiprināti  grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24. novembra noteikumos Nr. 664 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”  2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās” (turpmāk – 2.1.1.SAM) pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.664), kas paredz papildu Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma piešķiršanu 2 550 000 euro apmērā, lai izveidotu papildu “vidējās jūdzes” tīkla infrastruktūru 2.1.1.SAM īstenojamā projekta “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” ietvaros to izglītības iestāžu tuvumā, kas atrodas baltajās teritorijās un kurām nav pieejams kvalitatīvs platjoslas internets efektīva attālinātā mācību procesa nodrošināšanai.

Sarakstā par potenciālajiem optiskā tīkla ierīkošanas punktiem ir iekļautas izglītības iestādes:

  1. balstoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju (Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada 19.novembra vēstule Nr.4-4.1e/20/3987 “Par turpmāko rīcību “vidējās jūdzes” pieslēgumu izveidē”) par izglītības iestādēm, kurām ir nepieciešama “vidējās jūdzes” izbūve un par kuru ierīkošanu novada dome ir iesniegusi apliecinājumu par izglītības iestādes pastāvēšanu un finansējuma nodrošināšanu pieslēguma pakalpojuma saņemšanai, ievērojot grozījumu MK noteikumu Nr. 664 anotācijā minēto;
  2. Aknīstes vidusskola, Tirzas pamatskola, Bērzpils vidusskola un Taurupes pamatskola, kas atrodas baltajās teritorijās un kurām nav pieejams kvalitatīvs platjoslas internets efektīva mācību procesa nodrošināšanai, bet novada dome nav sniegusi apliecinājumu iespējamo augsto izmaksu dēļ. Līdz ar to Satiksmes ministrija aicina elektronisko sakaru operatorus izteikt interesi par interneta pakalpojumu sniegšanu attiecīgajai izglītības iestādei, vienlaikus informējot par indikatīvo maksu, ja augstāk minētajās izglītības iestādēs tiks izbūvēts optisko tīklu piekļuves punkts 2023. gadā.  kā arī par citiem tehniskā risinājuma veidiem un indikatīvajām izmaksām interneta jaudas palielinājumam (virs 100 Mbit/s), ja interneta pakalpojumu sniegšanas indikatīvā maksa optiskajā tīklā konkrētajā teritorijā ir virs vidēji jūsu uzņēmuma piedāvātās maksas citviet.
  3. papildu izglītības iestādes, par ko novada dome ir sniegusi priekšlikumus par optiskā tīkla punkta ierīkošanas lietderību.

Līdz ar to aicinām sabiedriskās apspriešanas laikā izteikt viedokli par potenciālajiem optiskā tīkla ierīkošanas punktiem (skat. pielikumu) līdz 2021.gada 24.aprīlim, tos nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: otuk_sekretars@sam.gov.lv. Īpaši aicinām elektronisko sakaru operatorus pievērst uzmanību, vai tie nav pretrunā ar jūsu uzņēmuma plāniem vai nedublē jau Jūsu esošos interneta piekļuves pakalpojumus.