Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

(Pielikums MK 30.04.2013. noteikumu Nr.237 redakcijā)

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistra noteikumi”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz fiziskām, juridiskām personām un iestādēm, kuras vēlas veikt bezpilota gaisa kuģu lidojumus

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Normatīvā akta mērķis ir nodrošināt vienotu un korektu bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu, gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību, kā arī bezpilota gaisa kuģu, kuri pakļauti sertificēšanai, un bezpilota gaisa kuģu, kuri tiek izmantoti atvērtās un specifiskās kategorijas lidojumiem reģistrā iekļaujamās informācijas saturu, tās uzskaiti, informācijas glabāšanas termiņus un dzēšanas kārtību, kā arī noteikt subjektus, kuriem ir tiesības iegūt reģistrā esošo informāciju, iegūstamās informācijas apjomu un kārtību kādā informācija no reģistra tiek izsniegta.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

MK noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada 25.februārī

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts “Bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistra noteikumi”

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 17. februārim

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

VA “Civilās aviācijas aģentūra”  Bezpilota gaisa kuģu lidojumu drošuma nodaļas vadītājs Ilmārs Ozols, tālrunis 67215159, ilmārs.ozols@caa.gov.lv