Jaunumi Sabiedrības līdzdalība Autoceļi
CEĻS

Saskaņā ar 2024. gada 5. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 159 "Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību investīciju projektu pieteikumi valsts budžeta aizdevuma saņemšanai" (turpmāk – MK noteikumi) Satiksmes ministrijai jāsniedz atzinums par pašvaldības iesniegtajiem ceļu būvniecības projektiem aizdevuma saņemšanai.

MK noteikumi paredz valsts budžeta aizņēmumu saņemšanu pašvaldībām ceļu, tajā skaitā projektā paredzēto inženiertīklu būvniecībai. MK noteikumos ir atrunāti vispārējie nosacījumi, kas pašvaldībām jāievēro, iesniedzot būvniecības projekta pieteikumu. MK noteikumu 9.2. apakšpunktā ir noteikti kritēriji prioritārā secībā tam, lai tiltu, t.sk. ceļa pārvadu un viaduktu vai ceļu vai tā posmu atzītu par nozīmīgu mobilitātes nodrošināšanai pašvaldības teritorijā (pašvaldībai jāsniedz apliecinājums, ka nav augstākas prioritātes būvniecības objektu vai ka tie tiek finansēti no citiem finanšu avotiem).

Ja Rīgas valstspilsētas iesniegtais ceļu būvniecības investīciju projekts atbildīs informatīvajā ziņojumā “Par Rīgas valstspilsētas stratēģiski svarīgu transporta infrastruktūras objektu atjaunošanu un pārbūvi” (pieņemts zināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 32, 41.§) 1. punktu) minētajam, Satiksmes ministrija atzīs to par prioritāri atbalstāmu un nevērtēs šī ceļu investīciju projekta atbilstību MK noteikumu 9. punktam.

MK noteikumu 3. sadaļā ir atrunāti kopējie nosacījumi aizdevumiem, kas pašvaldībām ir jāievēro, iesniedzot investīciju projekta pieteikumu. Investīciju projekta īstenošana ir jāuzsāk tajā kalendārajā gadā, kurā projekta pieteikums ir iesniegts, projekts jāpabeidz trīs gadu laikā. Nosacījumi projekta uzsākšanai ir noteikti likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” 36. pantā, proti, pašvaldības budžeta ikgadējais līdzfinansējums, sākot ar 2024. gadu, nav mazāks par 15% procentiem  un ikgadējais aizņēmuma apmērs nav lielāks par 85% no pašvaldības kopējām projekta izmaksām attiecīgajā gadā. Tas nozīmē, ka projekts tiek uzsākts kārtējā gadā, noslēdzot līgumu ar projekta izpildītāju, paredzot kārtējā gadā veikt samaksu pilnā apmērā vai daļēji  no pašvaldības līdzfinansējuma (ko var veikt arī līdz aizdevuma izmaksai) un aizņēmuma.

Satiksmes ministrija mēneša laikā pēc projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtēs pašvaldību iesniegtos investīciju projektus. Ja projekta pieteikumā ir sniegta nepietiekama informācija par projektu, Satiksmes ministrija var lūgt pašvaldību precizēt investīciju projekta pieteikumu. Pašvaldībai precizējumu sniegšanai tiek dotas ne mazāk kā piecas darbdienas pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas. Pēc tam, kad veikts investīciju projektu pieteikumu atbilstības izvērtējums, Satiksmes ministrija rakstveidā vai elektroniski informēs pašvaldības par investīciju projektu pieteikumu izvērtēšanas rezultātu, nosūtot atzinumu.

Atbalstāmo investīciju projektu sarakstu Satiksmes ministrija iesniegs Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē un publicēs savā tīmekļvietnē.

Pēc tam, kad Satiksmes ministrija ir nolēmusi atbalstīt šo noteikumu 14. punktā minētā sarakstā iekļautos  investīciju projektus, pašvaldības iesniedz valsts budžeta aizdevuma pieprasījumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus un sniegt galvojumus.

Finanšu ministrija atbilstoši pašvaldības aizņēmuma pieprasījumam var precizēt aizdevuma sadalījumu pa gadiem, nepārsniedzot Satiksmes ministrijas saskaņoto maksimālo aizdevuma summu projektam, ņemot vērā projekta īstenošanas laika grafiku un ievērojot ikgadējā valsts budžeta likumā paredzētos pašvaldības līdzfinansējuma apmēra nosacījumus.

_________________________________________________________________________________________________________

[1] Ir iespējams izmantot VSIA “Latvijas Valsts ceļi” izstrādātās metodikas: “ASFALTĒTO SEGUMU INSPEKCIJA” un “GRANTS SEGUMU INSPEKCIJA”.

[2] Ja pašvaldība ceļu stāvokļa izvērtēšanai izmanto savu vērtēšanas metodiku citā pielīdzināmā vērtēšanas skalā, tā var iesniegt objekta vērtējumu atbilstoši savai vērtēšanas skalai, pievienojot klāt arī savu vērtēšanas metodiku.