Sabiedrības līdzdalība Sakari

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

 1. Kārtība, kādā elektronisko sakaru komersants aprīko elektronisko sakaru tīklu ar iekārtām, kas likumā noteiktajos gadījumos nodrošina operatīvās informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem un sarunu operatīvu noklausīšanos.
 2. Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu.
 3. Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai.
 4. Noteikumi par zudušu identificējamu elektronisko sakaru galiekārtu centralizētas datubāzes veidošanu, uzturēšanu un izmantošanu, kā arī šādu galiekārtu izmantošanas iespējas pārtraukšanu un atjaunošanu.
 5. Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, Konkurences padome, prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamos datus, un kārtība, kādā apkopo statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem un to izsniegšanu.
 6. Obligātās prasības, kas jāievēro, izstrādājot personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas un novēršanas iekšējo kārtību.
 7. Augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājam izvirzāmās prasības un tā atzīšanas kārtība
 8. Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi.
 9. Kārtība, kādā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija sagatavo un nosūta lēmumu par piekļuves ierobežošanu Latvijā nelicencētu interaktīvo azartspēļu organizētāju interneta mājaslapām.
 10. Kārtība, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, Datu valsts inspekcija un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs   pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod noslodzes datus.
 11. Kārtība, kādā nosaka atlīdzību par elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai un būvniecībai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu.
 12. Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz elektronisko sakaru komersantiem, elektronisko sakaru pakalpojumu un tehnisko iespēju lietotājiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir pārizdot Ministru kabineta noteikumus, kas izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu (pieņemts 2004.gada 28.oktobrī), kas zaudēs spēku spēkā stājoties Elektronisko sakaru likumam (turpmāk- ESL) (2020.gada 10.septembrī ESL projekts izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS- 765), kas izstrādāts, lai ieviestu Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra direktīvā Nr.2018/1972/ES par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi  (turpmāk – Direktīva 2018/1972), noteiktos pasākumus,

Ministru kabineta noteikumi tiek izdoti pamatojoties uz Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9.panta piektā daļu. Ministru kabineta noteikumi netiek mainīti saturiski, bet tiek veikti tehniski precizējumi (atsauču, numerācijas precizēšana, nosacījumu, kas attiecas uz pagātni un vairs nav saistoši izslēgšana).

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu  plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada 22.jūlijā.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts un vienotā anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 13.jūlijam. 

Kontaktpersona: Diāna Kristapsone, tālr. 67028043, Diana.Kristapsone@sam.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Sakaru departamenta direktors Normunds Egle, tālr. 67028100, Normunds.Egle@sam.gov.lv