Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

(Pielikums MK 30.04.2013. noteikumu Nr.237 redakcijā)

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu sertifikācijas un uzraudzības kārtība”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz fiziskām, juridiskām personām un iestādēm, kuras vēlas veikt bezpilota gaisa kuģu ekspluatāciju specifiskajā kategorijā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Normatīvā akta mērķis ir izpildīt Komisijas 2019.gada 24.maija Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām prasības nosakot kārtību, kādā izsniedz, groza, pagarina, ierobežo, anulē vai aptur bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas atļaujas un vieglo bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta sertifikātus (LUC), veic deklarāciju atbilstības pārbaudi bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatācijai specifiskajā kategorijā un veic bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu uzraudzību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

MK noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada 8.aprīlī.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts “Bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu sertifikācijas un uzraudzības kārtība”

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 1.aprīlim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

VA “Civilās aviācijas aģentūra”  Eiropas Savienības un starptautisko prasību ieviešanas uzraudzības nodaļas vadītāja Anete Skuja, tālrunis 67830937, anete.skuja@caa.gov.lv