Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā (Pielikums MK 30.04.2013. noteikumu Nr.237 redakcijā)

1. Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts

2. Dokumenta nosaukums Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par Valsts civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programmu”.

3. Politikas joma un nozare vai teritorija Transporta politika.

4. Dokumenta mērķgrupas Noteikumu projekts attiecas uz juridiskajām un fiziskajām personām, kuru darbība saistīta ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu vai civilās aviācijas līdzekļu ekspluatāciju.

5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Normatīvā akta mērķis ir noteikt kārtību, kādā izstrādā un saskaņo Valsts civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programmu, kā arī kārtību, kādā sasauc Valsts civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programmas pārvaldības grupu.

6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība MK noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada 13.maijā.

7. Dokumenti Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par Valsts civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programmu”.

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par projektu tā izstrādes stadijā.

9. Pieteikšanās līdzdalībai Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 6.maijam.

10. Cita informācija Nav.

11. Atbildīgā amatpersona Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” Juridiskās, aviācijas drošuma tiesiskās uzraudzības un nodrošinājuma daļas vadītāja Dace Revizore, tel. +37167830954, e-pasts: dace.revizore@caa.gov.lv.