Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

MK noteikumu projekts “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli (turpmāk ˗ Projekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts autoceļu īpašniece Satiksmes ministrija un pārvaldītājs VAS “Latvijas Valsts ceļi”, valsts autoceļu uzturēšanas darbu veicēji, pašvaldības un tām piederošo autoceļu uzturēšanas darbu veicēji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt valsts un pašvaldību autoceļu minimālās ikdienas uzturēšanas prasības un to izpildes kontroles kārtību. Noteikumu projekts paredz, ka, lai nodrošinātu satiksmes drošību, autoceļa pārvaldītājs var noteikt augstākas prasības šajos noteikumos minēto darbu veikšanai, veikt preventīvas darbības, kā arī papildus šajos noteikumos minēto darbu veikšanai veikt citus autoceļu un tā kompleksā ietilpstošu būvju vai sistēmu ikdienas uzturēšanas darbus.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots nosūtīt saskaņošanai pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanās.

7.

Dokumenti

Projekts “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, tā pielikumi un anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 16.septembrim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Klāvs Grieze, 67028207, klavs.grieze@sam.gov.lv