Sabiedrības līdzdalība Autoceļi

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27.aprīļa noteikumos Nr. 405 “Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts skar Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – LVC) funkcijas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

2020. gada 23. decembrī stājās spēkā grozījumi likumā “Par autoceļiem”, ar kuriem Satiksmes ministrija deleģēja arī valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu LVC, ko līdz šim veica VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, kā arī atbilstoši šī paša likuma pārejas noteikumu 27.punktam 2021.gada 1.maijā tiek veikta likuma 23.panta papildināšana ar trešo daļu, kas nosaka, ka no 2021.gada 1.maija valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veicēju izraugās atbilstoši normatīvajiem aktiem par publiskajiem iepirkumiem, iepirkuma priekšmetu sadalot daļās pa atsevišķiem reģioniem (teritorijām).

Ar Noteikumu projektu par atbildīgo personu attiecībā uz karoga pastāvīgu novietošanu vietās, kur valsts galvenie autoceļi šķērso iekšējo robežu un par karoga un tam piegulošās teritorijas uzturēšanu ir noteikta LVC.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots nosūtīt saskaņošanai pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanās.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts un tā anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 9.aprīlim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Beatrise Suharževska, beatrise.suharzevska@sam.gov.lv, 67028253