Sabiedrības līdzdalība Jūrlietas

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Par drošības un veselības aizsardzības prasībām un medicīnisko aprūpi uz kuģiem

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projekta tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt Latvijas Kuģu reģistrā reģistrētu kuģu īpašniekus (uz 2021.gada 1.janvāri Latvijas Kuģu reģistrā ir reģistrēti 343 kuģi, to skaitā, kravas un pasažieru kuģi ar bruto tilpību vienādu vai lielāku par 500 – 29 kuģi).

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts "Par drošības un veselības aizsardzības prasībām un medicīnisko aprūpi uz kuģiem"" izstrādāts, lai pārņemtu un ieviestu Padomes 1992.gada 31.marta Direktīvas 92/29/EEK par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām medicīniskās palīdzības uzlabošanai uz kuģiem un Komisijas 2019.gada 24.oktobra Direktīvas 2019/1834, ar ko groza Padomes Direktīvas 92/29/EEK II un IV pielikumu attiecībā uz tehniskiem pielāgojumiem prasības nacionālajos normatīvajos aktos nosakot minimālās darba drošības un veselības aizsardzības prasības medicīniskās palīdzības sniegšanai uz kuģa, un medicīnisko aprūpi uz kuģiem, kas kuģo ar Latvijas karogu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada augustā.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.apakšpunktam sabiedrībai dota iespēja rakstiski sniegt viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021. gada 6. augustam.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Laima Rituma, 67028198, laima.rituma@sam.gov.lv.