Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

(Pielikums MK 30.04.2013. noteikumu Nr.237 redakcijā)

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.404 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti” 6.2.1.2. pasākuma “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve” (turpmāk – 6.2.1.2. pasākums) īstenošanas noteikumi””.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

MK noteikumu projekta tiesiskais regulējums ietekmē Satiksmes ministriju, Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un 6.2.1.2. pasākuma projekta īstenotāju valsts akciju sabiedrību “Latvijas dzelzceļš”.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

MK noteikumu projekts sagatavots ar mērķi precizēt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti” 6.2.1.2. pasākuma īstenošanas nosacījumus, palielinot 6.2.1.2.pasākumam pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu, tai skaitā  Kohēzijas fonda finansējumu un privāto finansējumu, paredzot valsts budžeta finansējumu, kā arī iekļaujot jaunas atbalstāmās darbības.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

MK noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanās.

7.

Dokumenti

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.404 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti” 6.2.1.2. pasākuma “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve” īstenošanas noteikumi”” un tā anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 25.augustam

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Laura Muižniece, 67028006, laura.muizniece@sam.gov.lv