Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1. Dokumenta veids Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projekts

2. Dokumenta nosaukums MK noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē” īstenošanas noteikumi” (turpmāk ˗ Projekts)

3. Politikas joma un nozare vai teritorija Transporta un sakaru politika. Iekšlietu politika.

4. Dokumenta mērķgrupas Plānotais Projekta tiesiskais regulējums ietekmē valsts pārvaldes iestādes un to padotībā esošās iestādes, kurām ir kompetence Latvijas Republikas ārējās robežas kontrolē.

5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Projekts ir izstrādāts, lai pilnveidotu Latvijas Republikas ārējās robežas kontroli un ieviestu inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus Latvijas Republikas ārējas robežas kontrolē, sniedzot iespēju operatīvi un reālā laikā reaģēt uz tādiem mūsdienu draudiem kā hibrīdā karadarbība, organizētā noziedzība (piemēram, kontrabanda), nelikumīga imigrācija u.c.

6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanās.

7. Dokumenti Projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē” īstenošanas noteikumi” un tā anotācija.

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par projektu tā izstrādes stadijā.

9. Pieteikšanās līdzdalībai Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 5.maijam.

10. Cita informācija Nav.

11. Atbildīgā amatpersona Andžela Pētersone, 67028023, andzela.petersone@sam.gov.lv